Συνεργάτες Δημάρχων – Περιφερειαρχών: Ποιες μεταβολές προκαλεί το πολυνομοσχέδιο – Τι αλλάζει για Γενικούς Γραμματείς Δήμων

0 797

Μεταβολές στο θεσμικό πλαίσιο για τους Γραμματείς των ΟΤΑ περιλαμβάνει το υπό ψήφιση πολυνομοσχέδιο, συνδυαστικά στα άρθρα 5 και 15.

Μεταξύ αυτών, εντοπίζεται διάταξη πως η Απόφαση για το διορισμό του Γενικού Γραμματέα Δήμου θα ισχύει από την υπογραφή της.

Η νομοθετική παρέμβαση ακούγεται μεν τυπική, αλλά – σύμφωνα με πληροφορίες του AIRETOS – αποτελεί ικανοποίηση αυτοδιοικητικού αιτήματος.

Μέχρι σήμερα ο διορισμός ξεκινούσε από τη δημοσίευση της Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και όχι από την υπογραφή.  Εξαιτίας αυτού, οι Γενικοί Γραμματείς στους Δήμους έχαναν ένα σημαντικό χρονικό διάστημα κατά το οποίο είχαν πράγματι παράσχει ατύπως υπηρεσίες πλάι στο Δήμαρχο. Διάστημα  που ήταν σύνηθες να ανέρχεται περίπου σε δύο μήνες (δεδομένου π.χ. ότι πριν το Εθνικό Τυπογραφείο μεσολαβεί και η αποστολή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση).

Η ίδια τροποποίηση εισάγεται και για τους Εκτελεστικούς Γραμματείς των Περιφερειών

 

Επιπλέον, για τους Εκτελεστικούς Γραμματείς Περιφερειών, καταργείται η πρόβλεψη του εδαφίου α’ της παρ.3 του αρ.242 ν.3852/2010 που προβλέπει ότι ο διορισμός τους« γίνεται κατόπιν επιλογής, στο πλαίσιο σχετικής δημόσιας Προκήρυξης ».

 

Ορίζεται, επίσης,πως κατά την πρώτη θητεία των Δημοτικών Αρχών στους Δήμους που δημιουργήθηκαν με το άρθρο 154 παρ.1 του ν.4600/2019, μπορεί να διορισθεί Γενικός Γραμματέας, χωρίς να απαιτείται η πλήρωση του πληθυσμιακού κριτηρίου,ακόμα και αν δεν προβλέπεται θέση στον μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ταχύτερη οργάνωση και την κατά το δυνατόν άμεση λειτουργία όλων των δημοτικών Υπηρεσιών με την εγκατάσταση των Δημοτικών Αρχών.

Υπενθυμίζουμε πως πρόκειται για τους Δήμους Βόρειας Κέρκυρας, Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, Νότιας Κέρκυρας, Αργοστολίου, Ληξουρίου, Σάμης, Δυτικής Λέσβου, Μυτιλήνης, Ανατολικής Σάμου, Δυτικής Σάμου, Βελβεντού, Σερβίων.

 

Ας δούμε πως διαμορφώνονται στο εξής οι σχετικές διατάξεις:

Ι] Αρ.5 παρ.5 Ν/Σ:

« 5. Το πρώτο εδάφιο της περ.α’ της παρ. 3 του αρ.242 του ν.3852/2010 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ »

->πρώτο εδάφιο περ.α’ παρ.3 αρ.242 «Εκτελεστικός Γραμματέας» ν.3852/2010:

« 3.α. Ο διορισμός του γίνεται κατόπιν επιλογής, στο πλαίσιο σχετικής δημόσιας προκήρυξης. »

 

ΙΙ]Η παρ.1 του αρ.161 του ν.3584/2007αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Δήμοι με πληθυσμό πάνω από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους και Δήμοι που είναι πρωτεύουσες νομών ως και Σύνδεσμοι Δήμων, Δήμων και Κοινοτήτων ή Κοινοτήτων με συνολικό πληθυσμό των μελών τους πάνω από τριακόσιες χιλιάδες (300.000) κατοίκους, εφόσον έχουν ανάλογη οικονομική δυνατότητα, μπορούν με τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας τους να συνιστούν θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα.

Δήμοι που συνέστησαν θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα βάσει του προηγούμενου εδαφίου, μπορούν να διατηρήσουν τη θέση αυτή ανεξαρτήτως πληθυσμιακού μεγέθους.

Κατά την ΠΡΩΤΗ  ΘΗΤΕΙΑ των δημοτικών αρχών στους Δήμους που συστάθηκαν με το αρ.154 παρ.1 του ν.4600/2019 (Α’ 43) μπορεί να διορισθεί Γενικός Γραμματέας, χωρίς να απαιτείται η πλήρωση του πληθυσμιακού κριτηρίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο, ακόμα και αν δεν προβλέπεται θέση στον Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας».

ΙΙΙ] Στο τέλος της παρ.2 του αρ.161 του ν. 3584/2007, προστίθεται εδάφιο, ως εξής :

«Η απόφαση του αρμοδίου για το διορισμό του Γενικού Γραμματέα οργάνου ισχύει ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ, για όλες τις συνέπειες.»

ΙV] Στην παρ.2 του αρ.242 του ν.3852/2010 προστίθεται εδάφιο, ως εξής :

«Η απόφαση του αρμοδίου για το διορισμό του Εκτελεστικού Γραμματέα οργάνου ισχύει ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ, για όλες τις συνέπειες.»


Συνεργάτες Δημάρχων-Περιφερειαρχών: Ποιες μεταβολές προκαλεί το πολυνομοσχέδιο

Νέα ρύθμιση για τη διευκόλυνση των υπαλλήλων που έχουν αποσπασθεί ή/και θα αποσπασθούν σε θέσεις Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών και Επιστημονικών Συνεργατών Δημάρχων, Περιφερειαρχών, Αντιπεριφερειαρχών εισάγει το πολυνομοσχέδιο.

Συγκεκριμένα, δίνεται δυνατότητα παράτασης της απόσπασης και μετά την 1η Σεπτεμβρίου, μόνο με διαπιστωτική πράξη του νέου Δημάρχου/Περιφερειάρχη/ Αντιπεριφερειάρχη, εφόσον βεβαίως αυτός θέλει να κρατήσει τον συνεργάτη του τέως.

 

Περαιτέρω, με άλλη ρύθμιση επανακαθορίζονται τα προσόντα των Συμβούλων και Συνεργατών των Περιφερειαρχών/Αντιπεριφερειαρχών.  Όπως διαβάζουμε στην Αιτιολογική Έκθεση, “πλέον απαιτείται να έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για το μόνιμο προσωπικό του Δημοσίου και ακολούθως πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, σχετιζόμενα με το αντικείμενο της απασχόλησής τους ή ειδίκευση σε επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα στα οποία θα απασχοληθούν. Επίσης, η ειδίκευση ή η εμπειρία μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας ή από την ιδιότητα τους ως πρώην αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Για τους Ειδικούς Συνεργάτες ειδίκευσης/εμπειρίας απαιτείται τουλάχιστον απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης”.

 

Ακολουθούν οι αντίστοιχες διατάξεις από το Νομοσχέδιο:

I](ΔΗΜΟΙ) Η παρ.5 του αρ.163 του ν.3584/2007, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Η πλήρωση των θέσεων Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών και Επιστημονικών Συνεργατών μπορεί να γίνει και με απόσπαση υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με τις διατάξεις του ν.1256/1982, συμπεριλαμβανομένων και των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού.

Η διάρκεια της απόσπασης είναι ίση με τη διάρκεια της θητείας του Δημάρχου ή του Προέδρου του Συνδέσμου για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί.

Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, και εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου και γνώμη του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου του Φορέα προέλευσης, καθώς και γνώμη του αρμοδίου Διοικητικού Συμβουλίου ή του αρμόδιου Διοικητή, όπου αυτό υπάρχει.

Η κατά τα προηγούμενα εδάφια απόσπαση δύναται να παραταθεί και μετά την εγκατάσταση νέων Δημοτικών Αρχών, εφόσον ο νέος Δήμαρχος ή Πρόεδρος του Συνδέσμου δηλώσει τη συγκατάθεσή του για τη διατήρηση των αποσπασμένων, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 9.

Για την παράταση της απόσπασης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο του Συνδέσμου.

Η μισθοδοσία των ανωτέρω υπαλλήλων καταβάλλεται από την Υπηρεσία υποδοχής. Οι αποσπασμένοι κατά το χρόνο απόσπασής τους εξακολουθούν να υπάγονται στους Φορείς ασφάλισης στους οποίους είναι ασφαλισμένοι.

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου καταλαμβάνουν και το ήδη υπηρετούν προσωπικό σε θέσεις Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών των Ο.Τ.Α. »

ΙΙ](ΔΗΜΟΙ)  Το πρώτο εδάφιο της παρ.9 του αρ.163 του ν.3584/2007, αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Η σύμβαση εργασίας των Ειδικών Συμβούλων, των Επιστημονικών Συνεργατών και των Ειδικών Συνεργατών λύεται με το θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση και την καταγγελία της, ή την πάροδο πέντε (5) ημερών από την αποχώρηση του Δημάρχου ή του Προέδρου του Συνδέσμου, εφόσον οι αντικαταστάτες τους δεν εκδηλώσουν με πράξη τους τη συγκατάθεση τους για τη διατήρησή τους.»

ΙΙΙ](ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ)  Η παρ.4 του αρ.243 του ν.3852/2010, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Για την πλήρωση των θέσεων της παρ.1 απαιτούνται:

α) τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για το μόνιμο προσωπικό του Δημοσίου και

β) πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, σχετιζόμενα με το αντικείμενο της απασχόλησής τους ή

γ) ειδίκευση σε επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα στα οποία θα απασχοληθούν.

Επίσης, η ειδίκευση ή η εμπειρία μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας ή από την ιδιότητα τους ως πρώην Αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Για τους Επιστημονικούς Συνεργάτες, απαιτείται επιπλέον και διδακτορικό δίπλωμα ή τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών Σχολής Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αξιόλογες ειδικές μελέτες, σχετιζόμενα με το αντικείμενο της απασχόλησής τους.

Για τους Ειδικούς Συνεργάτες της περίπτωσης γ’ απαιτείται τουλάχιστον απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. »

 

ΙV] (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ)  Η παρ.6 του αρ.243 του ν.3852/2010, αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Η πλήρωση των θέσεων Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών μπορεί να γίνει και με απόσπαση υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με τις διατάξεις του ν.1256/1982, συμπεριλαμβανομένων και των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού.

Η διάρκεια της απόσπασης είναι ίση με τη διάρκεια της θητείας του Περιφερειάρχη ή του Αντιπεριφερειάρχη, για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί.

Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου, κατά περίπτωση, Yπουργού, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου, γνώμη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του Φορέα προέλευσης, καθώς και γνώμη του αρμοδίου Διοικητικού Συμβουλίου ή του αρμόδιου Διοικητή, όπου αυτό υπάρχει.

Η κατά τα προηγούμενα εδάφια απόσπαση δύναται να παραταθεί και μετά την εγκατάσταση νέων δημοτικών αρχών, εφόσον ο νέος δήμαρχος ή πρόεδρος του συνδέσμου (ΠΡΟΣΟΧΉ: Εδώ εντοπίζεται λάθος που πρέπει να διορθωθεί πριν την ψήφιση, εννοεί προφανώς “εγκατάσταση νέων Περιφερειαρχών Αρχών” και “νέος Περιφερειάρχης”/”νέος Αντιπεριφερειάρχης”) δηλώσει τη συγκατάθεσή του για τη διατήρηση των αποσπασμένων, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 9.

Για την παράταση της απόσπασης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Περιφερειάρχη ή τον Αντιπεριφειάρχη.

Η μισθοδοσία των αποσπώμενων υπαλλήλων καταβάλλεται από την υπηρεσία υποδοχής.

Οι αποσπασμένοι, κατά το χρόνο της απόσπασής τους, εξακολουθούν να υπάγονται στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, στους οποίους είναι ασφαλισμένοι.

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου καταλαμβάνουν και το ήδη υπηρετούν με απόσπαση προσωπικό σε θέσεις Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών των Περιφερειών.»

 

V](ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) Η παρ.9 του αρ.243 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Η σύμβαση εργασίας των Ειδικών Συμβούλων, των Επιστημονικών Συνεργατών και των Ειδικών Συνεργατών λύεται με το θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση και την καταγγελία της ή την πάροδο πέντε (5) ημερών από την αποχώρηση του Περιφερειάρχη ή του Αντιπεριφερειάρχη για την επικουρία του οποίου προσλήφθηκαν, εφόσον οι αντικαταστάτες τους δεν εκδηλώσουν με πράξη τους τη συγκατάθεση για τη διατήρησή τους.»

airetos.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.