Επιμελητήριο Τρικάλων: Προκηρύχθηκαν δύο νέα χρηματοδοτικά προγράμματα για υφιστάμενες επιχειρήσεις

0 641

Το Επιμελητήριο Τρικάλων στο πλαίσιο της έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης των επιχειρήσεων – μελών του, ενημερώνει ότι προκηρύχθηκαν δύο νέα χρηματοδοτικά προγράμματα, όπως συνοπτικά παρουσιάζονται παρακάτω.

Α. Το πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» που στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, στην παροχή υπηρεσιών εστίασης και την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης–κοινωνικής μέριμνας, προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Οι επιχειρήσεις που είναι επιλέξιμες από το πρόγραμμα, θα πρέπει αθροιστικά να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. να έχουν την ιδιότητα των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
  2. να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
  3. να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)» όπως ορίζεται στην πρόσκληση, ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών (3) αυτών διαχειριστικών χρήσεων
  4. να έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, κατ’ ελάχιστον 1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου, 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και 5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.

Επιδοτούμενες Δαπάνες μπορούν να είναι παρεμβάσεις σε Κτίρια, Εγκαταστάσεις, Περιβάλλων Χώρο και Μηχανήματα-Εξοπλισμό με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, την αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης, την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ και τη διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμΕΑ. Επίσης, δαπάνες για Μεταφορικά μέσα, Ψηφιακή Προβολή, Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών,   Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) και δαπάνες Μελετών/Κατάρτισης/Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός μπορεί να κυμαίνεται από 10.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ με ποσοστό χρηματοδότησης το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Η Περίοδος Υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίστηκε από 6 Φεβρουαρίου 2019 έως και 19 Απριλίου 2019.

 

Β. Το πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» που στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Οι επιχειρήσεις που είναι επιλέξιμες από το πρόγραμμα, θα πρέπει αθροιστικά να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. να έχουν την ιδιότητα των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
  2. να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
  3. να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ) όπως ορίζεται στην πρόσκληση»
  4. να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας είναι οι Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Ενέργεια, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), Υγεία και Υλικά – Κατασκευές.

Επιδοτούμενες Δαπάνες μπορούν να είναι παρεμβάσεις σε Μηχανήματα – Εξοπλισμό, Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών, Συσκευασία – Ετικέτα – Branding,    Ψηφιακή Προβολή, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες-Τεχνικές Μελέτες, Μεταφορικά Μέσα και Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό).

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός μπορεί να κυμαίνεται από 20.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ με ποσοστό χρηματοδότησης από 50% έως 65%. Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων.

Ως Ημερομηνία Έναρξης της Ηλεκτρονικής Υποβολής των αιτήσεων ορίστηκε η 6η Φεβρουαρίου 2019 και θα παραμείνει ανοιχτό το διάστημα των υποβολών μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της πρόσκλησης. Οι δε αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας.

Για παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης, μπορείτε να απευθύνεστε καθημερινά στα γραφεία του Επιμελητηρίου Τρικάλων (Βενιζέλου 1).

Υπεύθυνη: Σδρένια Σοφία – Οικονομολόγος & Επιχ/κή Σύμβουλος

Τηλ.: 2431028189 (εσωτ. 106), e-mail: sdrenia[at]trikala-chamber.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr