Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μετεώρων, η Οικονομική Επιτροπή και η Ποιότητα Ζωής

0 1.234

Την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου το απόγευμα στις 19:30 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μετεώρων στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Καλαμπάκας.

Θα προηγηθούν οι συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Ποιότητας Ζωής

Τα θέματα της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου είναι:

1.-Υποβολή αίτησης για τη χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παπαχρήστος Σωτήριος) 

2.-Αποδοχή ένταξης της πράξης «ΑΡΔΕΥΣΗ ΑΜΠΕΛΙΩΝ Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ» στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020» και στη Δράση 4.3.1 «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Θεοχάρης Στέφανος). 

3.-Γνωμοδότηση επί του έργου «Λειτουργία υφιστάμενης Κτηνοτροφικής μονάδας των συστεγαζόμενων Καλούδα Δημητρίου και Καλούδα Παρασκευής στη Μεγ. Κερασιά. 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωλίνας Νικόλαος) 

4.-Εκμίσθωση αγροτεμαχίου στη θέση «Καμάρα» και «Κλήμα» στον οικισμό Αγίας Παρασκευής Κοινότητας Καλαμπάκας.

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Παπαχρήστος Σωτήριος) 

5.-Αίτηση Δασαρχείου για σύμφωνη γνώμη του Δήμου «για σύνταξη μελέτης για λήψη κατασταλτικών μέτρων αντιμετώπισης της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους πλατάνου στην περιοχή αρμοδιότητας μας».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κόττης Δημήτριος) 

6.-Οικονομική προσφορά για Dedicated internet Access μέσω οπτικής ίνας με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα στο κτίριο της Βιβλιοθήκης Καλαμπάκας.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Θώμος Γεώργιος) 

7.-Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική Οδοποιία στο Τ.Δ. Καστρακίου».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Παπαχρήστος Σωτήριος) 

8.-Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (δίμηνα).

(Εισηγητής:  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Παπαχρήστος Σωτήριος)

9.-Αίτηση Παπαδόπουλου Νικόλαου (απευθείας μίσθωση δημοτικού καταστήματος Χαλικίου). 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπανικολάου Γεώργιος) 

10.-Τροποποίηση πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2020.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τούλας Αντώνιος) 

11.-Διαγραφή τιμολογίων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τούλας Αντώνιος) 

12.-Αίτηση Σταμούλη Αθανάσιου περί οικονομικής ενίσχυσης.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπανικολάου Γεώργιος) 

13.-Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου στην Τ.Κ. Βλαχάβας του Δήμου Μετεώρων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τούλας Αντώνιος )

14.-Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού με ίδια μέσα –ανάθεση υπηρεσιών –εργασιών σε ιδιώτη.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσίκαρης Βασίλειος) 

15.-Συγκρότηση επιτροπών για τα Κληροδοτήµατα του Δήµου  Μετεώρων.

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Παπαχρήστος Σωτήριος) 

16.-Αίτηση Μησιάρη Δήμητρας περί παραχώρηση αίθουσας Δημοτικού Σχολείου Βλαχάβας.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωλίνας Νικόλαος) 

17.-Αίτηση Στάμου Γεωργίου. 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Θεοχάρης Στέφανος) 

18.-Τροποποίηση ρυμοτομικού Καστρακίου στο Ο.Τ. 81-82 (αίτηση Χούτου Νικόλαου)

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωλίνας Νικόλαος) 

19.-Αίτηση Παπαγεωργοπούλου Αικατερίνης περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Κ. Καστρακίου. 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κόττης Δημήτριος) 

20.- Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Καστρακίου του Ο.Τ.73

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωλίνας Νικόλαος) 

21.-Αίτημα καταστηματαρχών Καλ/κας περί παράτασης ωραρίου μουσικών οργάνων σε  καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Μετεώρων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωλίνας Νικόλαος)

22.-Αίτηση του ΜΕΣ Καστανιάς «Ο ΣΤΙΝΟΣ» περί παραχώρησης χρήσης του κτιρίου του Δασονομείου Καστανιάς.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωλίνας Νικόλαος)

  1. –Αίτηση Ζυγουράκη Στέργιου (εκμίσθωση έκτασης στην Κοινότητα Βασιλικής του Δήμου Μετεώρων).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Λύπας Δημήτριος).

                                            Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

                                    Σωτήριος Β. Παπαχρήστος


Οικονομική Επιτροπή – Ώρα 19:15

1.-Τροποποίηση πρ/σμού οικ. έτους 2020.

2.-Παραίτηση ή μη από ένδικα βοηθήματα στην υπόθεση διαταγής πληρωμής του κ. Γ. Μαγκούρα.

3.-Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 7/2020 διαταγής πληρωμής  του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας κατά του Δήμου Μετεώρων

4.-Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 2/2020 διαταγής πληρωμής  του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας κατά του Δήμου Μετεώρων

5.-Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 17/2020 διαταγής πληρωμής  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων κατά του Δήμου Μετεώρων

6.-Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθ. 4/2020 απόφασης (τακτική διαδικασία) του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας κατά του Δήμου Μετεώρων

7.-Ορισμός δικηγόρου για τη νομική αντιμετώπιση της υπ’ αριθ. κατάθ. ΑσφΜ24/20 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων  του Ιωάννη Πελεκάνου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων

8-Ορισμός δικηγόρου για τη νομική αντιμετώπιση της υπ’ αριθ. κατάθ. ΤΜ32/2020 αγωγής του Δημητρίου Ούτου του Φωτίου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων

9.-Έγκριση Μελέτης και όρων διακήρυξης διαγωνισμού του έργου: «Αποπεράτωση οδού Ι. Ζιώγα»

10.-Αίτηση της Κ/ΞΙΑΣ ΜΕΤΡΟΝ Α.Τ.Ε. περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ»

 

Ο Πρόεδρος  της Οικ. Επιτροπής

    Θεόδωρος Γ. Αλέκος  

 

Ποιότητα Ζωής – Ώρα 19:15

1.-Αίτηση Ηλία Σιούτα (άδεια τέντας)

2.-Εκμίσθωση αγροτεμαχίου στη θέση “Καμάρα” και “Κλήμα” στον οικισμό Αγίας Παρασκευής Κοινότητας Καλαμπάκας

3.-Αίτηση Παπαδόπουλου Νικόλαου (απευθείας μίσθωση δημοτικού καταστήματος Χαλικίου).

4.-Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου στην Τ.Κ. Βλαχάβας του Δήμου Μετεώρων.

5.-Αίτηση Μησιάρη Δήμητρας περί παραχώρησης αίθουσας Δημοτικού Σχολείου Βλαχάβας.

6.-Τροποποίηση ρυμοτομικού Καστρακίου στο Ο.Τ. 81-82 (αίτηση Χούτου Νικόλαου)

7.-Αίτηση Παπαγεωργοπούλου Αικατερίνης περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Κ. Καστρακίου.

8.-Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Καστρακίου του Ο.Τ.73

9.-Αίτηση του ΜΕΣ Καστανιάς «Ο ΣΤΙΝΟΣ» περί παραχώρησης χρήσης του κτιρίου του Δασονομείου Καστανιάς.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Κόττης Δημήτριος

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr