Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μετεώρων – Τα θέματα

0 218

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  75 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018, τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ), 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ), 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 60249/22-9-2020,  77233/13-11-2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και το ΦΕΚ 4135/25-9-2020 Τεύχος Β΄

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 7/2021 δια τηλεδιάσκεψης, μέσω Cisco, τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων στις 5 Απριλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1.-Έγκριση πρακτικού Ι και ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Ασπροποτάμου του Δήμου Μετεώρων»  

2.-Έγκριση πρακτικού Ι και ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Κλεινοβού του Δήμου Μετεώρων».  

3.-Έγκριση πρακτικού Ι και ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Μαλακασίου»  

4.-Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Άρδευση Αμπελίων Κοινότητας Βασιλικής Δήμου Μετεώρων».

5.-Έγκριση απολογισμού 2020 της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μετεώρων.

6.-Έγκριση απολογισμού 2020 της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μετεώρων.

7.-Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών μέχρι δύο μηνών.

8.-Άσκηση ή μη του ένδικου μέσου της έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. Α544/2020 απόφασης του 2ου Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων. 

9.-Άσκηση ή μη του ένδικου μέσου της έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. Α545/2020 απόφασης του 2ου Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων.

10.-Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αριθμ.: 26.023/03-02-2021 σύμβασης παραχώρησης-εκμίσθωσης δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης και εμφιάλωσης –εμπορίας πόσιμου ύδατος της πηγής «Γκούρα» της Κοινότητας Αμαράντου με την προσθήκη του Κωδικού ΕΜΣΥ.

11.-Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Μετεώρων κατά τη συζήτηση αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων.  

12.-Έγκριση ορισμού  δικηγόρου, για την υπόθεση «Κωνστάντιος Σχολή – Μουσική Σχολή» δυνάμει του υπ’ αριθμ. 12.808/01-04-2019 συμβολαίου ανταλλαγής «Μουσικού Εκπαιδευτηρίου Ιεράς Μητρόπολης  Σταγών και Μετεώρων και Κωνσταντίου Σχολής Δήμου Μετεώρων». 

13.-Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του covid-19.

14.-Τροποποίηση προϋπολογισμού  οικ. έτους 2021.

 

Ο Πρόεδρος  της Οικ. Επιτροπής

Θεόδωρος Γ. Αλέκος  

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.