Παράταση εγγραφών στο Δ.Ι.Ε.Κ. «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» του Γ. Ν. Τρικάλων

0 550

Ο Διοικητής του Γ.Ν.Τρικάλων Λαμβάνοντας υπόψιν την:

1.Αρ.πρωτ : Γ6α/ Γ.Π.39625/ 16-06-2018 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ. Πολάκη Παύλου με θέμα : « Λειτουργία ΔΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου υγείας εκπαιδευτικής περιόδου 2018-2019»
2.Αρ. πρωτ Γ6α/ Γ.Π.οικ 50047/29-06-2018 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Λειτουργία ΔΙΕΚ εκπαιδευτικής περιόδου 2018-2019»

Ανακοινώνει:

Την παράταση εγγραφών μέχρι και την Παρασκευή 21-09-2018, για το
Α εξάμηνο του σχ.έτους 2018-2019 στο ΔΙΕΚ «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής
Νοσηλείας» του Γ.Ν.Τρικάλων

Προϋποθέσεις εγγραφής:

Προϋπόθεση εγγραφής, για το Α εξάμηνο, των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα ««Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως :

  •  Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ),
  • Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ),
  • Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ),
  • Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β’ Κύκλου σπουδών,
  • Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ),
  • Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ),
  • Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για εγγραφή στο Δ.Ι.Ε.Κ είναι τα ακόλουθα:

1. Σχετική αίτηση (παρέχεται από το ΔΙΕΚ, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας, η διεύθυνση του υποψηφίου , καθώς και η σειρά προτίμησης των αντίστοιχων Δ.Ι.Ε.Κ του υπουργείου Υγείας στα οποία κατέθεσε δικαιολογητικά εγγραφής ο εκάστοτε υποψήφιος ( υποχρεωτικό)

2. Ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών απολυτήριο ή πτυχίο ( πρωτότυπος και φωτοτυπία) (υποχρεωτικό)

3. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσκόμιση του πρωτότυπου τίτλου ,θα προσκομίζεται είτε πρωτότυπο αποδεικτικό τίτλου σπουδών ,που θα εκδίδεται από τη Σχολική Μονάδα αποφοίτησης, είτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία (υποχρεωτικό)

4. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (πρωτότυπο και φωτοτυπία) ή άλλο έγγραφο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, των οποίων η φωτοτυπία μπορεί να επικυρώνεται και από το ΔΙΕΚ.Σε περίπτωση έλλειψης Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου θα προσκομίζεται Πιστοποιητικό Δήμου (υποχρεωτικό)

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ( υποχρεωτικό)

6. ΑΜΚΑ ( υποχρεωτικό)

7. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) σε συγκεκριμένα συναφή επαγγέλματα με την ειδικότητα, που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος ή βεβαίωση ΔΟΥ στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο. Η απόδειξη προυπηρεσίας είναι στην αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου
8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης ή μονογονεικής οικογένειας, με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία. (υποχρεωτικό)
9. Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε και ομογενών , αντί δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο 3 , απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε .Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο ή ΣΕΚ ,αντί δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο 2, απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλουσπουδών με επίσημη μετάφραση αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από Δημόσια Ελληνική Υπηρεσία. ( υποχρεωτικό)

Η φοίτηση είναι πρωινή και δωρεάν και δεν υπάρχει όριο ηλικίας των υποψηφίων.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ (Παλαιό κτήριο-ισόγειο) καθημερινά 9.00 π.μ – 13.00 μ.μ. μέχρι και την
21-09-2018

Τηλέφωνο επικοινωνίας ΔΙΕΚ : 2431-3-50637

Ο Διοικητής

του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

Δρ Δημήτριος Γεωργίου Παρθένης

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.