Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μετεώρων

0 557

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  75 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018, τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ), 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ), 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και το ΦΕΚ 4135/25-9-2020 Τεύχος Β΄

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 24η/2020  δια τηλεδιάσκεψης, μέσω Cisco Webex, τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων στις 21 Οκτωβρίου 2020, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  7:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Θ Ε Μ Α ΤΑ 

1.-Περί επικύρωσης της υπ’ αριθ. 558/2020 απόφασης του Δημάρχου Μετεώρων.

2.-Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 21/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας, καθώς και της τεθείσας παρά πόδας αυτής από 28.09.2020 επιταγής προς πληρωμή, κατά του Δήμου Μετεώρων.

3.-Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Μετεώρων κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. κατάθ. 16/2020 αίτησης αναίρεσης κατά του Δήμου Μετεώρων ενώπιον του Αρείου Πάγου (πολιτικό τμήμα).

4.-Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Μετεώρων και την υποστήριξη κατηγορίας ενώπιον του Αρείου Πάγου (ποινικό τμήμα) στην υπ’ αριθ. πινακίου 463/2020 ποινική υπόθεση.

5.-Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 53/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων.

6.-Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Μετεώρων κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. κατάθ. ΑΓ 211/2019 αγωγής κατά του Δήμου Μετεώρων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων.

7.-Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Μετεώρων κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. κατάθ. ΑΓ 200/2019 αγωγής κατά του Δήμου Μετεώρων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων.

8.-Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Μετεώρων κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. κατάθ.  16/2020 αγωγής (διαδικασία μικροδιαφορών) κατά του Δήμου Μετεώρων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας.

9.-Αναγκαιότητα ορισμού δικηγόρου για τη συζήτηση της με αριθμ. κατάθεσης 159/2019 έφεσης του Δήμου Μετεώρων κατά της υπ΄αριθ. 44/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων (τακτική διαδικασία).

10.-Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου «Άρδευση Aμπελίων Τ.Κ. Βασιλικής του Δήμου Μετεώρων».

11.-Λύση σύμβασης εκμίσθωσης του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Κοινότητα Μαυρελίου του Δήμου Μετεώρων και ρύθμιση ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

12.-Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης υλοτομίας  καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος Γάβρου για την κάλυψη ατομικών αναγκών.

13.-Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης υλοτομίας  καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος Αγίου Δημητρίου για την κάλυψη ατομικών αναγκών.

14.-Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης υλοτομίας  καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος Καστρακίου για την κάλυψη ατομικών αναγκών.

15.-Έγκριση πρακτικού Ι του διαγωνισμού «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Μετεώρων».

16.-Αποδοχή δωρεάς Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος».

17.-Έγκριση όρων διακήρυξης αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Περιστέρας.

18.-Αποδοχή δωρεάς αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Κλεινού.

19.-Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου.

20.-Τροποποίηση πρ-σμού οικονομικού έτους 2020.

 

                                                   Ο Πρόεδρος  της Οικ. Επιτροπής 

                                                        Θεόδωρος Γ. Αλέκος  

Σημείωση: 

Τα μέλη της επιτροπής θα ενημερωθούν για τον τρόπο σύνδεσής τους στην πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης με προσωπικό ηλεκτρονικό μήνυμα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.