Δήμος Μετεώρων: Συνεδριάζουν Δημοτικό Συμβούλιο – Οικονομική Επιτροπή και Ποιότητα Ζωής

2 587

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/20 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ), 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ), 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4)  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και το ΦΕΚ 4135/25-9-2020 τ.β.

ΚΑΛΕΙΣΤΕ στην 1η τακτική, δια τηλεδιάσκεψης, μέσω Cisco Webex, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων που θα πραγματοποιηθεί την 26η Ιανουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00  με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.-Έκφραση απόψεων του Δημοτικού συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του δημοτικού δάσους «Διάβας» για την περίοδο 2017-2026.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

2.-Αίτηση Κατσιούλη Αργυρίου περί εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση «ΠΑΤΛΑ» της Κοινότητας Ασπροκκλησιάς του Δήμου Μετεώρων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Παπανικολάου

3.-Έκφραση απόψεων επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του Δημοτικού δάσους «Οξύνειας» για την περίοδο 2017-2026.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

4.-Έγκριση της υπ. αριθμ. 56/2020 απόφασης της ΔΕΥΑΜ με θέμα «Τροποποίηση ΟΕΥ της ΔΕΥΑΜ».

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

5.-Αίτηση του σωματείου «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡΧΗΓΩΝ ΒΟΥΝΟΥ» για παραχώρηση κτιρίου για τη στέγαση του.

Εισηγητής: Πρόεδρος κ. Σωτήρης Παπαχρήστος

6.-Αιτήσεις των Ευθυμίου Γάτσια και Ιωάννη Χατζή  περί συνδρομής του Δήμου για την αποκατάσταση- επισκευή της στέγης του Αγίου Δημητρίου, εκκλησάκι στην Κοινότητα Θεόπετρας.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Σωτήρης Παπαχρήστος

7.-Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών του Δήμου Μετεώρων.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

8- Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών του Δήμου Μετεώρων.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

9.-Αίτημα των Κων/νου και Ευγενίας Αθανασούλα περί έγκρισης πράξης εφαρμογής επικειμένων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Φωλίνας

10.-Έγκριση τροποποίησης Πολεοδομικού Σχεδίου Καλαμπάκας Ο.Τ. 274.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Φωλίνας

11.-Αίτημα Βαβδιανού Ευαγγελίας Αλεξίας για χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

12.-Αίτημα της ΟΤΕ Α.Ε. για χορήγηση αδειών εκσκαφής για μικροεπεκτάσεις & μετατοπίσεις υπόγειων καλωδίων στο Δήμο Μετεώρων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Φωλίνας

13.-Χαρακτηρισμός κωδικού αριθμού εξόδων στον πρ/σμό οικ. έτους 2021 ως δεκτικού εκδόσεως ενταλμάτων προπληρωμής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας

14.-Έγκριση επεκτάσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα Καστρακίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Φωλίνας

15.-Λήψη απόφασης για τη σκοπιμότητα σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού Δυτικής Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4674/2020.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος.

16.-Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 140/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω αλλαγής και τροποποίησης ιδιοκτησιακού καθεστώτος των εκμισθωτών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας

17.-Εκμίσθωση δημοτικού αγροκτήματος στη θέση «Βουτάδες» Κοινότητας Μεγάλης Κερασιάς.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

18-Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας

19.-Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2021

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Φωλίνας

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Μετεώρων

Σωτήριος Β. Παπαχρήστος


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  75 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018, τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ), 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ), 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 60249/22-9-2020,  77233/13-11-2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και το ΦΕΚ 4135/25-9-2020 Τεύχος Β΄

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 1η/2021 δια τηλεδιάσκεψης, μέσω Cisco Webex, τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων στις 26  Ιανουαρίου 2021, ημέρα  Τρίτη  και ώρα  18:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Θ Ε Μ Α ΤΑ 

1.-Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού αγρού  εκτάσεως 53,10 στρ. στη θέση «Ζευγαρολίβαδο» της Κοινότητας Βασιλικής του Δήμου Μετεώρων.

2- Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού αγρού  εκτάσεως 52,00 στρ. στη θέση «Ζευγαρολίβαδο» της Κοινότητας Βασιλικής του Δήμου Μετεώρων.

3.- Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού αγρού  εκτάσεως 50,490 στρ. στη θέση «Ζευγαρολίβαδο» της Κοινότητας Βασιλικής του Δήμου Μετεώρων.

4.- Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού αγρού  εκτάσεως 50,40 στρ. στη θέση «Ζευγαρολίβαδο» της Κοινότητας Βασιλικής του Δήμου Μετεώρων.

5.- Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού αγρού  εκτάσεως 61,50 στρ. στη θέση «Ζευγαρολίβαδο» της Κοινότητας Βασιλικής του Δήμου Μετεώρων.

6.- Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού αγρού  εκτάσεως 9,125 στρ. στη θέση «Ποτάμι» της Κοινότητας Βασιλικής του Δήμου Μετεώρων.

7.- Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού αγρού  εκτάσεως 13,6 στρ. στη θέση «Καυγατζίδικα» της Κοινότητας Βασιλικής του Δήμου Μετεώρων.

8.- Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού αγρού  εκτάσεως 12,878 στρ. στη θέση «Τράφος» της Κοινότητας Βασιλικής του Δήμου Μετεώρων.

9.- Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού αγρού  εκτάσεως 9,00 στρ. στη θέση «Λιβάδι» της Κοινότητας Βασιλικής του Δήμου Μετεώρων.

10.-Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του covid-19.

11.-Χορήγηση 6ης παράτασης  προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Αναβάθμιση παιδότοπων στο Δήμο Καλαμπάκας».

12.-Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών για παραβάσεις ΚΟΚ από χρηματικούς καταλόγους.

13.-Συμμόρφωση του Δήμου Μετεώρων στην υπ΄αρ.48/2021 απόφαση της ΑΕΠΠ, σχετικά με την προδικαστική προσφυγή της εταιρείας «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ Α.Ε.», για το έργο ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ»

14.-Διαγραφή χρεών από χρηματικούς καταλόγους του Δ. Μετεώρων.

15.-Επικύρωση της υπ΄αρ. 12/2021 απόφασης  Δημάρχου του Δήμου Μετεώρων αναφορικά με την άσκηση προσφυγής κατά της υπ΄αριθμ. πρωτ.:245203/21-12-2020 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Εξέταση προσφυγής της εταιρείας «Εμφιαλώσεις Κλεινοβού Μον. Ι.Κ.Ε.» κατά της υπ΄αριθμ.:145/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μετεώρων».

16.-Αποδοχή αναδιανομής χρηματικού ποσού δωρεάς του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» στο Δήμο Μετεώρων.

17.-Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη υπομνήματος και παράστασής του ενώπιον του Μονομελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων, Τμήμα:1ο για συζήτηση αγωγής κατά του Δήμου Μετεώρων για αποζημίωση από πρόκληση πλημμύρας.

18.-Τροποποίηση πρ-σμού οικ. έτους 2021.

19.-Περί σύναψης  προγραμματικής σύμβασης με το Δασαρχείο Καλαμπάκας ΑΔΘΣΕ για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή παράλληλων τοίχων συρματοκιβώτια (ΣΕΡΑΣΑΝΕΤ)».

20.- Έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων διακήρυξης του  διαγωνισμού «Προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Μετεώρων και των Νομικών του Προσώπων οικ. ετών 2021,2022 & 2023».

21.-Επικαιροποίηση της 54/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης διαγωνισμού του έργου: «Αποπεράτωση οδού Ι.Ζιώγα»

 

Ο Πρόεδρος  της Οικ. Επιτροπής

Θεόδωρος Γ. Αλέκος  


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  75 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018, τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ), 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ), 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και το ΦΕΚ 4135/25-9-2020 Τεύχος Β΄

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 1η δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων στις  26 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα  12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1.-Αίτηση Κατσιούλη Αργυρίου περί εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση «ΠΑΤΛΑ» της Κοινότητας Ασπροκκλησιάς του Δήμου Μετεώρων.

2.-Έγκριση τροποποίησης Πολεοδομικού Σχεδίου Καλαμπάκας Ο.Τ. 274.

3.-Αίτημα της ΟΤΕ Α.Ε. για χορήγηση αδειών εκσκαφής για μικροεπεκτάσεις & μετατοπίσεις υπόγειων καλωδίων στο Δήμο Μετεώρων.

4.-Εκμίσθωση δημοτικού αγροκτήματος στη θέση «Βουτάδες» Κοινότητας Μεγάλης Κερασιάς.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 Κόττης Δημήτριος

Σημείωση: Κάθε μέρος του συλλογικού οργάνου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων  από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

 

Τα μέλη Επιτροπής έχουν δικαίωμα να αποστείλουν με email την ψήφο τους επί κάθε θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, το αργότερο μέχρι δύο (2) ώρες μετά την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση. Η ψήφος του κάθε μέλους (ναι, όχι, λευκό, παρών) θα αποστέλλεται στο email της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων ήτοι: α) στο email του κ. Κων/νου Γουγουλάκη (kgougoulakis@dimosmeteoron.com) με ταυτόχρονη κοινοποίηση και στο γενικό email του Δήμου Μετεώρων info@dimosmeteoron.com.

Μέλη που δε διαθέτουν email μπορούν, εντός του ίδιου ως άνω χρονικού διαστήματος, να ενημερώνουν  τηλεφωνικά για την ψήφο τους τον πρόεδρο ή τη γραμματεία του οργάνου τηλ. 2432350240 ή με τηλεοτυπία (fax) στο 2432350235

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
2 Σχόλια
  1. Μαύρη Τουλίπα λέει

    ΤΟ ΝΟΥ ΣΑΣ. ΤΟ ΔΕΝ ΞΕΡΑΜΕ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΜΕ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ
    “Λήψη απόφασης για τη σκοπιμότητα σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού Δυτικής Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4674/2020 Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος.”

  2. Μαύρη Τουλίπα λέει

    Γατάκια. Κάθε τρεις και λίγο διαβάζουμε ακούμε εκμίσθωση.
    Για πείτε στον κόσμο αν παίρνετε τσακιστή δεκάρα από τις εκμισθώσεις. Πόσα τα φέσια από τις ενοικιάσεις κτιρίων στα χωριά;

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.