Έκδοση ψηφίσματος για τον αδόκητο θάνατο του αντιδημάρχου του Δήμου Μετεώρων Γεωργίου Δήμου

0 1.259

Εκτακτως συνεδρίασε σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μετεώρων για την εκδοση ψηφίσματος για τον θανατο του αντιδημάρχου Γιωργου Δημου.

Ακολουθεί το απόσπασμα πρακτικού

Απόσπασμα Πρακτικού από τη Δημόσια Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων, με αριθμό 13/2018 της 10-10-2018.

Στην Καλαμπάκα και στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Καλαμπάκας, Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη γωνία, σήμερα, την 10η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 11,00, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μετεώρων, κατόπιν της από. 10-10-2018 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι, σε σύνολο 33 μελών, βρέθηκαν παρόντες 32 Σύμβουλοι.
.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Χαλατσάκης (πρόεδρος) Πολυζώης 1.Δήμου Γεώργιος
2 Φροσυνάκη Μαρία
3 Παπαγεωργίου Χρήστος
4 Ράντος Κωνσταντίνος
5 Μπαντέκα –Νάνη Ευαγγελία
6 Παπαναστασίου Αντώνιος Γεώργιος
7 Ταμπουράς Παναγιώτης
8 Καλτσούδας Ανδρέας
9 Τσιαντούλας Στέργιος
10 Γιαννούλας Ιωάννης
11 Δρούγκα Σοφία
12 Κουκουράβα –
Γκαραγκάνη
Μαρία
13 Ζαμπούρας Δημήτριος
14 Αναγνωστόπουλος Άλκης
15 Ζερβόπουλος Δημήτριος
16 Βουρλίτσης Δημήτριος
17 Παπαπούλιος Ιωάννης
18 Τούλας Αντώνιος
19 Σακελλαρίου Δημήτριος
20 Ζαρόπουλος Ιωάννης
21 Κόττης Δημήτριος
22 Παπαχρήστος Σωτήριος
23 Παπανικολάου Γεώργιος
24 Λύπας Δημήτριος

25 Ντελλής Δημήτριος
26 Ρουστάνης Γεώργιος
27 Κεραμίδας Λεωνίδας

28 Αβραμόπουλος Δημήτριος
29 Τσιάρα Σταυρούλα
30 Χαρτοπούλου Πέρυ
31 Ζιάκας Βάιος
32 Μέμτσας Σπυρίδων

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Δήμαρχος κ. Σινάνης Χρήστος.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Κων/νος Γουγουλάκης υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 1ο

«Έκδοση ψηφίσματος για τον αδόκητο θάνατο του αντιδημάρχου του Δήμου Μετεώρων, Γεωργίου Δήμου».

Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο θέμα είπε ότι η συνεδρίαση αυτή κρίθηκε αναγκαία και κατεπείγουσα, προκειμένου να συζητηθεί το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης και να εκδοθεί σχετικό ψήφισμα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου74 του Ν. 4555/2018, για να συζητηθεί θέμα ως κατεπείγον, από το Δημοτικό Συμβούλιο, και να ληφθεί απόφαση γι’ αυτό, πρέπει πρώτα να αποφασισθεί από την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι το θέμα είναι κατεπείγον.
Το Δημοτικό συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του προέδρου, και τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, αποφάσισε ομόφωνα ότι το ανωτέρω θέμα είναι κατεπείγον.
Ακολούθως ο πρόεδρος εισηγήθηκε την έκδοση ψηφίσματος για τον αδόκητο θάνατο του αντιδημάρχου του Δήμου Μετεώρων Γεωργίου Δήμου και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι (ομόφωνα)

1. Να εκφράσει τη βαθιά θλίψη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια του Δημάρχου των Δημοτικών Συμβούλων και των Τοπικών Συμβούλων στους οικείους του εκλιπόντος αντιδημάρχου του Δήμου Μετεώρων, Γεωργίου Δήμου.
2.Να παραστεί αντιπροσωπεία του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την τέλεση της εξοδίου ακολουθίας.
3. Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό του εκλιπόντος.
4. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 254/2018
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.
Αφού συνετάγη το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χαλατσάκης Πολυζώης

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Δήμαρχος Μετεώρων

Χρήστος Σινάνης ΤΑ ΜΕΛΗ

Παπαπούλιος Ιωάννης
Καλτσούδας Ανδρέας
Ράντος Κωνσταντίνος
Δρούγκα Σοφία
Μπαντέκα-Νάνη Ευαγγελία
Τσιαντούλας Στέργιος
Παπαγεωργίου Χρήστος
Κουκουράβα – Γκαραγκάνη Μαρία
Βουρλίτσης Δημήτριος
Φροσυνάκη Μαρία
Γιαννούλας Ιωάννης
Ζαμπούρας Δημήτριος
Τούλας Αντώνιος
Ζερβόπουλος Δημήτριος
Αναγνωστόπουλος Αλκης
Ταμπουράς Παναγιώτης
Παπαναστασίου Αντώνιος
Σακελλαρίου Δημήτιος
Παπανικολάου Γεώργιος
Ζαρόπουλος Ιωάννης
Παπαχρήστος Σωτήριος
Λύπας Δημήτριος
Κόττης Δημήτριος
Τσιάρα Σταυρούλα
Χαρτοπούλου Πέρυ
Μέμτσας Σπυρίδων
Ζιάκας Βάιος
Ρουστάνης Γεώργιος
Ντελλής Δημήτριος
Αβραμόπουλος Δημήτριος
Κεραμίδας Λεωνίδας

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.