Δήμος Μετεώρων: Πρόσληψη υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο

0 755

Η σχετική απόφαση για όσους επιθυμούν να προσληφθούν ανακοινώθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ από τον Δήμο Μετεώρων για την αρδευτική περίοδο 1/6 έως 30/9 και έχει ως εξής:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν.3584/07.
  2. τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011.
  3. τις ειδικές ρυθμίσεις του από 3/15.4.1957 Β.Δ. «Περί της αστυνομίας επί των Αρδευτικών Υδάτων» (ΦΕΚ 60 Α’).
  4. την υπ’ αριθμ. 83/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, τον χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο καθορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του Β.Δ. 3/15.4.1957.
  5. την υπ΄αριθμ. 112/2022, απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Μετεώρων ,για την πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 10/5/2022 έως και 17/5/2022 στα Γραφεία του Δήμου μας και ειδικά στο Πρωτόκολλο.

1.Αριθμός θέσεων

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 83/2022 απόφασή του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων ως εξής:

1. Τέσσερις (4) Υδρονομείς άρδευσης, για τη Δημοτική Ενότητα Καλαμπάκας.
2. Αρδευτική περίοδος

Το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την υπ’ αριθμόν 83/2022 απόφαση του την αρδευτική περίοδο από 1/6/2022 έως 30/09/2022.

3. Απαιτούμενα Θετικά Προσόντα

Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:

α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

β. Να έχει συμπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το 65ο. γ. Να γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή .

4. Απαιτούμενα Αρνητικά Προσόντα

Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:

Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αύτη.
Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιμώνται όμως μεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι υπηρετήσαντες εις τις ένοπλες δυνάμεις και εκ τούτων οι έχοντες μάχιμο υπηρεσία εν τη ζώνη επαφής μετά του εχθρού.

5. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
α) Αίτηση (να αναφέρεται το ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ).

β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο αρρένων. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γεννήσεως.

γ) Αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου των υποψηφίων (η διαδικασία έκδοσης του αντιγράφου του ποινικού μητρώου θα διενεργηθεί από το Δήμο Μετεώρων).

δ) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

ε) Φωτ/φο τραπεζικού λογαριασμού.

Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ’ όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως.
Η προθεσμία αυτή, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.

5. Εκλογή υδρονομικών οργάνων.

Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο.

6. Αναδιορισμός

Τα υδρονομικά όργανα διορίζονται μόνο για την χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω.

Τα εκ τούτων ευδοκίμως υπηρετούντα όργανα αναδιορίζονται υποχρεωτικώς και για την επόμενη ή τις επόμενες αρδευτικές περιόδους, μετά από πρόταση του δημοτικού συμβουλίου.

7. Καθήκοντα Υδρονομέων
α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως.

β. Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς τους.

γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής συντήρησής τους.

δ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.

ε. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.

στ. Η άμεσος γνωστοποίηση εις τον αρμόδιο Δασοφύλακα παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.

ζ. Η φύλαξη των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις μικράν από τούτων απόσταση κειμένων αγροτικών κτημάτων, δι’ ά κέκτηνται αρμοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες.

8. Δημοσίευση Πρόσκλησης
Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος και στο Κ.Ε.Π. του Δήμου.

9. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προσωπικού, καθημερινά (Δευτέρα- Παρασκευή) και ώρες από 08.00-13.00 στη Διεύθυνση: Ευθυμίου Βλαχάβα 1, Τ.Κ.42200 και στο τηλέφωνο 2432350252.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάζουν τα έντυπα από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.dimosmeteoron.com. ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ –ΔΙΑΚΡΗΞΕΙΣ.
.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Θεόδωρος Γ. Αλέκος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.