Δήμος Μετεώρων: Συνεδριάζουν Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή και Ποιότητα Ζωής

0 248

Συνεδριάζουν την Τριτη 28 Νοεμβρίου το  Δημοτικό Συμβούλιο, η Οικονομική Επιτροπή και η Ποιότητα Ζωής Δήμου Μετεώρων.

Ακολουθούν οι ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18),
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 18η/2023 δια ζώσης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη γωνία), στις 28 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 6:00μμ, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 • Τροποποίηση πρ-σμού οικ. έτους 2023.
  Εξειδίκευση πίστωσης για οικονομική ενίσχυση συμπολιτών μας (Μπακάλη Ευθυμίου και Κουτλή Κων-νιάς) που επλήγησαν από φωτιά σε σταβλική τους εγκατάσταση η οποία βρίσκεται στην Δ.Κ. Ξηροκάμπου.
 • Εξειδίκευση πίστωσης για οικονομική ενίσχυση της Παπαγεωργίου Ελένης, λόγω καταστροφής της οικίας της από φωτιά.
 • Έγκριση των όρων διακήρυξης εκμίσθωσης δημοτικού αγρού 60 στρεμμάτων στη θέση «Πλατανάκος» της Δ.Κ. Βασιλικής του Δήμου Μετεώρων
 • Έγκριση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση «Καβούκα» της Δ.Κ. Αγιοφύλλου του Δήμου Μετεώρων.
 • Έγκριση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση «Τσούμα Χαρατσάρι» της Δ.Κ. Αγιοφύλλου του Δήμου Μετεώρων.
 • Ορισμός υπολόγου πληρωμών του έργου ¨Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μετεώρων (συνεχιζόμενη δομή)¨ με Κωδικό ΟΠΣ 60003291 χρηματοδοτούμενο από τον Π/Υ δημοσίων επενδύσεων της ΣΑΕΠ 0067 Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 • Εξειδίκευση πίστωσης για αγορά τροφίμων τα οποία θα διατεθούν σε ευπαθή άτομα του Δήμου μας.
 • Έγκριση πρακτικού Ι της προμήθειας «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» (τσάπα).
 • Έγκριση πρακτικών Ι και ΙΙ της προμήθειας «Προμήθεια τροφίμων του Δήμου Μετεώρων οικ. ετών 2023-2024»
 • Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας δημοτικού ακίνητου (ξενώνας) στην Κοινότητα Πολυθέας του Δήμου Μετεώρων.
 • Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Μετεώρων οικονομικού έτους 2024.
 • Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθμ.: 233/2023 απόφασης Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων.
 • Ανάθεση εργασιών ηλεκτροφωτισμού στη ΔΕΔΔΗΕ.
 • Προσφυγή σε διαδικασία ανάθεσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 λόγω της κακοκαιρίας «Daniel».

Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Θεόδωρος Γ. Αλέκος


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18),
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, στην 11η/2023 δια ζώσης τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (διεύθυνση Κροσσάρη & Ρούβαλη γωνία), στις 28 Νοεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 6:45μμ με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 • Έγκριση εκμίσθωσης δύο αγροτεμαχίων 33 στρεμμάτων έκαστο στις θέσεις «Τσούμα Χαρατσάρι» και «Καβούκα της Δ.Κ. Αγιοφύλλου του Δήμου Μετεώρων.
 • Γνωμοδότηση για τη μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Φ.Μ.Π.Ε.) του έργου «Εγκατάσταση 2 αιολικών Σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε) συνολικής ισχύος 55,8MW με τα συνοδά τους έργα στη Δ.Ε. Καστανιάς & Κλεινοβού Δήμου Μετεώρων».
 • Λήψη απόφασης επί της υπ΄αρ. πρωτ. 16343/13-11-2023 αιτήσεως του Hotel Rex.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θώμος Γεώργιος


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019) και λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3252/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014, Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 15η/2023 δια ζώσης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη γωνία), στις 28-11-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-Τροποποίηση του πρ-σμού οικ. έτους 2023.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

2-Χορήγηση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων Ζώων συντροφιάς του Δήμου Μετεώρων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος

3.-Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μετεώρων και της ΔΕΥΑ Μετεώρων για την υλοποίηση της Πράξης «Πρόγραμμα φυσικών καταστροφών για τους ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού (Κάλυψη αναγκών διαχείρισης πλημμύρας Daniel)».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος

4.-Χορήγηση ή μη παράτασης εργασιών της εργολαβίας: «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία σε υποδομές του Δήμου Μετεώρων (Δ.Ε. Κλεινοβού)».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος

5.-Χορήγηση ή μη παράτασης εργασιών της εργολαβίας: «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία σε υποδομές του Δήμου Μετεώρων (Δ.Ε. Καστανιάς-Ασπροποτάμου)».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος

6.-Αίτημα της κας Γιαννάκη Ασπασίας, τελειόφοιτης ΔΙΕΚ, περί πρακτικής άσκησης στο Δήμο Μετεώρων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Παπανικολάου

7.-Έγκριση εκμίσθωσης δύο αγροτεμαχίων 33 στρεμμάτων έκαστο στις θέσεις «Τσούμα Χαρατσάρι» και «Καβούκα της Δ.Κ. Αγιοφύλλου του Δήμου Μετεώρων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου

8.-Λήψη απόφασης περί παραχώρησης χώρου στο πρώην Δημοτικό Κατάστημα Βασιλικής για την εκτέλεση ταχυδρομικών συναλλαγών-υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση των κατοίκων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λύπας

9.-Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Φ.Μ.Π.Ε.) του έργου «Εγκατάσταση 2 αιολικών Σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε) συνολικής ισχύος 55,8MW με τα συνοδά τους έργα στη Δ.Ε. Καστανιάς & Κλεινοβού Δήμου Μετεώρων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Μπαντανίκας

10.-Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου που χρησιμοποιείται ως ελεύθερος δημοτικός χώρος στάθμευσης επί των οδών: Βλαχάβας, Λαϊκής Αγοράς, Ιωάννη Μεταξά και Νικολάου Πλαστήρα
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

11.-Παράταση συμβάσεων για ένα έτος, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67», σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση Νο 11/2017 του ΟΑΕΔ.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

12.-Έγκριση επεκτάσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος

13.-Αίτημα της Παπαγεωργίου Ελένης περί οικονομικής ενίσχυσης, λόγω καταστροφής της οικίας της από πυρκαγιά.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Μετεώρων

Νικόλαος Φωλίνας

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr