Καλαμπάκα: Το Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο Δήμο Μετεώρων

0 883

Στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μετεώρων θα έρθει προς ψήφιση ο Κανονισμού Αθλητικών εγκαταστάσεων και η Συγκρότηση Επιτροπής Αθλητισμού.

Ο κανονισμός είναι ο παρακάτω:

Περιεχόμενα

ΑΡΘΡΟ 1ο 4

Αντικείμενο και σκοπός του Κανονισμού 4

ΑΡΘΡΟ 2ο 5

Θεσμικό Πλαίσιο 5

ΑΡΘΡΟ 3ο 5

Αρμόδια όργανα και Υπηρεσίες 5

ΑΡΘΡΟ 4ο 6

Πεδίο Εφαρμογής- Αθλητικές Εγκαταστάσεις- Χώροι Άθλησης 6

ΑΡΘΡΟ 5ο 7

Χρήση Χώρων Άθλησης 7

ΑΡΘΡΟ 6ο 8

Πρόγραμμα χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων 8

ΑΡΘΡΟ 7ο 9

Ημέρες και ώρες λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων 9

ΑΡΘΡΟ 8ο 11

Διαδικασία παραχώρησης και χρήσης των Αθλητικών Εγκαταστάσεων 11

Α) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ. 14

Β) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 16

Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. 19

ΑΡΘΡΟ 9ο 20

Κωλύματα και άρνηση διάθεσης- Απαγορεύσεις 20

ΑΡΘΡΟ 10ο 22

Σύμβαση χρήσης 22

ΑΡΘΡΟ 11ο 25

Υποχρεώσεις συλλόγων και άλλων φορέων για είσοδο στις αθλητικές εγκαταστάσεις 25

ΑΡΘΡΟ 12ο 26

Υποχρεώσεις αθλουμένων- προπονητών- χρηστών. Διεξαγωγή προπονήσεων των σωματείων. 26

ΑΡΘΡΟ 13ο 28

Υποχρεώσεις φυσικών προσώπων κατά την είσοδο τους στις αθλητικές εγκαταστάσεις. 28

ΑΡΘΡΟ 14ο 28

Προϋποθέσεις διεξαγωγής αγώνων. 28

ΑΡΘΡΟ 15ο 30

Προστασία αθλητικών εγκαταστάσεων από φθορές- Συντήρηση- Αποκατάσταση ζημιών. 30

ΑΡΘΡΟ 16ο 31

Προσωπικό, καθήκοντα και υποχρεώσεις. 31

ΑΡΘΡΟ 17ο 33

Διεξαγωγή εκδηλώσεων στις αθλητικές εγκαταστάσεις. 33

ΑΡΘΡΟ 18ο 33

Κυρώσεις – Ποινές 33

ΑΡΘΡΟ 19ο 34

Διαφημίσεις 34

ΑΡΘΡΟ 20ο 36

Τελικές Διατάξεις 36

 

Αντικείμενο και σκοπός του Κανονισμού

 

Ο κανονισμός καθορίζει το γενικό πλαίσιο διαχείρισης και λειτουργίας όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων/υποδομών άθλησης, κλειστών και υπαίθριων του Δήμου Μετεώρων.

Μέσω της εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού επιδιώκεται η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδομών με σκοπό:

 • Την υποστήριξη και προαγωγή του μαζικού αθλητισμού όλων των ηλικιών, των αθλητικών προγραμμάτων, των δράσεων, των εκδηλώσεων και της άθλησης για όλους του Δήμου Μετεώρων.

 • Την υποστήριξη και προαγωγή του σωματειακού αθλητισμού με προτεραιότητα στους συλλόγους που έχουν έδρα στο Δήμο Μετεώρων.

 • Την υποστήριξη, προαγωγή και ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού όλων των βαθμίδων ιδιαίτερα όπου υπάρχει συνεργασία με το Δήμο Μετεώρων (διασχολικά τουρνουά κλπ).

 • Την υποστήριξη και ανάπτυξη της σωματικής, πνευματικής ευεξίας των κατοίκων και ιδιαίτερα των παιδιών, νέων και ενηλίκων του Δήμου Μετεώρων που δεν ανήκουν σε οργανωμένες αθλητικές ομάδες (συλλόγους) στον ελεύθερο χρόνο τους .

 • Την υποστήριξη και διοργάνωση αθλητικών, ψυχαγωγικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, επιστημονικών και συνεδριακών εκδηλώσεων και γεγονότων διεθνούς, εθνικού, περιφερειακού, δημοτικού επιπέδου, σχολικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων άλλων φορέων εντός και εκτός του δήμου μας.

 • Την υποστήριξη και ανάπτυξη του εργασιακού αθλητισμού.

 • Την υποστήριξη και διοργάνωση αθλητικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων για τα άτομα με αναπηρία και άλλες ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού της πόλης.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Θεσμικό Πλαίσιο

 • Νόμος 4726/2020 (ΦΕΚ 181 Α’ 18/9/2020)

 • Νόμος 4714/2020 (ΦΕΚ 148 Α’ 31/7/2020)

 • Νόμος 4624/2019 (ΦΕΚ 137 Α’ 29/8/2019)

 • Νόμος 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’ 7/6/2010)

 • Νόμος 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α’ 28/6/2007)

 • Νόμος 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’ 8/6/2006)

 • Νόμος 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α’ 17/6/1999)

 • Κ.Υ.Α. 11-10/18-10 (ΦΕΚ 1362 Β’ 2001)

 • Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2276 Β’ 12.10.2011)

ΑΡΘΡΟ 3ο

Αρμόδια όργανα και Υπηρεσίες

Αρμόδια όργανα σχετικά με τη λήψη αποφάσεων επί του παρόντος Κανονισμού είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος και η Επιτροπή Αθλητισμού, όπου απαιτείται γνωμοδότησή της. Η εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού και των αποφάσεων των οργάνων ανήκει στις οικείες υπηρεσιακές μονάδες (Διευθύνσεις, Τμήματα, Γραφεία), σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μετεώρων.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Πεδίο Εφαρμογής- Αθλητικές Εγκαταστάσεις- Χώροι Άθλησης

Κατάσταση Αθλητικών Εγκαταστάσεων

 1. Δημοτικό Στάδιο Δήμου Μετεώρων «Βασίλειος Καρακίτσιος»

 2. Κλειστό Βλαχάβειο Γυμναστήριο

 3. Κλειστό Γυμναστήριο 1ου και 2ου Γυμνασίου Δήμου Μετεώρων.

 4. Γήπεδο Διάβας

 5. Γήπεδο Καστρακίου

 6. Γήπεδο Βασιλικής

 7. Γήπεδο Θεόπετρας

 8. Γήπεδο Σαρακίνας

 9. Γήπεδο Περιστέρας

 10. Γήπεδο Φωτεινού

 11. Γήπεδο Χρησομηλιάς

 12. Γήπεδο Ασπροκλησσιάς

 13. Γήπεδο Αγιοφύλλου

 14. Γήπεδο Αμπελίων

Στην παρούσα κατάσταση δύναται να προστεθούν όσες νέες εγκαταστάσεις ανήκουν στο Δήμο Μετεώρων και εποπτεύονται από αρμόδια Τμήματα του Δήμου Μετεώρων.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Χρήση Χώρων Άθλησης

Οι αθλητικοί χώροι μπορεί να διατίθενται με απόφαση του Δημάρχου ή αρμόδιου Αντιδημάρχου ή τυχόν Εντεταλμένου Σύμβουλου Αθλητισμού σε Αθλητικές Ομοσπονδίες, Νομικά πρόσωπα Δημόσιου & Ιδιωτικού δικαίου, φορείς ή ιδιώτες για τη διοργάνωση αθλητικών, πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, επιστημονικών, συνεδριακών ή άλλων εκδηλώσεων Διεθνούς, Εθνικού, Περιφερειακού, Νομαρχιακού και Δημοτικού επιπέδου.

Όποιος από τους παραπάνω φορείς επιθυμεί να κάνει χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Μετεώρων απευθύνεται εγγράφως τουλάχιστον 10 ημερολογιακές ημέρες νωρίτερα προς την αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα Αθλητισμού του Δήμου Μετεώρων η οποία και απαντά σε κάθε αίτημα, μετά από σχετική ενημέρωση του Δημάρχου ή του αρμόδιου Αντιδημάρχου ή του τυχόν Εντεταλμένου Σύμβουλου Αθλητισμού.

Η απάντηση πρέπει να δίνεται εντός 5 εργασίμων ημερών από την ημέρα που υποβλήθηκε το αίτημα.

Οι αθλητικοί σύλλογοι του Δήμου Μετεώρων που έχουν σε ετήσια βάση τη χρήση κάποιας αθλητικής εγκατάστασης υποβάλλουν αίτημα παραχώρησης του χώρου στο 1ο δεκαήμερο του Ιουνίου κάθε αθλητικής περιόδου. Το αρμόδιο τμήμα Αθλητισμού του Δήμου εισηγείται στις αντίστοιχες Δημοτικές Ενότητες, οι οποίες γνωμοδοτούν (θετικά ή αρνητικά) και κατόπιν τίθεται προς λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το αίτημα για γηπεδότητα που αφορά τις επίσημες εκδηλώσεις κάθε συλλόγου αποστέλλεται προς τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Αθλητισμού( ή Αντιδήμαρχο Αθλητισμού ή άλλο όργανο που έχει την ευθύνη του τομέα Αθλητισμού) ο οποίος και το εγκρίνει ή το απορρίπτει.

Σύλλογος που χρησιμοποιεί χώρο άθλησης του δήμου δεν μπορεί να διοργανώνει τουρνουά ή γιορτές αθλητισμού ή άλλες εκδηλώσεις εντός των αθλητικών χώρων χωρίς την πρότερη συνεννόηση και έγκριση από το αρμόδιο Τμήμα του Δήμου Μετεώρων.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Πρόγραμμα χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων

Η αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα, πριν από την έναρξη κάθε αθλητικής περιόδου, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, το πρόγραμμα χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων, κατανέμοντας τις ώρες χρήσης κατά περίπτωση, ανά ημέρα και εβδομάδα, λαμβάνοντας υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας όπως αναφέρονται τα παρακάτω:

 • Τις ανάγκες των προγραμμάτων, δράσεων και εκδηλώσεων του Δήμου Μετεώρων.

 • Το πρόγραμμα των αγώνων και τις ανάγκες προετοιμασίας των αθλητικών σωματείων/ συλλόγων, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι, οι αγώνες προηγούνται στο πρόγραμμα χρήσης από τις προπονήσεις των ομάδων.

 • Τις αιτήσεις που έχουν υποβάλλει φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων.

 • Διαθέσιμες ώρες για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Σε περίπτωση αγώνων, οι σύλλογοι υποχρεούνται να ορίζουν του αγώνες τους μισή ώρα μετά την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο, σύμφωνα με τις ώρες που τους έχουν παραχωρηθεί.

Σε περίπτωση ακύρωσης αγώνα ή τροποποίησης του προγράμματος, εξαιτίας έκτακτου γεγονότος, ο σύλλογος ή φορέας υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο το συντομότερο δυνατό.

Το πρόγραμμα χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων τροποποιείται μόνο με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Ημέρες και ώρες λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Μετεώρων λειτουργούν συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, ανάλογα με την εγκατάσταση, την προοριζόμενη χρήση του χώρου και τις ανάγκες των προγραμμάτων / εκδηλώσεων. Οι ημέρες και ώρες λειτουργίας ποικίλλουν ανάλογα με το είδος της αθλητικής εγκατάστασης, των αναγκών των συλλόγων για άθληση των υποδομών τους και βέβαια τις επίσημες διοργανώσεις που λαμβάνουν χώρα σε αυτήν(αγώνες κλπ).

Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται υπόψη και το ωρολόγιο πρόγραμμα του υπαλλήλου/ων κάθε αθλητικής εγκατάστασης.

Προτεραιότητα στην χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων έχουν τα προγράμματα, οι εκδηλώσεις και εν γένει δραστηριότητες του Δήμου Μετεώρων. Οι εναπομείνασες ώρες μετά και την κατανομή ωρών στα αθλητικά σωματεία, τους συλλόγους και τις ομάδες για τις προπονητικές και αγωνιστικές τους υποχρεώσεις, διατίθενται προς χρήση σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Το ωράριο λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας.

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις λειτουργούν σε καθημερινή βάση από Δευτέρα έως Παρασκευή μεταξύ 07.00 π.μ. – 22.00 μ.μ., πλην επίσημων αργιών. Τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή οι εγκαταστάσεις λειτουργούν κατά προτεραιότητα για την διεξαγωγή αγώνων όλων των πρωταθλημάτων.

Πιο συγκεκριμένα:

Η λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων πέραν του κανονικού ωραρίου σε 15ωρη βάση από τις (07.00 έως 22.00) για όλες τις ημέρες της εβδομάδας καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες, επιτρέπεται μόνο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και απόφαση εξαίρεσης από την πενθήμερη εργασία του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας. Χωρίς έγκριση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας η λειτουργία των εγκαταστάσεων πέραν του ωραρίου των Δημοσίων Υπηρεσιών είναι παράνομη και απαγορεύεται.

Σύμφωνα με το νόμο 1157/1981, άρθρο 1 παράγραφοι 11 και 12, ΦEK 126/A, απόφαση Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης αριθμ. ΔIOΔ./Φ62/237/6260/23.7.87, ΦEK 451/B, απόφαση Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αριθμ. ΔIAΔΠ/Γ2/23321/2.2.2000 – ΦEK 89/B, ορίστηκαν ως επίσημες αργίες:

-Η πρώτη του έτους,

-τα Θεοφάνια,

-η Καθαρά Δευτέρα,

-η Μεγάλη Παρασκευή,

-το Μεγάλο Σάββατο,

-η Δευτέρα του Πάσχα,

-η 1η Μαΐου,

-του Αγίου Πνεύματος,

-της Κοίμησης της Θεοτόκου,

-η πρώτη και η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων.

Εξαίρεση αποτελούν οι αργίες που η αθλητική εγκατάσταση χρησιμοποιείται για διοργάνωση ή συνδιοργάνωση εκδηλώσεων του Δήμου Μετεώρων.

Στις περιπτώσεις εκείνες που πρέπει να γίνουν εργασίες ή συντηρήσεις γενικότερα της αθλητικής εγκατάστασης, που δεν μπορούν να γίνουν εντός του εγκεκριμένου προγράμματος λόγω δραστηριοτήτων, τότε ο συγκεκριμένος χώρος μπορεί να λειτουργεί πριν και μετά την εγκεκριμένη ώρα λειτουργίας του, για όσο είναι αυτό απαραίτητο.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Διαδικασία παραχώρησης και χρήσης των Αθλητικών Εγκαταστάσεων

ΓΕΝΙΚΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

1. Αθλητικά Σωματεία ή μέλη αυτών, τα οποία χρειάζεται να προπονούνται σε τακτικές ώρες, κατά τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή αλλά και Σαββατοκύριακα στους χώρους Άθλησης για την προετοιμασία των αγώνων τους, στα διάφορα Πρωταθλήματα που συμμετέχουν και έχουν έδρα το Δημοτικό χώρο Άθλησης, τότε το αίτημα για χρήση χώρων υποβάλλεται εγγράφως από το κάθε Αθλητικό Σωματείο-Σύλλογο, πριν την έναρξη της κάθε αθλητικής περιόδου( 1ο δεκαήμερο του Ιουνίου και μέχρι την 30η Ιουνίου).

Στις περιπτώσεις κατάρτισης προγραμμάτων επίσημων αγώνων, τότε το αίτημα-πρόγραμμα των αγώνων υποβάλλει εγγράφως η αντίστοιχη Ομοσπονδία ή Αθλητική Ένωση που οργανώνει το κάθε πρωτάθλημα.

2. Η αρμόδια υπηρεσιακή δομή Αθλητισμού του Δήμου Μετεώρων (Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού) εξετάζει τα αιτήματα και εισηγείται εγγράφως προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κατανομή των ωρών, κατά ημέρα και εβδομάδα, για κάθε άθλημα .

Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει το τελικό πρόγραμμα και το γνωρίζει στο κάθε Σωματείο που έχει υποβάλλει αίτημα.

