Κέντρο Ένταξης Μεταναστών λειτουργεί στον Δήμο Τρικκαίων

0 735

Κέντρο Ένταξης Μεταναστών λειτουργεί πλέον στον Δήμο Τρικκαίων. Το ΚΕΜ είναι παράρτημα του Κέντρου Κοινότητας και λειτουργεί ως δομή συμπληρωματική της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας και εποπτεύεται από αυτή, καθώς παρακολουθείται και συνδέεται άμεσα με τις υπηρεσίες που παρέχονται από το Κέντρο Κοινότητας

 

Τι είναι τα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών 

Τα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών είναι μια νέα δομή που θεσμοθετήθηκε με την υπ’ αριθ. Δ14/15834/237/08-04-2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση “Καθορισμός προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας” (ΦΕΚ 1344/τ.Β΄/19-4-2019). Σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύθηκαν σε Δήμους και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020.
Σκοπός του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών είναι η περαιτέρω υποστήριξη του Δήμου στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή λειτουργίας του.
Το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών με τη λειτουργία του επιδιώκει την καλύτερη εξυπηρέτηση μεταναστών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας, και να τους προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες, με σκοπό την υλοποίηση ενός ευρέως φάσματος δράσεων ένταξης σε τοπικό επίπεδο, με έμφαση στους τομείς απασχόλησης, εκπαίδευσης, υγείας, προστασίας και πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και διαπολιτισμικής μεσολάβησης / διερμηνείας.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Οι αρμοδιότητες του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Τρικκαίων, περιλαμβάνουν τους εξής άξονες:

  1. Ενημέρωση, εξυπηρέτηση, συμβουλευτική στήριξη για θέματα ένταξης μεταναστών και δικτύωση
  2. Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες σχετικές δομές, υπηρεσίες και φορείς (Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών, Συλλόγους Μεταναστών/Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας, ΜΚΟ, Κοινωνικές Υπηρεσίες)
  3. Στο πλαίσιο των ΚΕΜ θα υλοποιούνται επίσης μαθήματα και παράλληλες δράσεις, όπως παρουσιάζονται στη συνέχεια.

Ωφελούμενοι

Ωφελούμενος πληθυσμός είναι :

  • Οι νόμιμα διαμένοντες πολίτες τρίτης χώρας (τα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια ούτε την ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 20 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ή οι νόμιμα διαμένοντες Ανιθαγενείς [τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις της Σύμβασης της Νέας Υόρκης του 1954 περί του καθεστώτος των ανιθαγενών, η οποία έχει κυρωθεί με το ν. 139/1975 (Α 176)], σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις», του Ν. 4332/2015 και του Ν. 4375/2016 και του ΠΔ 114/2010 (ΦΕΚ Α-195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Συγκεκριμένα: οι κάτοχοι όλων των τύπων άδειας διαμονής που αναφέρονται στους ανωτέρω νόμους καθώς επίσης και οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (κάτοχοι Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό ΕΚ 1030/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και οι αιτούντες άσυλο (κάτοχοι Δελτίου Αιτούντος Διεθνή Προστασία ή «Δελτίου Αιτήσαντος Άσυλο») όπως ορίζονται στους ανωτέρω νόμους και σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 114/2010 (ΦΕΚ Α-195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  • Η τοπική κοινωνία: η κοινωνία μιας γεωγραφικής και διοικητικής ενότητας (Δήμου) στην οποία διαβιούν μόνιμα ή προσωρινά οι ως άνω αναφερόμενοι ωφελούμενοι. Η τοπική κοινωνία καλείται να προσαρμοστεί (στο πλαίσιο της αμοιβαιότητας) σε βαθμό που να μπορεί να ενσωματώσει τους ως άνω αναφερόμενους ωφελούμενους μετανάστες χάριν μιας ειρηνικής και αρμονικής συνύπαρξης.

 

Το ΚΕΜ 

Το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Τρικκαίων υποδέχεται καθημερινά το σύνολο των δυνητικά ωφελούμενων της Πράξης.

Στελέχωση του Κέντρου

Το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Τρικκαίων στελεχώνεται από μια Κοινωνική Λειτουργό, έναν Διαπολιτισμικό Διαμεσολαβητή, μια Ψυχολόγο και μια Νομικό.

Διεύθυνση

Ομήρου 6 Τρίκαλα 

Ωράριο λειτουργίας

Το Κέντρο λειτουργεί Δευτέρα με Παρασκευή 07:00-15:00

Επικοινωνία

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 24310 63777

e-mail: kem@trikalacity.gr

Διαπολιτισμικός Διαμεσολαβητής: Αχμέντ Φεράς

e-mail: ferasahmed@trikalacity.gr

Κοινωνική Λειτουργός: Μπακαρού Ευαγγελία

e-mail: ebakarou@trikalacity.gr

Ψυχολόγος: Καραγεώργου Χρυσούλα

e-mail: ckarageorgou@trikalacity.gr

Νομικός: Γαλανάκη Ευγενία

e-mail: egalanaki@trikalacity.gr

 

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr