Καλαμπάκα – Πενταμελής Επιτροπή για την διαχείρηση του προγράμματος αδέσποτων ζώων

Πενταμελή Επιτροπή συγκροτεί ο Δήμος Καλαμπάκας για την παρακολούθηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του ∆ήμου Καλαμπάκας.

0 74

Πενταμελή Επιτροπή συγκροτεί ο Δήμος Καλαμπάκας για την παρακολούθηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του ∆ήμου Καλαμπάκας.

Πενταμελή Επιτροπή συγκροτεί ο Δήμος Καλαμπάκας για την παρακολούθηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του ∆ήμου Καλαμπάκας.

Η σχετική απόφαση έχει ως εξής:

4/6/2014

Αρ. πρωτ.: 14559

Αρ. απόφ.: 332

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Επιτροπής για την παρακολούθηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς ∆ήμου Καλαμπάκας»

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ έχοντας υπ όψη

• Τα άρθρα 58 και 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-20 10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απ οκεντρωμένης ∆ιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης». • τις διατάξεις της παρ.12 του άρθρου 9 του Ν.4039/20 12 (ΦΕΚ 15/02.02.2012 τεύχος Α’), όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτ. ε’ της παρ. 6 του άρθρου 46 του Ν. 4235/14 (ΦΕΚ 32/11.02.2 014 τεύχος Α’) • το υπ’ αριθ. πρωτ. 10487/24-04-2014 έγγραφο του ∆ήμ ου προς τον Φιλοζωικό σύλλογο Καλαμπάκας περί ορισμού ατόμου πρ ος αντικατάσταση του προς παραίτηση μέλους για συμμετοχή στην επιτρο πή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφ ιάς. • το υπ’ αριθ. πρωτ. 49/15-05-2014 έγγραφο του φιλοζω ικού συλλόγου «Η ΣΤΕΓΗ» περί ορισμού μέλους αντικατάστασης στην Επιτ ροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτ ων ζώων συντροφιάς του ∆ήμου Καλαμπάκας . • το υπ’ αριθ. πρωτ. 13721/28-05-2014 έγγραφο του ∆ήμ ου Καλαμπάκας προς τον κτηνιατρικό σύλλογο Τρικάλων για υπόδειξη κτηνιάτρου για το πρόγραμμα διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς . • Την υπ ́αρ. πρωτ. 13638 /28-5-2014 παραίτηση της κτη νιάτρου Νταβάρα Γεωργία από το πρόγραμμα διαχείρισης . • το υπ’ αριθ. πρωτ. 15/04-06-2014 έγγραφο του κτηνια τρικού συλλόγου Τρικάλων για ορισμό κτηνιάτρου για το πρόγραμμα δια χείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς .

• Την ανάγκη συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης αδέ σποτων ζώων στο ∆ήμο Καλαμπάκας για την επίλυση του προβλήματος που υπάρχει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α. Συγκροτεί Πενταμελή Επιτροπή για την παρακολούθηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του ∆ήμου Καλαμπάκας η οποία αποτελείται από τους:

1. Αυγέρη Στέφανο του Στέργιου κτηνίατρο , υπεύθυνο του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς με αναπλη ρωματικό μέλος τον κύριο Μπαϊράμη Θεοδόσιο του Ευθυμίου .

2. Λύπα ∆ημήτριο Αντιδήμαρχο εκπρόσωπο του ∆ήμου Καλαμπάκας και υπεύθυνο για την καθοδήγηση, τον συντονισμό και τον έλεγχο λειτουργίας της επιτροπής .

3. Κόττη ∆ημήτριο Αντιδήμαρχο εκπρόσωπο του ∆ήμου, με αναπληρωτή του τον Αρσενίου Γεώργιο ∆ημοτικό υπάλληλο.

4. Μπέλλου Βασιλική του Θωμά μέλος ορισμένο από το Φιλοζωικό Σύλλογο Καλαμπάκας «Η ΣΤΕΓΗ»

5. Τσαβλίδη Βίκυ μέλος ορισμένο από το Φιλοζωικό Σύλλογο Καλαμπάκας «Η ΣΤΕΓΗ»

Β. Η επιτροπή αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς, σύμφωνα με τον ορισμό της περίπτωσης στ’ του άρθρου 1 του Ν.4039/12, όπως ισχύει και αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκύπτο υν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.