Συνεδριάζουν Οικονομική Επιτροπή και Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μετεώρων

0 279

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  75 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018, τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις διατάξεις της  ΔΙΔΑΔ/Φ69/170/οικ.14187/13-7-21 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΔ0Ε46ΜΤΛ6-Γ18)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 19/2021 δια τηλεδιάσκεψης, μέσω Cisco webex, τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων στις  21 Ιουλίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1.-Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού «Προμήθεια πέντε βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των ΟΤΑ για την αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων»

2.-Αίτηση της Α.ΛΙΤΟΥ-Γ.ΓΚΕΚΑΣ Ο.Ε. για «Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ».

3.-Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας  εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος  Λογγά   της Κοινότητας Λογγά  για  κάλυψη ατομικών αναγκών.

4.-Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος  Καστρακίου   της Κοινότητας Καστρακίου  για  κάλυψη ατομικών αναγκών.

5.-Έγκριση πρακτικών πρώτης και επαναληπτικής δημοπρασίας μετατόπισης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος  Διάβας    της Κοινότητας Διάβας  για την κάλυψη ατομικών αναγκών.

6.-Αιτήσεις μισθωτών σχολικών κυλικείων περί μείωσης  των μισθωμάτων τους. 

7.-Έγκριση εκ νέου των όρων διακήρυξης διαγωνισμού του έργου: «Αποπεράτωση οδού Ι.Ζιώγα», λόγω αλλαγής νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων.

8.-Έγκριση πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ (Δ.Ε. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ – ΑΣΠΡ/ΜΟΥ)».

9.-Έγκριση πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ (Δ.Ε. ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ).

10.-Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 157/2020 απόφασης της οικονομικής επιτροπής «Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη συμβολαίου για την  «Ανταλλαγή οικοπέδων στην Κοινότητα Ασπροκκλησιάς του Δήμου Μετεώρων».

11.-Αίτημα Βλαχάβα Νικολάου περί μεταβίβασης μίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση «Γκουργκούλι» της Κ. Σκεπαρίου  στη σύζυγό του, λόγω συνταξιοδότησης του.

12.-Αποδοχή ένταξης της Πράξης «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) στο Δήμο Μετεώρων» στο πλαίσιο του άξονα Προτεραιότητας 2 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο)» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020» του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ.

13.-Περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού και διαγραφής οφειλών.

14.-Τροποποίηση πρ-σμού οικ. έτους 2021

15-Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για τη νομική υποστήριξη αιρετών κατόπιν των προσκλήσεων του Α.Τ. Μετεώρων για διερεύνηση παράβασης Ν. 4039/2012.

16.-Εξειδίκευση πίστωσης για οικονομική ενίσχυση σε πληγέντα συνδημότη μας.

17.-Τροποποίηση της υπ΄αρ. 364/2020 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής που αφορά στην έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της   προμήθειας  «Εξειδικευμένη βελτίωση και συντήρηση αγωνιστικού χώρου στο Καστράκι Δήμου Μετεώρων», αρ. μελ.4/2019, και έγκριση των τευχών δημοπράτησης της εν λόγω προμήθειας.

18.-Λήψη απόφασης για ορισµό πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωµοδότησης περί κληροδοτημάτων.

19.-Αίτηση της εταιρείας Α.ΛΙΤΟΥ – Γ.ΓΚΕΚΑΣ ΟΕ για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιμετώπιση προβλημάτων λειψυδρίας».

Ο Πρόεδρος  της Οικ. Επιτροπής

Θεόδωρος Γ. Αλέκος  


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/20 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις διατάξεις της  ΔΙΔΑΔ/Φ69/170/οικ.14187/13-7-21 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΔ0Ε46ΜΤΛ6-Γ18)

ΚΑΛΕΙΣΤΕ στην 9η τακτική δια τηλεδιάσκεψης, μέσω Cisco Webex, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων που θα πραγματοποιηθεί την 21η Ιουλίου ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:00  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1.-Παράταση σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο τoυ χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος  Τούλας

2.-Λήψη απόφασης για ίδρυση Τμήματος Ένταξης (Τ.Ε) σε δημόσια σχολική μονάδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μετεώρων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπανικολάου Γεώργιος

3.Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  για την ίδρυση τμημάτων ένταξης  (Τ.Ε) στο 2ο και 5ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμπάκας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπανικολάου Γεώργιος

4.Αίτηση Ντόκου Όλγας (παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Πολυθέας του Δήμου Μετεώρων).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπανικολάου Γεώργιος

5.-Αιτήσεις μισθωτών σχολικών κυλικείων για  μείωση  των μισθωμάτων τους.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπανικολάου Γεώργιος

6.- Τροποποίηση προϋπολογισμού 2021 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος  Τούλας

7.-Έκφραση απόψεων περί απαγόρευσης βοσκής στο δάσος Μαλακασίου του Δήμου Μετεώρων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

8.-Έκφραση απόψεων του Δ.Σ. επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του συνδιακατεχόμενου δάσους «Βαρύλογγου για την περίοδο 2021-2025 (Σκεπάρι).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

9.-Αίτηση Καραμπέρη Παναγιώτη για παραχώρηση έκτασης 4359,75 τ.μ στη Θέση ΜΠΑΤΛΑ της κοινότητας Ασπροκλησιάς για πρόχειρες σταβλικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

10.-Αίτηση Χασιώτη Παναγιώτη & Κων/νου περί παραχώρησης έκτασης στην κοινότητα Κλεινοβού για υφιστάμενες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

11.-Αίτημα Καρανάσιου Στέφανου περί λύσης συμβολαίου μίσθωσης δημοτικής έκτασης για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στην Κοινότητα Γάβρου, λόγω συνταξιοδότησης.  

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

12.-Αίτηση 5ου Ελεύθερου Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Χρυσομηλιάς για παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας του δάσους Βλαχάβας για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

13.-Αίτημα του Πρότυπου Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Χρυσομηλιάς για παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας του δάσους Σκεπαρίου για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

14.-Αίτημα Ορεινού Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Μηλιάς για παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας του δάσους Αχλαδέας για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

15.-Αίτηση Μεσιάκα Σωτήριου  περί παράτασης μίσθωσης αγροτεμαχίων στο οικισμό Αγίου Δημητρίου Κοινότητας Γαβρου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

16.-Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου ώστε ο αυτοτελής οικισμός του Καλοχωρίου  Δήμου Μετεώρων, να γίνει Κοινότητα του Δήμου Μετεώρων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

17.-Αίτηση Κατασκευής δικτύου Τηλεπικοινωνιών Vodafone-Syzeyxis.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Νικόλαος Φωλίνας

18.-Περί σύμφωνης γνώμης για τη δημιουργία Δανειοθαλάμου-Λατομείου Αδρανών υλικών στην περιοχή της Κοινότητας Αχλαδέας του Δήμου Μετεώρων.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Νικόλαος Φωλίνας

19.-Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής στο πλαίσιο οικονομικής διαχείρισης και αξιοποίησης της πολιτιστικής-τουριστικής δομής του Δήμου Μετεώρων «Αίθουσα τρισδιάστατης ψηφιακής απεικόνισης (3D)»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος  Λύπας

20.Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της «Αίθουσας τρισδιάστατης ψηφιακής απεικόνισης (3D)»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος  Λύπας

21.-Έγκριση τροποποίησης Πολεοδομικού Σχεδίου Καλαμπάκας Ο.Τ Γ276, (αίτηση Κεραμά Άννας).

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Νικόλαος Φωλίνας

22.-Έγκριση τροποποίησης Πολεοδομικού Σχεδίου Βασιλικής Ο.Τ. 40.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Νικόλαος Φωλίνας

23.-Έγκριση Τροποποίησης πολεοδομικού σχεδίου Καλαμπάκας Ο.Τ. Γ 117 (αίτηση Δημητρίου Καραγεώργου)

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Νικόλαος Φωλίνας

24.-Αίτηση των «Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης» περί διάνοιξης εισόδου σε Δημοτικό Χώρο Στάθμευσης. 

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Νικόλαος Φωλίνας

25.-Λύση της σύναψης συνεργασίας του Δήμου Καλαμπάκας με το φιλοζωικό σύλλογο «Η ΣΤΕΓΗ» για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου (απόφαση 322/2014).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος  Θεοχάρης

26.- Αίτηση Μπάκου Σπυρίδωνα (οικονομική ενίσχυση, λόγω πλημμύρας).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος  Τούλας

27.-Απόδοση ποσού εξόδων κηδείας αιρετού στις «ΦΙΛΕΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ» & στην «ΚΙΒΩΤΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος  Τούλας

28.-Αίτηση Καρακαντά Στυλιανής περί αποζημίωσης για αποκατάσταση  ζημιών στην οικία της επί της οδού Θ. Καρακαντά στην Καλαμπάκα.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος  Τούλας

29.-Άνοιγμα νέου λογαριασμού όψεως και έκδοση χρεωστικής κάρτας για την πληρωμή έκδοσης πιστοποιητικών κτηματογράφησης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος  Τούλας

30.-Χαρακτηρισμός κωδικού αριθμού εξόδων στον πρ/σμό οικ. έτους 2021 ως δεκτικού εκδόσεως ενταλμάτων προπληρωμής

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος  Τούλας

31-Καθορισμός χώρων ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους της Κοιν. Καλαμπάκας του Δήμου Μετεώρων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσίκαρης

32.-Αίτημα Νταμπαλή- Μαγκούρα Παναγιώτας περί ονομασίας οδού στην περιοχή της Αγίας Τριάδας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσίκαρης

33.-Γνωμοδότηση επί καθορισμού Τιμολογιακής Πολιτικής έτους 2022 της Περιβαλλοντικής Αναπτυξιακής Δυτικής Θεσσαλίας Α.Ε.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσίκαρης

34.-Αιτήσεις δημοτών για επεκτάσεις Ηλεκτροφωτισμού. 

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Νικόλαος Φωλίνας

35.-Λήψη απόφασης για ανανέωση  άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής της εταιρείας «ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ο.Ε.», που  βρίσκεται εντός «ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΡΕΙΝΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ» της κοινότητας Κακοπλευρίου Δ/Ε Χασίων του Δήμου Μετεώρων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπανικολάου Γεώργιος

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Μετεώρων

Νικόλαος Φωλίνας

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.