Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μετεώρων – Τα θέματα

0 513

Σύμφωνα με: α) το άρθρο 184 Ν. 4365/2019, β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου « «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), γ) την με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α), β) και γ) διατάξεις.

ΚΑΛΕΙΣΤΕ στην 6η τακτική ( δια περιφοράς) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Απριλίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

Θ Ε Μ Α ΤΑ

 

1.-«Συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας/ Επιτροπών αξιολόγησης/ Επιτροπών εξέτασης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων:

α) έργων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει τα 1.000.000 ευρώ χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του Φ.Π.Α. και 

β)μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών»

2.-Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020

3.Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 1 του έργου «Αντικατάσταση και Επέκταση Εσωτερικού δικτύου Ύδρευσης Καλαμπάκας».

 1. Ειδική διαταγή για την περικοπή αμοιβής της Εταιρείας «ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» Αναδόχου του έργου: Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου Ύδρευσης Καλαμπάκας» λόγω μη ουσιωδών ελαττωμάτων, που εντοπίστηκαν στο έργο κατά τον έλεγχο, την 26-04-2018, από τον Ε.Σ.Π.Ε.Λ. (1ος έλεγχος)».   
 2. Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 18/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας, καθώς και της τεθείσας παρά πόδας αυτής από 05.03.2020 επιταγής προς πληρωμή, κατά του Δήμου Μετεώρων
 3. Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 19/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας, καθώς και της τεθείσας παρά πόδας αυτής από 05.03.2020 επιταγής προς πληρωμή, κατά του Δήμου Μετεώρων
 4. Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 20/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας, καθώς και της τεθείσας παρά πόδας αυτής από 05.03.2020 επιταγής προς πληρωμή, κατά του Δήμου Μετεώρων
 5. Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 24/2020 διαταγής πληρωμής  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων κατά του Δήμου Μετεώρων
 6. Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 17/2020 διαταγής πληρωμής  του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας κατά του Δήμου Μετεώρων
 7. Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 21/2020 διαταγής πληρωμής  του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας κατά του Δήμου Μετεώρων
 8. Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 23/2020 διαταγής πληρωμής  του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας κατά του Δήμου Μετεώρων
 9. Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 24/2020 διαταγής πληρωμής  του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας κατά του Δήμου Μετεώρων
 10. Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 25/2020 διαταγής πληρωμής  του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας κατά του Δήμου Μετεώρων
 11. Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 28/2020 διαταγής πληρωμής  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων κατά του Δήμου Μετεώρων
 12. Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 27/2020 διαταγής πληρωμής  του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας κατά του Δήμου Μετεώρων
 13. Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 28/2020 διαταγής πληρωμής  του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας κατά του Δήμου Μετεώρων
 14. Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 11/2020 διαταγής πληρωμής  του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας κατά του Δήμου Μετεώρων
 15. Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 22/2020 διαταγής πληρωμής  του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας κατά του Δήμου Μετεώρων
 16. Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 26/2020 διαταγής πληρωμής  του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας κατά του Δήμου Μετεώρων
 17. Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 22/2020 διαταγής πληρωμής  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων κατά του Δήμου Μετεώρων
 18. Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 26/2020 διαταγής πληρωμής  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων κατά του Δήμου Μετεώρων

21.Έγκριση Μελέτης και όρων διακήρυξης διαγωνισμού του έργου: Κατασκευή ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμπάκας.

 1. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020στους ΟΤΑ α΄και β βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών.
 2. Παράταση προθεσμίας της σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων.

Ο Πρόεδρος  της Οικ. Επιτροπής

Θεόδωρος Γ. Αλέκος  


Οικονομική Επιτροπή 2η Συνεδρίασηυη – 13:00 μ.μ.

1.-Έγκριση τευχών δημοπράτησης μελέτης προστασίας & διαχείρισης Δημοτικού δάσους Διάβας Κοινότητας Διάβας, περιόδου 2017-2026

2.-Έγκριση τευχών δημοπράτησης μελέτης προστασίας & διαχείρισης Δημοτικού δάσους Αγναντιάς Κοινότητας Αγναντιάς, περιόδου 2017-2026

3.-Έγκριση τευχών δημοπράτησης μελέτης προστασίας & διαχείρισης Δημοτικού δάσους Βλαχάβας Κοινότητας Βλαχάβας, περιόδου 2017-2026

4.-Έγκριση τευχών δημοπράτησης μελέτης προστασίας & διαχείρισης Δημοτικού δάσους Οξύνειας Κοινότητας Οξύνειας περιόδου 2017-2026

5.-Έγκριση τευχών δημοπράτησης μελέτης προστασίας & διαχείρισης Δημοτικού δάσους Σκεπαρίου Κοινότητας Σκεπαρίου, περιόδου 2017-2026

6.-Έγκριση τευχών δημοπράτησης μελέτης προστασίας & διαχείρισης Δημοτικού δάσους Καστρακίου Κοινότητας Καστρακίου περιόδου 2017-2026. 

7.Έγκριση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης αγροκτημάτων στην Κοινότητα Σαρακίνας (Άχρηστα-Σγάρες).  

 

 

 

                                                   Ο Πρόεδρος  της Οικ. Επιτροπής                                                      

 

                                                        Θεόδωρος Γ. Αλέκος  

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.