Οι αποφάσεις της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας για το ΞΕΝΙΑ

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας που έγινε την Πέμπτη το βράδυ συζητήθηκε το θέμα του ΞΕΝΙΑ

0 198

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας που έγινε την Πέμπτη το βράδυ συζητήθηκε το θέμα του ΞΕΝΙΑ

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας που έγινε την Πέμπτη το βράδυ συζητήθηκε το θέμα του ΞΕΝΙΑ με την Δημοτική αρχή να προτείνει την χρήση του για στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου.

Οι αποφάσεις που πάρθηκαν και έχουν αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ είναι:

ΘΕΜΑ: 11ο « ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Α ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» για τη πράξη «∆ημιουργική αξιοποίηση ΞΕ ΝΙΑ Καλαμπάκας”.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι (κατά πλειοψηφία)

Εγκρίνει την υποβολή πρότασης με τίτλο «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΞΕΝΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ» προϋπολογισμού 2.500.000,00€, στην κατηγορία παρέμβασης 4 Α , ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠ Ο ΤΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητ ας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Οι ∆ημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Σακελλαρίου ∆ημήτριος, Αβραμόπουλος ∆ημήτριος, Ζαρόπουλος Ιωάννης, Παπαχρήστος Σωτήριος, Κόττης ∆ημήτριος, Παπανικολάου Γεώργιος και Λύπας ∆ημήτριος ψήφισαν ότι ο ∆ήμος πρ έπει να υποβάλει πρόταση για άλλα κτίρια και όχι του ΞΕΝΙΑ διότι δεν επαρκεί το κονδύλιο των 2.500.000,00€ για την αξιοποίηση του. Ο ∆ημοτικός σύμβουλος κ. Ζιάκας Βάιος ψήφισε να υποβληθεί πρόταση αλλά η πρόταση να ανήκει στην 3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Η ∆ημοτική σύμβουλος κ. Πέρυ Χαρτοπούλου ψήφισε παρών.

 

ΘΕΜΑ: 12ο «Απόφαση ∆ημοτικού Συμβουλίου για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας του κτιρίου ΞΕΝΙΑ που αξιοποιείται από τον ∆ήμο Καλαμπάκας».

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ει σηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου:

1.Την υπ.αριθμ. 11/2018 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβου λίου Καλαμπάκας με θέμα: « ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Α ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» για τη πράξη «∆ημιουργική αξιοποίηση ΞΕ ΝΙΑ Καλαμπάκας» και με την οποία αποφασίσθηκε: «Εγκρίνει την υποβολή πρότασης με τίτλο «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚ Η ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΞΕΝΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ» προϋπολογισμού 2.500.000,00€, στην κατη γορία παρέμβασης  4 Α , TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΣ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑ Ι ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡ ΑΙΟΤΗΤΑΣ 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητ ας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊ κό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)».

Με την απόφαση μας πρέπει να βεβαιώσουμε ότι η λειτουργία του κτιρίου Ξενία και η χρήση των υποδομών του, θα είναι κατ’ ελάχιστον τ έσσερις (4) ημέρες την εβδομάδα και για τουλάχιστον οκτώ (8) μήνες το έτος , με ταυτόχρονη αναφορά στο ανθρώπινο δυναμικό που θα διατεθεί για την υποστήριξη της λειτουργίας του καθώς και στον τρόπο εξασφάλισης της συντήρησης τους. Επομένως η χρήση των υποδομών του Ξενία θα γίνεται από το προσωπικό του ∆ήμου, καθ όλη τη διάρκεια του έτους, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και η συντήρηση του θα καλύπτεται από ιδίους πόρους του ∆ήμου. Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του προέ δρου Α π ο φ α σ ί ζ ε ι (κατά πλειοψηφία)

Βεβαιώνουμε ότι, η χρήση των υποδομών του Ξενία, που προτείνεται προς αξιοποίηση για την μετεγκατάσταση και λειτουργία τω ν υπηρεσιών του ∆ήμου, θα γίνεται από το προσωπικό των υπηρεσιών του ∆ήμου, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και η συντήρηση του θα καλύπτεται από ιδίους πόρους του ∆ήμου.

Εννέα ∆ημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Σακελλαρίου ∆ημήτριος, Αβραμόπουλος ∆ημήτριος, Ζαρόπουλος Ιωάννης, Παπαχρήστος Σωτήριος , Κόττης ∆ημήτριος, Παπανικολάου Γεώργιος, Λύπας ∆ημήτριος, Ζιάκας Βάιο ς και κ. Πέρυ Χαρτοπούλου ψήφισαν αρνητικά. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 12/2018

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.