Έρχονται 82.960 ευρώ από την ΣΑΤΑ στον Δήμο Καλαμπάκας

Το ποσό των 19.200.000,00 ευρώ κατανέμει το Υπουργείο Εσωτερικών σε όλους τους δήμους της χώρας,

0 252

Το ποσό των 19.200.000,00 ευρώ κατανέμει το Υπουργείο Εσωτερικών σε όλους τους δήμους της χώρας,

Το ποσό των 19.200.000,00 ευρώ κατανέμει το Υπουργείο Εσωτερικών σε όλους τους δήμους της χώρας, το οποίο αποδίδεται ως τακτική επιχορήγηση για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων αυτών.

Πρόκειται για την τρέχουσα δόση της ΣΑΤΑ, στα ποσά που έχει καθορίσει το ΥΠ.ΕΣ.

Στον Δήμο Καλαμπάκας έρχεται το ποσό των 82.960 ευρώ

Συνολικά οι δήμοι του νομού Τρικάλων παίρνουν τα εξής ποσά:

sata kala

 

Η απόφαση έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2013, (ΣΑΤΑ).

1. Τις διατάξεις του ν.2362/1995 (Α΄247) «Περί Δημόσιου Λογιστικού Ελέγχου των

δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το

2. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 259 του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α΄)

όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 12 του άρθρου 9 του ν. 4071/12 ( ΦΕΚ 85 Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.2240/1994 (ΦΕΚ 153 Α΄).

4. Το ΠΔ 119/25-6-2013 (Α΄153) σχετικά με το διορισμό Υπουργών.

5. Τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον Κρατικό Προϋπολογισμό έτους

2013 και αφορούν στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων.

6. Το υπ΄ αριθμ. 2/40/0024/2-1-2013 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,

περί χορήγησης προκαταβολής στους Δήμους, εσόδων από τους Κεντρικούς

7. Το αριθμ. 105/2011 Π.Δ. (ΦΕΚ 239/Α΄).

ΑΔΑ: ΒΛ1ΡΝ-Ρ2Λ

8. Το χρηματικό ποσό της πίστωσης που βρίσκεται στη διάθεση μας βάσει της

προαναφερόμενης απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Κατανέμουμε, από το λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσό 19.200.000,00 €, το οποίο αποδίδεται ως τακτική επιχορήγηση σε όλους τους Δήμους της Χώρας για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων αυτών, σύμφωνα με τις καταστάσεις που συνοδεύουν την απόφαση αυτή, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.