3. Το πρόγραμμα των προπονήσεων των Σωματείων, δύναται να τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες των χρηστών των αθλητικών εγκαταστάσεων (αύξηση ή μείωση τμημάτων, αριθμού μελών των τμημάτων κλπ).

Επίσης κατ’ αντίστοιχο τρόπο τροποποίηση του προγράμματος μπορούν να επιφέρουν και λόγοι ανωτέρας βίας (κλείσιμο ενός αθλητικού χώρου για αποκατάσταση ζημιών ,συντήρησης, αδειοδότησης κλπ).

Σε αυτή την περίπτωση οι δραστηριότητες των χρηστών αυτού του χώρου δύναται να μεταφέρονται σε άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις που μπορούν να υποδεχθούν παρεμφερείς δραστηριότητες ,ακόμη και σε άλλη δημοτική ενότητα του Δήμου Μετέωρων.

4. Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Αθλητισμού ή ο Προϊστάμενος της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας του Δήμου, ανακοινώνει το εγκεκριμένο πρόγραμμα στους υπευθύνους των σωματείων του κάθε χώρου άθλησης οι οποίοι και είναι υπεύθυνοι για την πιστή τήρηση του ωρολόγιου προγράμματος του χώρου/ων και για την εφαρμογή αυτού.

Μεμονωμένες αλλαγές στις ώρες προπονήσεων Σωματείων γίνονται μετά από έγγραφη υποβολή σχετικού αιτήματος προς την αρμόδια υπηρεσιακή δομή Αθλητισμού του Δήμου Μετεώρων και μετά από σχετική απόφαση του του αρμόδιου Αντιδημάρχου.

Αυστηρά απαγορεύεται η παραχώρηση προπονητικής ώρας σε άλλο σύλλογο χωρίς την αντίστοιχη έγκριση της υπηρεσιακής δομής αθλητισμού του δήμου.

5. Ο Δήμαρχος ή ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος δύναται να ματαιώσει ή να τροποποιήσει προπόνηση Σωματείου, όταν λόγοι ανωτέρας βίας ή έκτακτα καιρικά φαινόμενα το επιβάλλουν.

6. Ο Δήμαρχος ή αρμόδιος Αντιδήμαρχος, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσιακή δομή Αθλητισμού του Δήμου Μετεώρων, μεριμνά για κάθε αθλητική υποδομή ώστε να υπάρχουν πέρα από ώρες προπονήσεων Σωματείων και ώρες για προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού, για Άτομα με Αναπηρία και για μεμονωμένα άτομα που δεν είναι αθλητές και δεν ανήκουν σε οργανωμένο Σωματείο.

7. Οι εγκαταστάσεις των Δημοτικών Αθλητικών Χώρων μπορούν να παραχωρούνται σε Αθλητικούς Συλλόγους/ Σωματεία μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (και πρότερη εισήγηση της υπηρεσιακής μονάδας του Δήμου, γνωμοδότηση της Επιτροπής Αθλητισμού και γνωμοδοτική απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας) όπου θα καθορίζονται ο χρόνος παραχώρησης, οι ειδικότεροι όροι παραχώρησης (πχ συντήρηση αποδυτηρίων, λειτουργικά έξοδα, ΔΕΗ, φροντίδα χλοοτάπητα, κλπ) και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά τη χρήση των εγκαταστάσεων. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης των Δημοτικών Αθλητικών Χώρων από τους Συλλόγους, Σωματεία σε τρίτους (φυσικά πρόσωπα ή συλλόγους) χωρίς απόφαση του Τοπικού & Δημοτικού Συμβουλίου.

Επίσης απαγορεύεται η λειτουργία εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων αναψυκτηρίου-κυλικείου ή κάθε άλλη μορφής επαγγελματικής δραστηριότητας από τους συλλόγους ή και ιδιώτες. Για τη λειτουργία κυλικείου πρέπει να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Επίσης απαγορεύονται από τους συλλόγους και άλλα φυσικά πρόσωπα οι έντυπες, οι χειρόγραφες, οι φωτεινές ή φωτιζόμενες , οι ηλεκτρονικές ή άλλες διαφημίσεις στις αθλητικές εγκαταστάσεις χωρίς να τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις που συμπεριλαμβάνονται στο Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224/Α’/8.10.2001) ”Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις”

Συγκεκριμένα:

Α) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ.

Η στέγαση του κάθε αθλήματος προσδιορίζεται αποκλειστικά από τον κανονισμό παιδιάς του αθλήματος και τις τεχνικές προδιαγραφές (υλικοτεχνική υποδομή, γραμμογράφηση, εξοπλισμός κτλ) της αθλητικής εγκατάστασης.

Για τις ανάγκες του παρόντος εφεξής όπου αναφέρεται η φράση αγωνιστικό τμήμα νοούνται μόνο τα αγωνιστικά τμήματα κατηγορίας ανδρών και γυναικών.

Όπου απαιτείται – όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που δύο ομοειδή τμήματα έχουν ακριβώς τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά – θα συνυπολογίζονται στην κατανομή των πλέον προτιμωμένων ωρών και επιπλέον στοιχεία κατά την απόλυτη κρίση του Δήμου Μετεώρων, όπως ενδεικτικά, ο αριθμός των νομίμως εγγεγραμμένων αθλητών, η παράλληλη χρήση ανοιχτών γηπέδων, σχολικών αυλών, η εκούσια συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό κ.τ.λ.

Σε περίπτωση που συστεγαζόμενα αθλητικά σωματεία έρθουν σε μεταξύ τους συμφωνία πριν την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος χρήσης της αθλητικής εγκατάστασης στην οποία εδρεύουν και εφόσον η αρμόδια υπηρεσία ελέγξει την τήρηση των όρων του παρόντος κανονισμού, παρέχεται η δυνατότητα υιοθέτησης του εν λόγω προγράμματος προς ενίσχυση του πλαισίου συνεργασίας και εύρυθμης λειτουργίας.

Οι ενδιαφερόμενοι σύλλογοι/σωματεία με έδρα το Δήμο Μετεώρων, υποβάλλουν έγγραφο αίτημα προς την αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα για χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων, μέχρι την 30η Ιουνίου πριν την έναρξη της κάθε αθλητικής περιόδου.

Όπως αναφέρεται και ανωτέρω οι ενδιαφερόμενοι σύλλογοι/ σωματεία με έδρα το Δήμο Μετεώρων, υποβάλλουν το αίτημά τους προς την αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα για χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια τα κάτωθι:

 • Η εγκατάσταση την οποία αιτείται ο ενδιαφερόμενος.

 • Οι ακριβείς μέρες και ώρες κατά τις οποίες προτείνει να γίνει χρήση του χώρου.

 • Η παραδοχή του αιτούντος ότι έχει λάβει γνώση των όρων του παρόντος κανονισμού και τους αποδέχεται στο σύνολό τους.

Την αίτηση θα πρέπει να συνοδεύουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Ειδική αθλητική αναγνώριση.

 • Εγγραφή στο μητρώο αθλητικών σωματείων της Γ.Γ.Α.

 • Καταστατικό αθλητικού σωματείου (με κάθε τροποποίησή αυτού).

 • Πρακτικό τελευταίας γενικής συνέλευσης.

 • Πρακτικό εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου.

 • Ονομαστική κατάσταση αθλητών έως και την ηλικία των 14 ετών, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του σωματείου για την ακρίβεια των στοιχείων.

Με βάση τα ανωτέρω η αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα πριν την έναρξη της κάθε αθλητικής περιόδου και λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των αθλητικών σωματείων και λοιπών φορέων συντάσσει το προσχέδιο των προγραμμάτων λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Ακολούθως συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου η Επιτροπή Αθλητισμού, η οποία και γνωμοδοτεί επί της εισηγήσεως της υπηρεσίας. Τέλος η εισήγηση της υπηρεσίας με την γνωμοδότηση της Επιτροπής Αθλητισμού εισάγονται στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου προς έγκριση.

Κάθε αθλητικό σωματείο με έδρα τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Μετεώρων, στην αρχή της κάθε αγωνιστικής περιόδου, δύναται να υποβάλει έγγραφο αίτημα προσωρινής παραχώρησης βοηθητικών χώρων (γραφεία- αποθήκες), επί του οποίου το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει με την ίδια διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω.

