Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μετεώρων – Τα θέματα

0 520

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/20 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ), 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ), 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και το ΦΕΚ 4135/25-9-2020 τ.β.

ΚΑΛΕΙΣΤΕ στην 4η τακτική, δια τηλεδιάσκεψης, μέσω Cisco Webex, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων που θα πραγματοποιηθεί την 7η Απριλίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 με τα ακόλουθα θέματα

1.-Σύμβαση συνεργασίας του Δήμου Μετεώρων με το εγκεκριμένο εθνικής εμβέλειας Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Συσκευασιών και αποβλήτων «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» για την Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών στο Δήμο άνευ ανταλλάγματος για το Δήμο.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσίκαρης

2.-Έγκριση παραλαβής διαχ/κής μελέτης του Δημοτικού Δάσους Καστρακίου, Κοινότητας Καστρακίου Δήμου Μετεώρων περιόδου 2017-2026.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

3.-Έγκριση παραλαβής διαχ/κής μελέτης του Δημοτικού Δάσους Σκεπαρίου, Κοινότητας Σκεπαρίου Δήμου Μετεώρων περιόδου 2017-2026.

4.-Αίτηση Ζιάκα Χρήστου (παράταση μίσθωσης αγροτεμαχίου στην Βασιλική).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

5.-Αίτηση του Ούτου Κων/νου για έκδοση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

6.-Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άδρευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1&2 του Β.Δ 28.3/15.4.1957.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

7.-Αίτηση του ΜΕΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ «Ο ΣΤΙΝΟΣ» για παραχώρηση χρήσης νερόμυλου της Κοινότητας Καστανιάς του Δήμου Μετεώρων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Φωλίνας

8.-Αίτηση Ιεράς Μητρόπολης Σταγών και Μετεώρων για παραχώρηση δημοτικής έκτασης εντός του Κοιμητηρίου Καλαμπάκας για την ανέγερση ναού.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Σωτήριος Παπαχρήστος

9.-Αίτημα της Δ.Ε.Υ.Α.Μ για δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση αγροτεμαχίου του Δήμου για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Φωλίνας

10.-Τροποποίηση πρ-σμού οικ. έτους 2021.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας

11.-Ψήφιση της Χάρτας Δικαιωμάτων των Αστέγων της FEANTSA.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Μετεώρων

Σωτήριος Β. Παπαχρήστος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.