ΟΑΕΔ: Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης για 2.500 θέσεις κοινωφελούς εργασίας

Αναρτήθηκαν σήµερα Πέµπτη 21 Ιουλίου 2016 στη διαδικτυακή πύλη του Οργανισµού, (στην ενότητα «Προγράµµατα Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2016»),

0 405

Αναρτήθηκαν σήµερα Πέµπτη 21 Ιουλίου 2016 στη διαδικτυακή πύλη του Οργανισµού, (στην ενότητα «Προγράµµατα Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2016»),

Αναρτήθηκαν σήµερα Πέµπτη 21 Ιουλίου 2016 στη διαδικτυακή πύλη του Οργανισµού, (στην ενότητα «Προγράµµατα Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2016»),  ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων στο Πρόγραµµα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, για 2.500 θέσεις εργασίας του Προγράµµατος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε ∆ήµους και σε Υπηρεσίες Α’ υποδοχής, ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών – Α΄ κύκλος καθώς και ο Πίνακας Αποκλειοµένων στο πλαίσιο του ανωτέρω Προγράµµατος.

Ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων περιλαµβάνει τους ωφελούµενους εγγεγραµµένους στα µητρώα ανέργων του Οργανισµού, ηλικίας 18 ετών και άνω, που θα εργαστούν για οκτώ (8) µήνες µε πλήρη απασχόληση και ασφάλιση στους Επιβλέποντες Φορείς, όπως έχουν καθοριστεί βάσει της ∆ηµόσιας Πρόσκλησης Νο 6/2016.

Η κατάρτιση των Πινάκων πραγµατοποιήθηκε µε αυτοµατοποιηµένο, διαφανή και αντικειµενικό τρόπο µέσω του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (ΟΠΣ) του ΟΑΕ∆, µε βάση τα προβλεπόµενα κριτήρια της εγκεκριµένης από το ΑΣΕΠ ∆ηµόσιας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να ενηµερωθούν για την ηλεκτρονική τους αίτηση και τη µοριοδότησή τους είτε από το Μητρώο τους µέσω του eServices IIS στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησής τους είτε µε τον αριθµό πρωτοκόλλου της αίτησής τους από τους πίνακες κατάταξης ανέργων που έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕ∆ www.oaed.gr και σε περίπτωση αποκλεισµού τους, για το λόγο που αποκλείστηκαν, από τον Πίνακα Αποκλειοµένων που είναι αναρτηµένος στον ίδιο διαδικτυακό τόπο (www.oaed.gr).

Τυχόν αιτιολογηµένες ενστάσεις κατά των αποτελεσµάτων των ανωτέρω Πινάκων µπορούν να υποβληθούν εντός τριών εργάσιµων ηµερών από την εποµένη της έκδοσης των προσωρινών αποτελεσµάτων, δηλαδή από την 22α Ιουλίου και ώρα 10η πρωινή έως και τη 26η Ιουλίου και ώρα 12η µεσηµβρινή, αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο από τους πιστοποιηµένους χρήστες της διαδικτυακής πύλης του Οργανισµού, µε τη χρήση των κωδικών πρόσβασης.

Οι ενιστάµενοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά, (επισυνάπτοντάς τα κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής ένστασης), είτε καταθέτοντάς τα στα αρµόδια ΚΠΑ2 µέχρι τις 15:00 της 26ης Ιουλίου προκειµένου να επισυναφθούν από τους αρµόδιους υπαλλήλους των ΚΠΑ2 στην ηλεκτρονική ένστασή τους, συνοδευόµενα από τυχόν σηµειώσεις της αρµόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2), σύµφωνα µε την οριζόµενη διαδικασία που ορίζει η ∆ηµόσια Πρόσκληση Νο 6/2016.

Κατάρτιση Προσωρινού Πίνακα

Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.