Συνεδριάζουν Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή και Ποιότητα Ζωής

0 733

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 9η/2023 δια ζώσης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη γωνία), στις 18-07-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Τροποποίηση του πρ-σμού οικ. έτους 2023.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος
2.- Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος
3.- Έκφραση απόψεων του δημοτικού συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του Δημοσίου Δάσους Γερακαρίου για το έτος 2024.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αρσενίου Γεώργιος
4.-Έκφραση απόψεων του δημοτικού συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του Δημοσίου Δάσους Μαυρελίου περιόδου 2022-2031.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αρσενίου Γεώργιος
5.-Αίτημα της κας Βαβίτσα Κωνσταντινιάς-Μελίνας περί πρακτικής άσκησης με την ειδικότητα της βοηθού βρεφονηπιοκόμου, σε παιδικό σταθμό του Δήμου Μετεώρων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Παπανικολάου
6.-Τροποποίηση της υπ΄αρ. 149/2022 Α.Δ.Σ ως προς την αντικατάσταση μέλους Δ.Σ της A/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Παπανικολάου
7.-Τροποποίηση της υπ΄αρ. 243/2019 Α.Δ.Σ ως προς την αντικατάσταση μέλους Δ.Σ της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Παπανικολάου
8.-Χορήγηση οριακής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος
9.-Αίτημα του Ορεινού Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Αμαράντου και Μηλιάς περί ανάθεσης υλοτομικών εργασιών στο δημοτικό δάσος Αγναντιάς για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της Κ. Αγναντιάς σε καυσόξυλα, έτους 2023.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αρσενίου Γεώργιος
10.-Αίτημα του Ορεινού Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Μηλιάς Καλαμπάκας περί ανάθεσης υλοτομικών εργασιών στο δημοτικό δάσος Γάβρου για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της Κ. Γάβρου σε καυσόξυλα, έτους 2023.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αρσενίου Γεώργιος

11.-Αίτημα του Ορεινού Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Μηλιάς Καλαμπάκας περί ανάθεσης υλοτομικών εργασιών στο δημοτικό δάσος Αγίου Δημητρίου για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της Κ. Αγίου Δημητρίου σε καυσόξυλα, έτους 2023.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αρσενίου Γεώργιος
12.-Αίτημα του Χουχουρέλου Δημήτριου περί παραχώρησης-εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Κ. Καλαμπάκας για εγκατάσταση μελισσοκομείου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αρσενίου Γεώργιος
13.-Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμπάκας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος
14.-Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Καλαμπάκας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος
15.-Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΕ Τ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ”
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος
16.-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του  έργου “Αναβάθμιση παιδοτόπων στο Δήμο Καλαμπάκας”
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος
17.-Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος
18.-Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Μετεώρων και ΔΕΥΑ Μετεώρων για την υποβολή της παρακάτω πρότασης στην υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 2109/30-12-2022 πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση δικτύων ύδρευσης»: «Προμήθεια και εγκατάσταση Τηλεμετρικού Συστήματος Εξασφάλισης και Επάρκειας των Δικτύων Ύδρευσης του Δήμου Μετεώρων», προϋπολογισμού 9.184.680,00 € (7.407.000,00 € + 1.777.680,00 € για Φ.Π.Α)», κατόπιν της αριθμ. 247/2023 Πράξης του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος
19.- Έγκριση επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος
20.-Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας ιδιοκτησίας της «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΟΥ ΑΞΤΕ» στη θέση «Λάσπες» της Κ. Καστρακίου του Δήμου Μετεώρων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος
21.-Αίτημα του Παπαχρήστου Ευθυμίου περί αγοράς του βιβλίου του με τίτλο «Η μάχη της Μερίτσας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπανικολάου Γεώργιος
22.-Υποβολή αιτήματος πρόσληψης προσωπικού στο Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος
23.-Σύναψη νέας Προγραμματικής Σύμβασης για τη συνέχιση Υλοποίησης του Έργου του Ενιαίου Φορέα Στήριξης της Τουριστικής Δραστηριότητας σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Λύπας Δημήτριος
24.-Λήψη απόφασης επί της αριθ. πρωτ. 9527/19.6.2023 αιτήσεως του Χριστοδούλου Λάμπρου.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος
25.-Λήψη απόφασης επί της υπ΄αρ. πρωτ. 1477/ΑΒ/νμ/29-6-23 αίτησης της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Παπανικολάου
26.-Γνωμοδότηση επί καθορισμού Τιμολογιακής Πολιτικής έτους 2024 της Περιβαλλοντικής Αναπτυξιακής Δυτικής Θεσσαλίας Α.Ε.»
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος
27.-Έγκριση πρόσληψης τριών (3)ατόμων με σύβαση ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπισης κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών κατά την εαρινή περίοδο 2023 στο Δήμο Μετεώρων.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος
28.-Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού Ξενώνα Κοινότητας Πολυθέας Δήμου Μετεώρων.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος
29.-Λήψη απόφασης επί της υπ΄αρ. 10004/27-6-23 αίτησης του Πλακιά Νικολάου.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Μετεώρων

Νικόλαος Φωλίνας


Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18),
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 12η/2023 δια ζώσης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη γωνία), στις 18 Ιουλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Τροποποίηση πρ-σμού οικ. έτους 2023.

Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Θεόδωρος Γ. Αλέκος


Συνεδρίαση Ποιότητας Ζωής

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18),
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, στην 8η/2023 δια ζώσης τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (διεύθυνση Κροσσάρη & Ρούβαλη γωνία), στις 18 Ιουλίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:15 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ

1.-Αίτημα Σιούτα Αθανασίου για χορήγηση παράτασης ωραρίου Κ.Υ.Ε με την επωνυμία ¨Ark koffee bar¨ στην Κ. Καλαμπάκας
2.-Αίτημα Γιάννη Ευθυμίου-Βαΐου για χορήγηση παράτασης ωραρίου Κ.Υ.Ε με την επωνυμία ¨Cloud¨ στην Κ. Καλαμπάκας
3.-Αίτημα ΑΦΟΙ ΠΟΛΥΖΟΥ Ο.Ε. για χορήγηση παράτασης ωραρίου Κ.Υ.Ε με την επωνυμία ¨Fell the rocks¨ στην Κ. Καλαμπάκας.
4.- Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού Ξενώνα Κοινότητας Πολυθέας Δήμου Μετεώρων.
5.-Λήψη απόφασης επί της υπ΄αρ. 10004/27-6-23 αίτησης του Πλακιά Νικολάου.
6.-Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας ιδιοκτησίας της «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΟΥ ΑΞΤΕ» στη θέση «Λάσπες» της Κ. Καστρακίου του Δήμου Μετεώρων.
7.-Αίτημα του Χουχουρέλου Δημήτριου περί παραχώρησης-εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Κ. Καλαμπάκας για εγκατάσταση μελισσοκομείου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θώμος Γεώργιος

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr