Καλαμπάκα: Διακήρυξη μισθώματος για τη στέγαση τμήματος του 1ου Νηπιαγωγείου

0 568

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81)
β) Τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν.3463/06
γ) Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 72 του Ν.3852/2010
δ) Την υπ’αριθμ.: 120/26-05-2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη στέγαση τμήματος του
1ου Νηπιαγωγείου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμπάκας
ε) Την υπ ́αριθμ.: 182/21-07-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη διενέργεια μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, για τη στέγαση
τμήματος του 1ου Νηπιαγωγείου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμπάκας, εμβαδού: 70,00 τ.μ. τουλάχιστον,
έτοιμο προς χρήση και με πρόσβαση ΑμεΑ, που να πληροί τους κανόνες του ισχύοντος κτιριοδομικού
κανονισμού και όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας για τη χρήση για την οποία προορίζεται (επαρκής
φωτισμός, θέρμανση, πυρασφάλεια, αερισμός, πρόσβαση ατόμων με ειδικής κατηγορίας, κ.λ.π.).

Θα βρίσκεται το ακίνητο επί των οδών Χατζηπέτρου, Σιδηροδρόμου και Τρικάλων, με δημοπρασία (κατάθεση προσφορών εκδήλωσης ενδιαφέροντος).

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων, σύμφωνα με τους όρους της
διακήρυξης, να υποβάλλουν στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Καλαμπάκας, έγγραφη προσφορά –
πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Προθεσμία υποβολής προσφορών – προτάσεων : Από 26-09-2022 έως και 17-10-2022 και ώρα 15:00.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δυο φάσεις (στάδια) και σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3463/2006 και του
Π.Δ. 270/81.

Καθορίζει τους όρους της δημοπρασίας ως εξής:

Προσδιορισμός του νομικού πλαισίου που διέπει τον διαγωνισμό και την σύμβαση

Η μίσθωση και η ως εκ τούτου παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του αντικειμένου του
διαγωνισμού, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 2 της παρούσας γίνεται κατ ́ εφαρμογή των κάτωθι:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ Α ́ 77/30.3.1981 Τ.Α’) «Περί καθορισμού των οργάνων, της
διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και
κοινοτήτων,

2. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

3. Τις διατάξεις της παρ. 6, άρθρου 18 του Ν. 3467/2006 περί συγκρότησης επιτροπής καταλληλότητας και
επιλογής χώρων μετά κτιρίων κατάλληλων για στέγαση σχολικής μονάδας,

4. Το άρθρο 194, του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» «Μίσθωση Ακινήτων από
τους Δήμους & τις Κοινότητες»

5. Τα άρθρα 65, 72 παρ. 1ε & 94 παρ. 4, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87/7-6-2010),«ΝέαΑρχιτεκτονική της
Αυτ/σης», «Οικονομική Επιτροπή – Αρμοδιότητες»

6. Τις διατάξεις της παρ. 12, του άρθρου 8 του Ν. 4071/2012 οι οποίες αντικαθιστούν τις διατάξεις της παρ. 4
του άρθρου 94 στοιχείο 14 του Ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 44 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ
93/14- 04-2014 τεύχος Α ́), προκειμένου για στέγαση σχολικών μονάδων.

7. Το Π.Δ. 34/1995 (ΦΕΚ 30/10-2-1995) «Κωδικοποίηση διατάξεως Νόμων περί εμπορικών μισθώσεων»
«Παραπομπή σε ειδικούς νόμους» και Ν. 2741/1999,

8. Τις διατάξεις περί μισθωτικής σχέσης του Ν. 3130/2003 (ΦΕΚ Α’ 76),

9. Την υπ’ αρ. 37237/ΣΤ1/07 (ΦΕΚ 635Β/27-04-2007) απόφαση Υπουργού Εθνικής παιδείας &
Θρησκευμάτων περί καθορισμού κριτηρίων καταλληλότητας και επιλογής χώρων, για την ανέγερση Δημοσίων
διδακτηρίων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και χώρων μετά κτιρίων κατάλληλων για στέγαση
Σχολικών Μονάδων,

10. Τις διατάξεις του Ν. 3661/2008, της ΠΟΛ 1018/13-01-2012 Υπουργείου Οικονομικών (περί
Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης), τον Ν.4122/13 άρθρο 12 παρ. ε.

11. Την υπ’ αρ. 178/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση
του 2ου Νηπιαγωγείου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμπάκας του Δήμου Καλαμπάκας»

12. Την υπ.αριθμ. 373/2016 απόφαση του Δημάρχου περί συγκρότησης επιτροπής εξέτασης καταλληλότητας
του χώρου για μεταστέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Καλαμπάκας.

13. Τη μη ύπαρξη δημοτικών κτιρίων που να πληρούν τις προϋποθέσεις στέγασης, σύμφωνα με τα στοιχεία του
τμήματος περιουσίας,

14. Το γεγονός ότι για τα ανωτέρω μισθώματα η πίστωση θα επιβαρύνει τον μελλοντικό προϋπολογισμό του
Δήμου Μετεώρων.

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει:

1.Να πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας για στέγαση σχολικής μονάδας που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ.: 3
37237/ΣΤ1/2007 (ΦΕΚ 635Β/27-04-2007) Απόφαση Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2.Να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Κοινότητας Καλαμπάκας και συγκεκριμένα επί των οδών Χατζηπέτρου, Σιδηροδρόμου, Τρικάλων. Η θέση του ακινήτου να είναι εύκολα προσπελάσιμη στα μέσα μεταφοράς, αλλά με ταυτόχρονη ασφαλή πρόσβαση.

3.Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται σε ισόγειο κατά προτίμηση χώρο, να έχει εμβαδόν τουλάχιστον περίπου 70
τ.μ. να περιλαμβάνει μία τουλάχιστον αίθουσα διδασκαλίας, γραφείο διδασκόντων, κουζίνα, τουαλέτες παιδιών
και ενηλίκων, βοηθητικούς χώρους, να διαθέτει κεντρική ή ατομική θέρμανση/ψύξη και να πληροί όλες τις
προϋποθέσεις καταλληλότητας για τη χρήση για την οποία προορίζεται (επαρκής φωτισμός, θέρμανση,
πυρασφάλεια, αερισμός, πρόσβαση ατόμων ειδικής κατηγορίας (ΑΜΕΑ), κ.λ.π.).

4.Να συνοδεύεται από άδεια Παθητικής και Ενεργειακής Πυρασφάλειας και από Πιστοποιητικό Ενεργειακής
Απόδοσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον «Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (ΦΕΚ 407/Β/09-04-
2010).

5.Να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3661/2008 καιτης ΠΟΛ 1018/13-01-2012 Υπουργείου Οικονομικών.

6.Να διαθέτει βεβαίωση στατικής επάρκειας και τα δομικά υλικά κατασκευής του να μην περιέχουν επιβλαβή
για την υγεία στοιχεία, όπως αμίαντο.

7.Το ακίνητο πρέπει να έχει χρήση εκπαιδευτηρίου ή να επιτρέπεται και να είναι δυνατή η αλλαγή χρήσης σε
εκπαιδευτήριο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, την οποία αλλαγή δεσμεύεται να
πραγματοποιήσει ο ιδιοκτήτης με δικές του δαπάνες και δική του ευθύνη.

8.Να παρέχει τις προβλεπόμενες διευκολύνσεις για άτομα ειδικής κατηγορίας (ΑΜΕΑ).

9.Ο ιδιοκτήτης πρέπει να γνωρίζει ότι εφόσον το οίκημα δεν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις στο σύνολό
τους, θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του δι8αγωνισμού στο
όνομά του, θα αναλάβει την υποχρέωση και τη δαπάνη να συμμορφωθεί με αυτές και σε εύλογο χρονικό
διάστημα, καθώς και σε τυχόν όρους και προϋποθέσεις που θα τεθούν από την αρμόδια Επιτροπή, προκειμένου
το ακίνητο να καταστεί κατάλληλο για τον σκοπό εκμίσθωσής του.

Άρθρο 1

Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις, σύμφωνα με το
άρθρο 5 παρ. 4 του Π.Δ. 270/1981:

Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μετεώρων σε σφραγισμένο φάκελο,
με την επωνυμία του διαγωνιζόμενου και τα στοιχεία της διακήρυξης (τίτλο, αριθμό πρωτοκόλλου), υπόψη του

Τμήματος Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού και θα περιλαμβάνουν:

1.Αίτηση συμμετοχής στην οποία θα περιγράφονται συνοπτικά: η επιφάνεια, οι χώροι, η θέση και τα λοιπά
χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρει, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) του
ακινήτου.

2.Φωτοαντίγραφο τίτλου κυριότητας.

3.Αντίγραφο του θεωρημένου στελέχους της οικοδομικής άδειας του κτιρίου ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής για
τη νομιμότητα κατασκευής του.

4.Αρχιτεκτονική κάτοψη του προσφερόμενου ακινήτου, σύμφωνα με την ισχύουσα οικοδομική άδεια. Σε
περίπτωση όμως που η υπάρχουσα κατάσταση δεν απεικονίζει την κάτοψη της οικοδομικής άδειας τότε θα
κατατεθεί αρχιτεκτονικό σχέδιο της κάτοψης του ακινήτου στο οποίο θα απεικονίζεται η υπάρχουσα
κατάσταση θεωρημένο από την Υπηρεσία Δόμησης.

5.Βεβαίωση Πολιτικού Μηχανικού για τη στατική επάρκεια του κτιρίου.

 

6.Βεβαίωση του επιβλέποντα της οικοδομής περί μη χρήσης αμιάντου στην κατασκευή της ή άλλων επιβλαβών
για την υγεία στοιχείων.

7.Πστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.

8.Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι το προσφερόμενο ακίνητο δεν έχει υποστεί βλάβες από σεισμό ή πυρκαγιά και σε καταφατική περίπτωση να προσκομισθεί η εγκεκριμένη από το αρμόδιο Γραφείο Αποκατάσταση
Σεισμοπλήκτων ή Πολεοδομική Υπηρεσία, σχετική άδεια επισκευής θεωρημένη μετά την εκτέλεση
των εργασιών.

9.Πστοποιητικό Πυροπροστασίας για την αντίστοιχη χρήση και η αντίστοιχη εγκεκριμένη μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας, σύμφωνα με τις τελικές διαμορφώσεις.

10.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση των όρων της δημοπρασίας και
τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως, καθώς και ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμα για την εκμίσθωση του
ακινήτου που προσφέρει.

11.Δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής, που να ισχύει κατά την ημέρα του διαγωνισμού.

12.Φύλλο υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή
από συμβολαιογράφο.

Στη συνέχεια το Τμήμα Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού αποστέλλει τις προσφορές στην αρμόδια
επιτροπή καταλληλότητας του ακινήτου (παρ. 6 του άρθρου 18 του Ν. 3467/2006), η οποία με επιτόπια έρευνα,
κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν
τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση εντός δέκα (10) ημερών από της
λήψεως των προσφορών.

Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις
προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στο Τμήμα Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, η οποία την
κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Η εκτίμηση της αξίας του ακινήτου θα γίνει από την επιτροπή του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006.

Β. Διενέργεια δημοπρασίας

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας από την αρμόδια επιτροπή του
Δήμου, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτή μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν
κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό
το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη.

Άρθρο 2

Αν κάποιος μειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην Επιτροπή της δημοπρασίας πριν
την έναρξη του συναγωνισμού και να καταθέσει νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο για τον σκοπό αυτό.
Το πληρεξούσιο θα είναι συμβολαιογραφικό και θα αναφέρεται στη συγκεκριμένη μίσθωση.

Άρθρο 3

Η απόφαση της επί δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη
δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα
πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ’ απλού χάρτου.

Άρθρο 4

Η μίσθωση θα είναι διάρκειας εννέα (9) ετών και θα ξεκινάει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
μίσθωσης. Θα υπάρχει δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από τον Δήμο, ύστερα
από αίτηση του εκμισθωτή. Η σύμβαση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο των ως άνω ετών με νεότερη
συμφωνία και των δύο μερών.

Άρθρο 5

Ο εκμισθωτής υποχρεούται με δικές του δαπάνες να παραδώσει το ακίνητο στον Δήμο κατάλληλο προς τη
ζητούμενη χρήση και σύμφωνα με τους όρους αυτής της διακήρυξης και τις υποδείξεις της επιτροπής
καταλληλότητας.

Άρθρο 6

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται από τον Δήμο ανά τρίμηνο, στο τέλος κάθε τριμηνίας και δεν υπόκειται σε
κανενός είδους αναπροσαρμογή.

Άρθρο 7

Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα αποζημίωσης από τη μη έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας.

Άρθρο 8

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν, που
ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής της απόφασης της Οικονομικής επιτροπής περί κατακυρώσεως ή
εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης, άλλως η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα (10) ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε
οριστικά.

Άρθρο 9

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να παραδοθεί για χρήση από την υπογραφή της σύμβασης μισθώσεως και
από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

Άρθρο 10

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα
όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση,
διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Άρθρο 11

Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης ο εκμισθωτής υποχρεούται να προβαίνει στις αναγκαίες επισκευές που
προέρχονται από τις συνηθισμένες φθορές της χρήσης του οικήματος με δικές του δαπάνες μέσα στην
προθεσμία που θα ορίζει ο προϊστάμενος της στεγαζόμενης υπηρεσίας.

Άρθρο 12

Κάθε τέλος που έχει σχέση με τη μίσθωση, δηλαδή πληρωμή ηλεκτρικού ρεύματος, απόδοση όλων των φόρων
που έχουν σχέση με τη μισθωτική σύμβαση βαρύνουν τον μισθωτή.

Άρθρο 13

Το μίσθωμα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις που βαρύνουν τον εκμισθωτή.

Άρθρο 14

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το
παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Ο μισθωτής δεν οφείλει καμία αποζημίωση στον εκμισθωτή
για φθορές του ακινήτου που οφείλονται στη συνηθισμένη χρήση του, σε κατασκευή του ή στην παλαιότητα
αυτού ή σε τυχαίο γεγονός.

Άρθρο 15

Σιωπηρή αναμίσθωση ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

Άρθρο 16

Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να εγκαταστήσει στο μίσθιο υπηρεσία του
διαφορετική εκείνης της οποίας η στέγαση είχε αρχικά προβλεφθεί ή να συστεγάσει με την υπηρεσία αυτή και
άλλη υπηρεσία, χωρίς ο εκμισθωτής να δικαιούται αποζημίωση ή πρόσθετο μίσθωμα.

Άρθρο 17

Ο Δήμος δικαιούται να λύσει μονομερώς τη μίσθωση πριν από τη συμβατική λήξη της εφόσον:

α) μεταστεγασθεί η στεγασμένη σχολική μονάδα σε ακίνητο ιδιοκτησίας της,

β) παραχωρηθεί στη στεγασμένη
σχολική μονάδα η δωρεά χρήση άλλου κατάλληλου ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον όσο με το
υπόλοιπο της μίσθωσης,

γ) καταργηθεί η στεγασμένη σχολική μονάδα εν όλω ή εν μέρει ή επεκταθεί έτσι ώστε
το μίσθιο να μην εξυπηρετεί πλέον τις ανάγκες της ή υπαχθεί σε άλλη σχολική μονάδα,

δ) μεταβληθεί η
σύνθεση της σχολικής μονάδας κατά τη διάρκεια της μίσθωσης κατά τρόπο τέτοιο που το μισθωμένο ακίνητο
να μην καλύπτει τις στεγαστικές της ανάγκες ή να μην είναι απαραίτητο,

ε) μεταβληθεί η έδρα της σχολικής
μονάδας και

στ) εφόσον κριθεί δημοσιονομικά σκόπιμη η συγκέντρωση της στέγασης των σχολικών μονάδων
προς εξοικονόμηση λειτουργικών δαπανών και προς επίτευξη χαμηλότερου μισθώματος.

Για τη λύση της σύμβασης σύμφωνα με τα ανωτέρω εκδίδεται από τον Δήμαρχο απόφαση πρόωρης λύσης της
μίσθωσης, ύστερα από γνωμοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία συντάσσεται με βάση το σχετικό
έγγραφο αίτημα της στεγασμένης σχολικής μονάδας και σύμφωνη γνώμη της Προϊσταμένης αυτής αρχής. Η
απόφαση πρόωρης λύσης της μίσθωσης κοινοποιείται στον εκμισθωτή του ακινήτου και επιφέρει τα
αποτελέσματά της τριάντα (30) ημέρες τουλάχιστον μετά την κοινοποίησή της. Από την ημερομηνία αυτή
παύει κάθε υποχρέωση του Δήμου για καταβολή μισθωμάτων.

Άρθρο 18

Εάν το ακίνητο (μίσθιο) κατά τη διάρκεια της μίσθωσης περιέλθει με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο στην
κυριότητα, νομή, επικαρπία, χρήση κ.λ.π. άλλου προσώπου, η μίσθωση συνεχίζεται αναγκαστικά στο πρόσωπο
του νέου ιδιοκτήτη, νομέα, επικαρπωτή, χρήστη, κ.λ.π., με τους ίδιους όρους, θεωρούμενου αυτού εφεξής
εκμισθωτού.

Τα μισθώματα καταβάλλονται στο νέο εκμισθωτή κατόπιν κοινοποίησης στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
του Δήμου, των απαραίτητων εγγράφων πιστοποίησης της μεταβολής.

Άρθρο 19

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια
της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του Δήμου, στο γραφείο της Κοινότητας Καλαμπάκας, στο
πρόγραμμα «Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Επίσης περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε
μία τοπική εφημερίδα. Τα έξοδα της δημοσίευσης θα βαρύνουν τον τελευταίο μειοδότη.

Άρθρο 20

1) Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Δήμαρχο εάν δεν παρουσιασθεί κατ’ αυτήν μειοδότης.

2) Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού συμβουλίου όταν: α) το αποτέλεσμα
αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή
λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας, β) μετά την
κατακύρωση της δημοπρασίας ο τελευταίος μειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, ως και όταν μετά
την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως
δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. Η επαναληπτική δημοπρασία
γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης
και δημοσιευμένης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας,
διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Άρθρο 21

Για ότι δε ρυθμίζεται από την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 3463/2006, του Π.Δ.
270/1981 και οι διατάξεις του Α.Κ. περί μισθώσεων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛΕΚΟΣ

diavgeia.cov.gr

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.