Κατά την παράδοση και απόδοση των βοηθητικών χώρων συντάσσεται αντίστοιχα πρωτόκολλο παράδοσης- παραλαβής και πρωτόκολλο απόδοσης- παραλαβής.

Β) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις μπορούν να διατίθενται δωρεάν ή με αντίτιμο- με απόφαση Δημάρχου- σε Δημόσιους ή Ιδιωτικούς φορείς για τη διοργάνωση εκδηλώσεων εντός του πλαισίου των σκοπών του παρόντος κανονισμού.

Σε περίπτωση που φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα επιθυμούν να κάνουν χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων, υποχρεούνται να υποβάλλουν έγγραφο αίτημα προς την αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα κάτωθι:

 • Η εγκατάσταση την οποία αιτείται ο ενδιαφερόμενος φορέας.

 • Το χρονικό διάστημα παραχώρησης.

 • Οι ακριβείς μέρες και ώρες κατά τις οποίες θα γίνεται χρήση του χώρου.

 • Η παραδοχή του αιτούντος ότι έχει λάβει γνώση των όρων του παρόντος κανονισμού και τους αποδέχεται στο σύνολό τους.

Όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης για μεμονωμένες χρήσεις

Στο αίτημα για την παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων πρέπει να σημειώνεται με σαφήνεια το είδος και το πρόγραμμα της εκδήλωσης η οποία πρόκειται να οργανωθεί, καθώς και η χρονική της διάρκεια.

Η αίτηση πρέπει να δίδεται τουλάχιστον 10 ημερολογιακές ημέρες νωρίτερα στο αρμόδιο Τμήμα για θέματα Αθλητισμού του Δήμου Μετεώρων.

Ο αιτών φορέας πρέπει να έχει νομική υπόσταση (σύλλογος, ΝΠΔΔ, κλπ).

Το αρμόδιο Τμήμα Αθλητισμού, με την συνεπικουρία του αρμόδιου Αντιδημάρχου Αθλητισμού θα αποφασίζει και θα απαντά σε κάθε αίτημα το αργότερο σε 5 εργάσιμες ημέρες.

Στην περίπτωση θετικής απάντησης θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να συμπληρώσει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται η αποδοχή του κανονισμού λειτουργίας, η ανάληψη ευθύνης και η υποχρέωση αποκατάστασης τυχόν ζημιών που προκαλούνται από υπαιτιότητα αθλητών, παραγόντων και φιλάθλων.

Πέραν των 2 χρήσεων σε διαφορετικούς φορείς σε ένα Σαββατοκύριακο η αθλητική εγκατάσταση δεν θα παραχωρείται.

Ο φορέας που θα κάνει χρήση την αθλητική εγκατάσταση οφείλει να παραδώσει το χώρο καθαρό (κυρίως γήπεδο και βοηθητικούς χώρους) και να ελέγξει για τυχόν φθορές που προήλθαν από υπαιτιότητα του.

Σε επίσημες αργίες δεν παραχωρούνται σε τρίτους οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις όπως και προσωπικό. Εξαίρεση αποτελούν οι εκδηλώσεις συνδιοργάνωσης με το Δήμο Μετεώρων.

Οι φορείς, οι οποίοι κάνουν χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων για εκδηλώσεις , θα πρέπει να γνωρίζουν εγγράφως στο αρμόδιο τμήμα Αθλητισμού του Δήμου, τον εκπρόσωπό τους, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος να μεριμνά για τη συμμόρφωση με τους όρους του παρόντος Κανονισμού.

Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται σε όλους τους κλειστούς χώρους , σύμφωνα προς τις διατάξεις του Ν. 3868/2010.

Οι αρμόδιοι για τη λειτουργία και τη φύλαξη των χώρων αθλητισμού μπορούν να αξιώσουν την αποβολή από το χώρο προσώπων, τα οποία δεν αποδέχονται συστάσεις συμμόρφωσης προς τη ρύθμιση αυτή.

Απαγορεύεται ρητώς η με κάθε μέσο διάτρηση του δαπέδου (παρκέ ή πλαστικού), του χλωροτάπητα ή του ταρτάν για τοποθέτηση οιουδήποτε υλικού.

Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ.

Η διάθεση σε φυσικά πρόσωπα αφορά στην ελεύθερη πρόσβαση στις αθλητικές εγκαταστάσεις ατόμων που δεν είναι μέλη αθλητικών συλλόγων/ σωματείων, δεν ανήκουν σε οργανωμένο σύνολο, δεν είναι αθλητές, είναι μεμονωμένα άτομα ή άτομα με ειδικές ανάγκες, κατά τις ώρες που ορίζονται από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τα προγράμματα λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Για τη χρήση συγκεκριμένων εγκαταστάσεων από φυσικά πρόσωπα απαιτείται έγγραφο αίτημα προς την αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά:

 • Η εγκατάσταση την οποία αιτείται ο ενδιαφερόμενος.

 • Η ακριβής μέρα και ώρα κατά την οποία θα γίνει η χρήση του χώρου.

 • Η δήλωση του αιτούντος ότι είναι υγιής και μπορεί να αθληθεί καθώς και ότι εισέρχεται στο χώρο με δική του ευθύνη.

 • Η παραδοχή του αιτούντος ότι έχει λάβει γνώση των όρων του παρόντος κανονισμού και τους αποδέχεται στο σύνολό τους.

Ειδικότερα για τους Δημότες/ κατοίκους, οι οποίοι είναι άτομα με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες θα διατίθεται αποκλειστικά και μόνο το «ΒΛΑΧΑΒΕΙΟ» Κλειστό Γυμναστήριο Δήμου Μετεώρων, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή για τις ώρες 08.00 π.μ.-13.00 μ.μ., ελλείψει άλλων κλειστών εγκαταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Κωλύματα και άρνηση διάθεσης- Απαγορεύσεις

Κωλύεται η διάθεση αθλητικής εγκατάστασης όταν:

 • Αθλητικό σωματείο υποβάλλει το έγγραφο αίτημα εκπρόθεσμα.

 • Αθλητικό σωματείο υποβάλλει ελλιπή δικαιολογητικά.

 • Ο ενδιαφερόμενος/ αιτών έχει οφειλές προς το Δήμο Μετεώρων.

 • Ο αιτών έχει παραβεί στο παρελθόν όρους του κανονισμού λειτουργίας ή δεν ήταν συνεπής στη χρήση, το οποίο πιστοποιείται από έγγραφη σχετική αναφορά των υπευθύνων λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων.

 • Αθλητικό σωματείο κάνει χρήση συμβόλων άλλων σωματείων ή ομάδων που δημιουργούν εσφαλμένη πεποίθηση περί τη αληθούς ταυτότητας του σωματείου.

 • Αθλητικό σωματείο κάνει χρήση επωνυμίας που θα παραπέμπει σε ιστορικό σωματείο πανελλήνιας εμβέλειας.

 • Μέλη ΔΣ αθλητικού σωματείου, προπονητές, βοηθοί κ.λ.π. συνεργαζόμενοι με κάθε είδους σύμβαση με το σωματείο έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της σωματικής ακεραιότητας ή προβαίνουν σε άσκηση λεκτικής και ψυχολογικής βίας που τραυματίζουν νεανικές ψυχές.

Η διάθεση των αθλητικών εγκαταστάσεων ανακαλείται μερικά ή ολικά και προσωρινά ή οριστικά όταν:

 • Ο Δήμος Μετεώρων χρειάζεται την αθλητική εγκατάσταση για την ανάπτυξη των δικών του σκοπών, προγραμμάτων, δράσεων και εκδηλώσεων.

 • Το είδος και το αντικείμενο της δραστηριότητας είναι αντίθετο με το σκοπό για τον οποίο παραχωρήθηκε η χρήση, με τον παρόντα κανονισμό, το κοινό αίσθημα ή μπορεί να προκαλέσει την κοινή γνώμη ή τους άλλους χρήστες των αθλητικών εγκαταστάσεων.

 • Ο χρήστης δεν πληροί ή έπαυσε να πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού.

Κατά τη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων απαγορεύεται:

 • Η χρήση χώρων που δεν έχουν διατεθεί.

 • Η μόνιμη παραχώρηση και η αποκλειστική χρήση των αποδυτηρίων. Μετά το τέλος των προπονήσεων και των αγώνων, όλοι οι χώροι ελευθερώνονται.

 • Η χρήση γραφείων, αποθηκών ή άλλων βοηθητικών χώρων μετά τη λήξη του χρόνου παραχώρησης.

 • Η μεταβολή της διαρρύθμισης των κινητών πραγμάτων εντός των χώρων χωρίς έγκριση.

 • Η χρήση για διαφορετικούς λόγους από εκείνους για τους οποίους έγινε η παραχώρηση.

 • Η επικόλληση ή ανάρτηση διαφημιστικού υλικού, διαφημιστικών αφισών, αυτοκόλλητων, πινακίδων, λογοτύπων αφισών, πανό χωρίς έγκριση.

 • Η υπεκμίσθωση των διατιθέμενων χώρων (ολική ή μερική) ή η δωρεάν διάθεση σε τρίτους. Περαιτέρω διάθεση των χώρων από τα σωματεία, τους φορείς, τα νομικά ή τα φυσικά πρόσωπα προς τρίτους δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση. Το δικαίωμα χρήσης των χώρων δεν μεταβιβάζεται.

 • Η είσοδος κατοικίδιων ζώων (εξαιρούνται τα ειδικά εκπαιδευμένα ζώα ασφαλείας και τα κατοικίδια ως συνοδοί ατόμων με αναπηρία).

 • Η είσοδος παντός είδους τροχοφόρου (πατίνια, ποδήλατα, μοτοσικλέτες κ.α.)

 • Η κατανάλωση κάθε είδους τροφίμων και ποτών σε όλους τους προπονητικούς και λοιπούς χώρους ατομικής υγιεινής.

 • Στους προπονητές των σωματείων/ συλλόγων ή σε οποιονδήποτε άλλον, να κάνει χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων για την παράδοση ιδιαιτέρων μαθημάτων.

 • Η μεταβολής της επωνυμίας του σωματείου σε άλλη- με τροποποίηση του καταστατικού του κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου- που θα παραπέμπει σε ιστορικό σωματείο πανελλήνιας εμβέλειας.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Σύμβαση χρήσης

Μετά τη σχετική από το αρμόδιο όργανο απόφασης έγκρισης του αιτήματος χρήσης, υπογράφεται μεταξύ του Δήμου Μετεώρων και του αιτούντος, σύμβαση χρήσης της αθλητικής εγκατάστασης- έναντι αντιτίμου ή μη – όπου περιλαμβάνονται, κατ’ ελάχιστο, τα ακόλουθα:

 • Η εγκατάσταση που παραχωρείται.

 • Το χρονικό διάστημα της παραχώρησης.

 • Το ύψος του τυχόν αντιτίμου, ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής του.

 • Τα κινητά πάγια του Δήμου Μετεώρων που πιθανόν θα χρησιμοποιήσει ο φορέας.

 • Οι ακριβείς μέρες και ώρες κατά τις οποίες θα γίνεται χρήση του χώρου.

 • Η παραδοχή του αιτούντος ότι έχει λάβει γνώση των όρων του παρόντος κανονισμού και τους αποδέχεται στο σύνολό τους.

 • Οι εγγυήσεις και κυρώσεις που θα επιβληθούν σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης.

Οι συμβάσεις που αφορούν σε ετήσιες παραχωρήσεις υπογράφονται εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την γραπτή έγκριση της διάθεσης.

Οι συμβάσεις που αφορούν σε προσωρινές παραχωρήσεις υπογράφονται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την γραπτή έγκριση της διάθεσης.

Στην περίπτωση προγράμματος ή εκδήλωσης ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει το πλήρες πρόγραμμα που θα πραγματοποιήσει στο χώρο.

Σε περίπτωση μη υπογραφής της σύμβασης με υπαιτιότητα του ενδιαφερόμενου η έγκριση ανακαλείται.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η έγκριση είναι με αντίτιμο αυτό θα καταβάλλεται δέκα (10) εργάσιμες μέρες πριν την πραγματοποίηση του προγράμματος/ εκδήλωσης και θα εκδίδεται νόμιμο παραστατικό, στο οποίο θα αναφέρεται:

 • Το ονοματεπώνυμο/ επωνυμία του αιτούντος/ φορέα

 • Το ακριβές ποσό του αντιτίμου.

 • Η εγκατάσταση την οποία αιτείται ο ενδιαφερόμενος.

 • Το είδος της δραστηριότητας.

 • Το χρονικό διάστημα της παραχώρησης.

 • Οι ακριβείς μέρες και ώρες κατά τις οποίες θα γίνεται η χρήση του χώρου.

Το αντίτιμο χρήσης διαμορφώνεται ανάλογα με την εγκατάσταση, το είδος της δραστηριότητας και τη διάρκεια της χρήσης, και καθορίζεται με κανονιστική απόφαση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου.

Όλοι οι χρήστες, όπως φορείς του Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ.), ιδιωτικοί φορείς και αθλητικά σωματεία, είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της καθαριότητας και του ευπρεπισμού των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Σε περίπτωση παραβίασης όρου ή όρων του παρόντος κανονισμού ή της σύμβασης χρήσης, αυτή ανακαλείται.

Η παράδοση και παραλαβή αθλητικής εγκατάστασης και του εξοπλισμού αυτής, γίνεται προς και από τον ενδιαφερόμενο/ χρήστη με την υπογραφή πρωτοκόλλου, μετά την οποία ο ενδιαφερόμενος/χρήστης αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου και ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε απώλεια ή φθορά. Υλικοτεχνική υποδομή και υλικά που ανήκουν στο Δήμο Μετεώρων και διατίθενται στον ενδιαφερόμενο/ χρήστη καταγράφονται στο πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής.

Ο διοργανωτής φορέας, στον οποίο έχει διατεθεί η χρήση της αθλητικής εγκατάστασης, έχει την αποκλειστική ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις (αξιόποινες ή μη) και τις τυχόν ζημίες που μπορεί να προκληθούν από τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση (χρήστες και θεατές) στην αθλητική εγκατάσταση ή σε βάρος τρίτων και της περιουσίας τους.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Υποχρεώσεις συλλόγων και άλλων φορέων για είσοδο στις αθλητικές εγκαταστάσεις

Για να επιτραπεί η είσοδος σε οποιονδήποτε δημόσιο χώρο άθλησης θα πρέπει:

 1. Κάθε σύλλογος με τους αθλητές/τριες του να συνοδεύεται από τον υπεύθυνο προπονητή ο οποίος είναι υποχρεωμένος να παραμένει στο χώρο μέχρι την αποχώρηση και του τελευταίου αθλητή.

 2. Η ομάδα μετά το τέλος της προπόνησης μπορεί να παραμείνει για 10 λεπτά στον περιβάλλοντα χώρο χωρίς να παρεμποδίζει την επόμενη προπόνηση και οφείλει να εγκαταλείψει τα αποδυτήρια 20 λεπτά μετά την προπόνηση και 30′ μετά από αγώνα.

 3. Η χρήση των οργάνων γυμναστικής γίνεται μόνο με παρουσία των προπονητών κάθε συλλόγου, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την ασφαλή χρήση των οργάνων και τη σωματική ακεραιότητα των αθλητών του. Τα μεμονωμένα άτομα δεν μπορούν να κάνουν χρήση αθλητικών οργάνων χωρίς την παρουσία ειδικευμένου γυμναστή ο οποίος και μεριμνά για την ασφαλή χρήση αυτών.

 1. Στον αγωνιστικό χώρο πλην των προπονητών και γιατρού (ή φυσικοθεραπευτή) κάθε ομάδας μπορεί να παραβρίσκεται μόνο ένας ή δυο έφοροι της ομάδας. Επίσης μπορούν να παραβρίσκονται αθλητές του συλλόγου με πολιτική ενδυμασία οι οποίοι για διαφόρους λόγους δεν προπονούνται (τραυματίες, ασθενείς κλπ). Αυτό οφείλει να το διαφυλάσσει ο σύλλογος διαφορετικά θα παρεμβαίνει ο επιστάτης του γηπέδου ο οποίος και θα αποβάλλει κάθε πρόσωπο πέραν των προαναφερομένων.

 2. Η καλή κατάσταση υγείας των αθλητών είναι ευθύνη του κάθε συλλόγου η οποία και πρέπει να διατηρεί στην προπόνηση της και κουτί Πρώτων Βοηθειών για κάθε περίπτωση που θα απαιτηθεί. Ακόμη ο σύλλογος οφείλει να διαθέτει και άτομο που έχει γνώση παροχής Πρώτων Βοηθειών και χρήσης του κουτιού Πρώτων Βοηθειών.

 3. Κανένας σύλλογος ή άλλος φορέας δεν μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε κατασκευαστική ή άλλη παρέμβαση(διαφημιστικά πλαίσια κλπ) στα όρια της αθλητικής εγκατάστασης καθώς και σε τοποθέτηση κάθε τύπου πρόσθετων βοηθητικών χώρων όπως ”κοντέινερ” κλπ.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Υποχρεώσεις αθλουμένων- προπονητών- χρηστών. Διεξαγωγή προπονήσεων των σωματείων.

 • Κάθε προπονητής, υπεύθυνος συλλόγου, αθλητές και μεμονωμένα άτομα, είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τα άρθρα του παρόντος κανονισμού.

 • Η συμπεριφορά τους πρέπει να είναι κόσμια.

 • Οι αθλούμενοι στους κλειστούς αθλητικούς χώρους υποχρεούνται να φέρουν καθαρό ζευγάρι αθλητικών παπουτσιών.

 • Ο προπονητής κάθε ομάδας υποχρεούται να φέρει αθλητική περιβολή κατά τη διάρκεια των προπονήσεων με εξαίρεση τους επίσημους αγώνες της ομάδας του.

 • Οι αθλητές, προπονητές παράγοντες και θεατές έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τη φύλαξη των προσωπικών τους αντικειμένων.

 • Κάθε ομάδα μπορεί να κάνει χρήση ενός αποδυτηρίου , να το κλειδώνει και να κάνει χρήση τα μπάνια και τα WC.

 • Η προπόνηση των ομάδων θα γίνεται μόνο παρουσία προπονητή με κατώτερο όριο συμμετεχόντων 6 αθλητών για το μπάσκετ, βόλεϊ και χάντμπολ, και 8 για το ποδόσφαιρο.

 • Σωματείο που κατά επανάληψη χρησιμοποιεί την εγκατάσταση με μη

ικανοποιητικό αριθμό αθλουμένων θα του αφαιρείται η προπονητική ώρα.

 • Όργανα που φυλάσσονται σε αποθήκες του Δήμου παραδίδονται προς

χρήση σε σύλλογο μόνο από τον αρμόδιο υπάλληλο με ”Βιβλίο Χρέωσης Υλικού” ενυπόγραφα από τον του υπεύθυνο προπονητή ή έφορο του κάθε Συλλόγου. Στο τέλος της προπόνησης επιστρέφεται από τον υπεύθυνο το όργανο στην αποθήκη και παραλαμβάνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο.

 • Ο επιστάτης του χώρου δεν είναι αρμόδιος και υπεύθυνος να τοποθετεί, μετακινεί, μεταφέρει τα αθλητικά όργανα (μπασκέτες ,βατήρες, τέρματα, διαδρομές κλπ) εκεί που θέλει ο προπονητής. Αυτό είναι ευθύνη του προπονητή και των άλλων υπευθύνων του συλλόγου. Βέβαια ο επιστάτης συνεργάζεται με τους υπευθύνους του συλλόγου όταν απαιτείται.

 • Σε όλα τα αθλητικά και λοιπά σωματεία, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΜΟΝΙΜΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΑΠΟΘΗΚΩΝ μέσα στις εγκαταστάσεις του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Υποχρεώσεις φυσικών προσώπων κατά την είσοδο τους στις αθλητικές εγκαταστάσεις.

Σε άτομα που δεν είναι μέλη αθλητικών συλλόγων / σωματείων, δεν ανήκουν σε οργανωμένο σύνολο, δεν είναι αθλητές, είναι μεμονωμένα άτομα ή άτομα με ειδικές ανάγκες δεν επιτρέπεται η χρήση των αθλητικών οργάνων χωρίς την παρουσία υπεύθυνου καθηγητή Φυσικής Αγωγής ή πιστοποιημένου προπονητή.

Η πρόσβαση των φυσικών προσώπων επιτρέπεται μόνο με αθλητική περιβολή και αθλητικά υποδήματα και οι χρήστες συμμετέχουν με δική τους ευθύνη ή στην περίπτωση ανηλίκου με ευθύνη των γονέων ή κηδεμόνων τους σε κάθε περίπτωση αποδέχονται τα όσα περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό.

Μετά το πέρας της άθλησης, οι χρήστες θα πρέπει να επαναφέρουν στην αρχική τους θέση, όλα τα αντικείμενα και όργανα άθλησης που χρησιμοποίησαν και να απομακρύνουν κάθε είδους απορρίμματα, χρησιμοποιώντας για τον σκοπό αυτό τους υπάρχοντες στο χώρο κάδους απορριμμάτων.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Προϋποθέσεις διεξαγωγής αγώνων.

 1. Για να διεξαχθεί οποιοσδήποτε επίσημος αγώνας, απαιτείται ”ΑΔΕΙΑ ΑΓΩΝΑ” που εκδίδεται από τον αρμόδιο φορέα (Ομοσπονδία , Ένωση κλπ) με μέριμνα του γηπεδούχου Σωματείου ή των οικείων Ομοσπονδιών.

 1. Υπεύθυνος για την έκδοση είναι το Γηπεδούχο Σωματείο. Η ‘‘ΑΔΕΙΑ ΑΓΩΝΑ” γνωστοποιείται στο Τμήμα Αθλητισμού τουλάχιστον 3 εργάσιμες ημέρες πριν τη διεξαγωγή του αγώνα (με φαξ).

 1. Απαραίτητος όρος για διεξαγωγή οποιουδήποτε αγώνα είναι η ύπαρξη εξειδικευμένου προσωπικού για τις πρώτες βοήθειες αθλητών και όπως προβλέπεται από την εκάστοτε προκήρυξη αγώνων.

 1. Το έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό που απαιτείται για τη διεξαγωγή αγώνα είναι ευθύνη και μέριμνα του γηπεδούχου σωματείου(φύλλο αγώνα, ηλεκτρονικά όργανα, πίνακας αποτελεσμάτων κλπ).

 1. Το προσωπικό της αθλητικής εγκατάστασης συνεργάζεται και διευκολύνει την αστυνομία στο έργο της όταν αυτή παραβρίσκεται στο γήπεδο.

 1. Σε περίπτωση διεξαγωγής αγώνα χωρίς την παρουσία οργάνων της τάξης την ευθύνη για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα την αναλαμβάνει το γηπεδούχο σωματείο.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ

 1. Όλοι οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με τις προκηρύξεις και τους κανονισμούς των Ομοσπονδιών ή Ενώσεων κάθε αθλήματος.

 1. Μια ώρα πριν από κάθε αγώνα παραδίδονται για χρήση τα αποδυτήρια στις ομάδες. Μισή ώρα πριν τον αγώνα δίδονται τα όργανα του αγώνα(χειριστήριο πίνακας αποτελεσμάτων κλπ), από τον υπάλληλο στον υπεύθυνο του κάθε σωματείου ή την ορισμένη γραμματεία του αγώνα.

 1. Με την έναρξη του αγώνα εφαρμόζονται οι κανονισμοί του κάθε αθλήματος και το προσωπικό δεν έχει καμία αρμοδιότητα στον αγωνιστικό χώρο.

 1. Σε περίπτωση ζημίας σε λαμπτήρες, δίχτυ, ταμπλό κλπ η είσοδος επιτρέπεται μετά την άδεια του παρατηρητή ή των διαιτητών του αγώνα και αφού έχει διακοπεί ο αγώνας.

 1. Σε περιπτώσεις τάιμ-άουτ όπου προβλέπεται ανάλογα με το είδος του αθλήματος (αγωνιστική ανάπαυλα) όπου χρειάζεται σκούπισμα το δάπεδο τότε την ευθύνη την έχει το γηπεδούχο σωματείο και όχι ο επιστάτης.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Προστασία αθλητικών εγκαταστάσεων από φθορές- Συντήρηση- Αποκατάσταση ζημιών.

Η ευθύνη για την συντήρηση όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων καθώς και τη βελτίωση των υποδομών τους, ανήκει στο Δήμο Μετεώρων δια των αρμοδίων υπηρεσιών του. Οι απαιτούμενες εργασίες γίνονται έκτακτα ή περιοδικά και το κόστος βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Μετεώρων.

Σε κάθε περίπτωση χρήσης των χώρων άθλησης, ανεξαιρέτως όλοι οι χρήστες πρέπει να φροντίζουν ώστε να μην προκαλούν φθορές στα όργανα, στον εξοπλισμό, στα αποδυτήρια και γενικά στο σύνολο των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Όποιος προξενεί φθορά με δόλο υποχρεούται σε κάθε περίπτωση στην αποκατάστασή της με δικές του δαπάνες. Ενέργειες και παρεμβάσεις αποκατάστασης ζημιών πραγματοποιούνται με την έγκριση και υπό την επίβλεψη της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας που είναι καταρχήν η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μετεώρων.

Σε περίπτωση φθορών/ ζημιών από φιλάθλους, η ευθύνη ανήκει στην διοργανώτρια αρχή του αγώνα ή κατά περίπτωση στις ομάδες που αγωνίζονταν, οι οποίες υποχρεούνται αναλογικά στην άμεση αποκατάστασή τους με δικές τους δαπάνες. Κυρώσεις επιβάλλονται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο επόμενο άρθρο περί επιβολής κυρώσεων και ποινών.

Μετά τη διαπίστωση οποιασδήποτε φθοράς, βλάβης ή ζημίας, θα αποτιμάται αμέσως η ζημία από την αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα και θα υπογράφεται άμεσο πρωτόκολλο ζημιών, όπου θα περιγράφεται το ζημιογόνο γεγονός, ο υπεύθυνος, η προκληθείσα ζημία, το προϋπολογιζόμενο κόστος αποκατάστασης καθώς και οι απαιτούμενες ενέργειες αποκατάστασης. Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος αποκατάστασης δεν προσέλθει για τη σύνταξη του ως άνω πρωτοκόλλου, αυτό συντάσσεται μονομερώς από την αρμόδια υπηρεσία και κοινοποιείται στον υπεύθυνο με πρόσκληση είτε για άμεση αποκατάσταση με δικές του δαπάνες είτε για άμεση προκαταβολή της δαπάνης αποκατάστασης, θέτοντας εύλογη προθεσμία έως 10 ημέρες από την κοινοποίηση του σχετικού πρωτοκόλλου.

Σε περίπτωση που το ζημιογόνο γεγονός αποτελεί αξιόποινη πράξη, το πρωτόκολλο ζημιών θα διαβιβάζεται στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Προσωπικό, καθήκοντα και υποχρεώσεις.

 • Το με κάθε νόμιμη μορφή απασχολούμενο προσωπικό στις αθλητικές εγκαταστάσεις οφείλει για την σωστή άσκηση των καθηκόντων του, φροντίζει για την ασφαλή άθληση των αθλουμένων, τη φροντίδα των εγκαταστάσεων, την τήρηση του ωραρίου λειτουργίας. Οφείλει να ελέγχει και να αναφέρει στη διοίκηση κάθε σχετική δυσλειτουργία. Στις αθλητικές εγκαταστάσεις που υπάρχει έλλειψη προσωπικού το Τμήμα αθλητισμού μπορεί να ορίζει ως υπεύθυνο του χώρου κάποιο νόμιμο εκπρόσωπο του συλλόγου

 • Τα απωλεσθέντα και μη ζητηθέντα αντικείμενα φυλάσσονται από το προσωπικό για διάστημα δύο μηνών και στη συνέχεια διαθέτονται για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Χρήματα και τιμαλφή παραδίδονται με απόδειξη στο αστυνομικό τμήμα.

 • Το Τμήμα Αθλητισμού και το προσωπικό των αθλητικών εγκαταστάσεων ουδεμία ευθύνη φέρει για την απώλεια χρημάτων και αντικειμένων οποιασδήποτε αξίας.

 • Η συμπεριφορά των εργαζομένων στις αθλητικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι κόσμια και φιλική προς τους χρήστες των αθλητικών χώρων, να μεριμνούν για την καθαριότητα και να αναφέρουν τυχόν προβλήματα στην προϊστάμενη αρχή.

 • Το ωράριο των εργαζομένων καθορίζεται από το Τμήμα Αθλητισμού ανάλογα με τις ανάγκες των αθλητικών εγκαταστάσεων.

 • Υπάλληλοι Δημοτικών χώρων άθλησης απαγορεύεται για τα κατά ειδικότητα καθήκοντα, που υποχρεούνται να προσφέρουν, να αμείβονται από Συλλόγους, Ομοσπονδίες ή ιδιώτες και υποχρεούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αυτές στη διάρκεια της εργασίας τους.

 • Όταν άτομα καταφέρονται κατά των υπαλλήλων του Δημοτικού χώρου άθλησης, εξυβρίζουν και απειλούν επειδή τους απαγορεύει την είσοδο σε χώρο, τότε ο υπάλληλος καλεί τη Δημοτική Αστυνομία και ελλείψει αυτής την Ελληνική Αστυνομία.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Διεξαγωγή εκδηλώσεων στις αθλητικές εγκαταστάσεις.

 1. Ο Δήμος Μετεώρων δύναται να διοργανώνει εκδηλώσεις πάσης φύσεως στις αθλητικές του εγκαταστάσεις(πολιτιστικές, επετειακές, θεσμικές, ομιλίες κλπ).Κατά τον ίδιο τρόπο δύναται να διαθέτει τις εγκαταστάσεις του σε τρίτους που το αιτούνται για εκδηλώσεις.

 2. Η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο θα επιτρέπεται μόνο σε όσους έχουν σχέση με την εκδήλωση και φέρουν την κατάλληλη για την εκδήλωση ενδυμασία.

 3. Η χρήση των ηλεκτρολογικών πινάκων και οργάνων γίνεται μόν από τον υπεύθυνο ηλεκτρολόγο ή ηλεκτρονικό που ορίζεται από τον υπεύθυνο της εκδήλωσης κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο γραφείο.

 4. Απαγορεύεται αυστηρά καθ’ οιοδήποτε τρόπο ο διοργανωτής που του παραχωρήθηκε ο χώρος για εκδήλωση να αποκομίζει κέρδος με οποιοδήποτε τρόπο (εισιτήρια, πώληση προϊόντων κλπ). Αυτό μπορεί να είναι επιτρεπτό μόνο όταν εν γνώση του Τμήματος Αθλητισμού η εκδήλωση έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα και τα έσοδα θα προοριστούν για κοινωνικό σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Κυρώσεις – Ποινές

Κάθε παραβίαση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού επιφέρει στο πρόσωπο του παραβάτη την επιβολή κυρώσεων και ειδικότερα έγγραφη επίπληξη, αποκλεισμό, χρηματικό πρόστιμο. Αν ο παραβάτης είναι αθλητής, προπονητής ή παράγοντας αθλητικού σωματείου – ανάλογα με την περίσταση – επιβάλλεται ποινή επιπλέον και στο σύλλογο που ανήκει. Η υποτροπή θεωρείται επιβαρυντική περίσταση και επιφέρει συνδυασμό κυρώσεων. Σε περίπτωση και νέας υποτροπής, εντός του χρονικού διαστήματος της μίας αγωνιστικής περιόδου από την επιβολή της πρώτης ποινής λόγω υποτροπής, δύναται να επιβληθεί έως και για μία ακόμα αγωνιστική περίοδο πέραν της τρέχουσας απαγόρευση της χρήσης όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου.

Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των ως άνω κυρώσεων και ποινών είναι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μετεώρων, που αποφασίζει μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας ή της Επιτροπής Αθλητισμού. Ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου ο παραβάτης μπορεί να υποβάλλει εγγράφως τις απόψεις του.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Διαφημίσεις

Επιτρέπεται η χρήση των επιφανειών των αθλητικών εγκαταστάσεων για προβολή διαφημίσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι διαφημίσεις αναρτώνται ή τοποθετούνται σε χώρους που προκαθορίζονται από το Δήμο και απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων σε άλλα σημεία πλην αυτών.

Ο Δήμος, δύναται, σε προσδιορισμένα με απόφασή του τμήματα των ως άνω επιφανειών των αθλητικών εγκαταστάσεων να τοποθετεί τα δικά του εμβλήματα ή τα εμβλήματα, λογότυπα, διακριτά σήματα κ.λ.π. των διαφόρων κατά καιρούς δωρητών ή χορηγών των δραστηριοτήτων του.

Τα ως άνω προβαλλόμενα εμβλήματα, σήματα ή επωνυμίες απαγορεύεται να επικαλύπτονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε αγώνα ή άλλης αθλητικής ή μη διοργάνωσης.

Οι καθορισμένοι διαφημιστικοί χώροι, δύναται να διατίθενται έναντι τέλους ή αντιτίμου, που καθορίζεται και εγκρίνεται με σχετική απόφαση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου. Της απόφασης έπεται υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού.

Στις περιπτώσεις, που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οι αγωνιζόμενες ομάδες ή οι αντίστοιχες ομοσπονδίες ή άλλες διοργανώτριες αρχές δικαιούνται κατά τη διάρκεια των αγώνων να κάνουν χρήση διαφημιστικών χώρων και να εισπράττουν τα αντίστοιχα αντίτιμα από τους διαφημιζόμενους, θα πρέπει, πριν προβούν στην ανάρτηση ή τοποθέτηση των αντίστοιχων διαφημιστικών μηνυμάτων, να γνωστοποιούν στην αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα τα αντίστοιχα συμφωνητικά με τους διαφημιζόμενους και να προκαταβάλουν τα νόμιμα τέλη και τα δικαιώματα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας όπως ισχύει κάθε φορά χρησιμοποιώντας αυστηρά τους προσδιορισμένους από τον Δήμο διαφημιστικούς χώρους.

Οι αθλητικοί σύλλογοι, οι ομάδες και οι εκπρόσωποί τους, που αναρτούν διαφημιστικά μηνύματα σε συμφωνημένα με το Δήμο σημεία κατά τη διάρκεια των αγώνων για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό των ομοσπονδιών τους, σύμφωνα με τα προηγούμενα, υποχρεούνται στην καθαίρεση ή απομάκρυνση των ανωτέρω διαφημίσεων από τους αγωνιστικούς χώρους, αμέσως μετά τη λήξη των αντίστοιχων αγώνων.

Σε περίπτωση που διαφημιστική πινακίδα ή πινακίδες την επόμενη μέρα διεξαγωγής του αγώνα βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο της αθλητικής εγκατάστασης, θα θεωρείται ρύπος και θα αποσύρεται με μέριμνα των εργαζομένων του Δήμου για ανακύκλωση.

Οι αθλητικοί σύλλογοι, οι ομάδες και οι εκπρόσωποί τους κατά την ανάρτηση, τοποθέτηση ή απομάκρυνση των ως άνω διαφημίσεων, οφείλουν να αποφεύγουν οποιαδήποτε φθορά στις επιφάνειες των αθλητικών χώρων ή άλλων διαφημιστικών πινακίδων.

Διαφημίσεις που αντίκεινται στο πνεύμα του αθλητισμού και σε ότι αυτός πρεσβεύει, δεν θα γίνονται αποδεκτές σε καμία περίπτωση κατά την απόλυτη κρίση της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Τελικές Διατάξεις

Γενικές διατάξεις

 • Όλες οι εγκαταστάσεις διατίθενται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Μετεώρων και των Νομικών Προσώπων και στη συνέχεια για κάθε ενδιαφερόμενο με προτεραιότητα σε φορείς και συλλόγους του δήμου μας, σε αθλητικές Ομοσπονδίες και Ενώσεις.

 • Παράγοντες, γονείς και φίλαθλοι οφείλουν να παρακολουθούν τις προπονήσεις και τους αγώνες από τις κερκίδες των γηπέδων χωρίς να παρακωλύουν τη διεξαγωγή των προπονήσεων και των αγώνων.

 • Ο Δήμος και το προσωπικό των εγκαταστάσεων δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν επεισόδια και τα αποτελέσματά τους που προέρχονται από άτομα που ευρίσκονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις ούτε για προσωπικά ατυχήματα που οφείλονται στην κακή χρήση των εγκαταστάσεων και κατά παράβαση του παρόντος κανονισμού.

 • Για όλους τους χώρους άθλησης αποθηκών κλπ κλειδιά έχει το προσωπικό του Δημοτικού αθλητικού χώρου σύμφωνα με απόφαση του αρμόδιου Προϊσταμένου.

 • Ο κανονισμός αυτός έγινε με στόχο να διασφαλίσει την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων, των προπονήσεων, την ασφάλεια και την υγεία των αθλουμένων.

 • Η μη τήρηση του κανονισμού λειτουργίας επιφέρει ποινές έως και την οριστική αποβολή του σωματείου από τις αθλητικές εγκαταστάσεις.

 • Ο παρών κανονισμός αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων των Αθλητικών Εγκαταστάσεων, είναι στη διάθεση των αθλουμένων και η γνώση του περιεχομένου αποτελεί υποχρέωσή τους.

 • Ο κανονισμός λειτουργίας δύναται να τροποποιείται με νεότερη απόφαση του Δ.Σ. η οποία κοινοποιείται σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Κυλικεία.

Κυλικεία μπορούν να λειτουργούν στους αθλητικούς χώρους, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις και η εκμίσθωσή τους γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι ώρες λειτουργίας των κυλικείων ακολουθούν αυτές των αθλητικών εγκαταστάσεων και αναφέρονται στο σχετικό συμφωνητικό μίσθωσης. Στα κυλικεία και λοιπούς αθλητικούς χώρους απαγορεύεται η διάθεση αλκοολούχων ποτών, προϊόντων καπνού και κάθε είδους φαρμάκων, φαρμακευτικών ή παρεμφερών ουσιών και ιδιοσκευασμάτων. Ο μισθωτής ή διαχειριστής του κυλικείου είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα του χώρου πέριξ και εντός του κυλικείου και των χώρων WC που χρησιμοποιούν οι πελάτες / επισκέπτες του.

Η κατανάλωση κάθε είδους τροφίμων ή ποτών (πλην οινοπνευματωδών που απαγορεύεται ρητώς) επιτρέπεται μόνο στον προκαθορισμένο χώρο εστίασης και αναψυχής (κυλικείο) και σε καμία απολύτως περίπτωση στους προπονητικούς ή λοιπούς κοινόχρηστους χώρους ατομικής υγιεινής.

Λοιπά.

Οι πίνακες ανακοινώσεων των αθλητικών εγκαταστάσεων δεν αποτελούν διαφημιστικό χώρο, χώρο προς ενοικίαση, ούτε τα αναρτώμενα εκφράζουν το Δήμο. Σκοπός του είναι να λειτουργήσει ως ανοικτός τόπος ιδεών, σκέψεων και προτάσεων κάθε είδους στο μέτρο της καλώς νοούμενης ευπρέπειας.

Η συμπεριφορά των θεατών, αθλητών, προπονητών, παραγόντων οφείλει να είναι κόσμια. Σε αντίθετη περίπτωση, ο υπεύθυνος υπάλληλος του Δήμου, κατόπιν ιεραρχικής ενημέρωσης των προϊσταμένων του, ορίζεται ως αρμόδιος για:

 • Την απομάκρυνση θεατή, αθλητή, παράγοντα, αθλητικού σωματείου.

 • Την διακοπή της προπόνησης ή του ανεπίσημου φιλικού αγώνα, όταν δεν τηρείται ο παρών κανονισμός λειτουργίας και παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Όλοι οι χρήστες, επισκέπτες και θεατές των αθλητικών εγκαταστάσεων υποχρεούνται να συμμορφώνονται στις ρυθμίσεις του παρόντος κανονισμού και στις υποδείξεις του αρμόδιου προσωπικού του Δήμου Μετεώρων.

Κάθε θέμα που αναφέρεται στην λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Μετεώρων και δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα κανονισμό, ρυθμίζεται ή τροποποιείται κατά περίπτωση με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.