Καλαμπάκα: Στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ο καθορισμός χώρων ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους

0 723

Στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ αναρτήθηκε σήμερα η απόφαση που πάρθηκε στην συνεδρίαση της Ποιότητας Ζωής την 23η Ιουνίου σχετικά με τον καθορισμό χώρων ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους της Κοιν. Καλαμπάκας του ∆ήμου Μετεώρων.

Συγκεκριμένα:

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας και εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη:

1)Την από 15/6/2020 έγγραφο της Προϊσταμένης του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης & Αδειοδοτήσεων με θέμα: «Καθορισμός χώρων Ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους της Κοιν. Καλαμπάκας του ∆ήμου Μετεώρων» που αναφέρει: Σύμφωνα με την υπ. αρ. 82/2015 απόφασης ∆ημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας και συγκεκριμένα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 προβλέπεται ότι οι ακριβείς θέσεις της επιτρεπόμενης κατάληψης δημοτικού χώρου από τραπεζοκαθίσματα καθορίζονται με απόφαση της επιτροπής ποιότητας ζωής μετά από εισήγηση της επιτροπής οριοθέτησης και παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που ορίστηκε με την απόφαση δημάρχου 485/2019.

Επιπρόσθετα σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 4688/2020 «Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινοχρήστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)»λόγω της πανδημίας τουCovid-19 δύναται να παραχωρείται ατελώς, πέραν του αναλογούντος και προβλεπόμενου στην άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ο οποίος μπορεί να εκτείνεται σε κοινόχρηστο χώρο, συνεχόμενο ή μη της υφιστάμενης παραχώρησης, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα ετέρων δικαιούμενων της χρήσης αυτού.Ο παραχωρούμενος χώρος μπορεί να εκτείνεται μέχρι του διπλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης ή να είναι ικανός για την ανάπτυξη του ίδιου αριθμού τραπεζοκαθισμάτων που προβλέπονται στην ήδη κατεχόμενη άδεια χρήσης, και πάντως δεν μπορεί να είναι τριπλάσιος από την αρχική παραχώρηση. Μετά από αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν από το συνεργείο που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 485/2019 Απόφασης ∆ημάρχου, καθορίσθηκαν με πρακτικό οι διατιθέμενοι κοινόχρηστοι χώροι προς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων τόσο στα κανονικά δικαιούμενα τετραγωνικά όσο και σε εκείνα που χορηγήθηκαν σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις που εκδόθηκαν για την αντιμετώπιση του κορωνοιού. Από το γραφείο αδειοδοτήσεων σας διαβιβάζουμε πίνακα των επιχειρήσεων και τα πρακτικά της επιτροπής οριοθέτησης όπου απεικονίζονται οι επιχειρήσεις ΥΕ και το παραχωρούμενο εμβαδό προς κατάληψη( κανονικό –πρόσθετο) Οι επιχειρήσεις που εμφανίζονται στα ανωτέρω έχουν καταθέσει αίτηση για παραχώρηση κοιν. χώρου και εκκρεμεί η έκδοση αδείας. Παρατίθεται ο σχετικός πίνακας.

Εγκρίνουμε τα πρακτικά της αρμόδιας επιτροπής οριοθέτησης και κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, όπως αυτά υποβλήθηκαν αρμοδίως και χορηγούμε άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στις επιχειρήσεις ΥΕ, κατόπιν αιτήσεώς τους, σύμφωνα με τον προσκομισθέντα πίνακα του εισηγητικού μέρους της παρούσης απόφασης και με παραχωρούμενο εμβαδό προς κατάληψη (κανονικό –πρόσθετο), όπως αυτό δηλώνεται σ ́αυτόν, με τη διευκρίνιση ότι ο πρόσθετος, λόγω κορονοιού, κοινόχρηστος χώρος παραχωρείται ατελώς

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση και τον πίνακα με τους καταστηματάρχες και τους χώρους

Παρακαλούμε για λήψη απόφασης από την επιτροπή ποιότητας ζωής για έγκριση των ανωτέρω πρακτικών Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Τα μέλη της Επιτροπής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη

•την εισήγηση του Προέδρου, •την υπ. αρ. 82/2015 απόφαση ∆ημοτικού Συμβουλίου,

•το άρθρο 65 του Ν. 4688/2020 «Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινοχρήστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)»

•τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων

•τα πρακτικά της επιτροπής οριοθέτησης και παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 485/2019 Απόφασης ∆ημάρχου

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι (Ομόφωνα)

Εγκρίνουμε τα πρακτικά της αρμόδιας επιτροπής οριοθέτησης και κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, όπως αυτά υποβλήθηκαν αρμοδίως και χορηγούμε άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στις επιχειρήσεις ΥΕ, κατόπιν αιτήσεώς τους, σύμφωνα με τον προσκομισθέντα πίνακα του εισηγητικού μέρους της παρούσης απόφασης και με παραχωρούμενο εμβαδό προς κατάληψη (κανονικό –πρόσθετο), όπως αυτό δηλώνεται σ ́αυτόν, με τη διευκρίνιση ότι ο πρόσθετος, λόγω κορονοιού, κοινόχρηστος χώρος παραχωρείται ατελώς.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 23/2020 Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση. Αφού συνετάγη το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος – Κόττης ∆ημήτριος

Τα Μέλη

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.