Παράδοση πινακίδων στα μέλη των δικτύων των δήμων και των κυνηγετικών συλλόγων από τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ

Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ στα πλαίσια του προγράμματος Life09 NAT/ES/000533, με τίτλο: «Καινοτόμες Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Παράνομης Χρήσης Δηλητηριασμένων…