Δήμος Καλαμπάκας: Επαναπροκήρυξη 5 θέσεων με σύμβαση ορισμένου χρόνου

Σας ανακοινώνουμε ότι κατόπιν του αριθ. πρωτ. 15087/26.8.2016 εγγράφου του ΑΣΕΠ,

0 211

Σας ανακοινώνουμε ότι κατόπιν του αριθ. πρωτ. 15087/26.8.2016 εγγράφου του ΑΣΕΠ,

Σας ανακοινώνουμε ότι κατόπιν του αριθ. πρωτ. 15087/26.8.2016 εγγράφου του ΑΣΕΠ,  με αφορμή την έκδοση και ισχύ της διάταξης του άρθρου δέκατου όγδοου, παρ. 6β, του Ν. 4411/2016 (ΦΕΚ 142/τ.Α΄/3-8-2016), με την οποία προστίθεται, στις διαγωνιστικές διαδικασίες που διενεργούνται σε εφαρμογή του αρθρ. 21 του Ν.2190/1994, ως βαθμολογούμενο κριτήριο η τριτεκνική ιδιότητα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Ανακαλείται το υπ’ αριθ. πρωτ. 9374/15-7-2016 εγκριτικό έγγραφό τους επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 10715/5-7-2016 Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2016 του φορέα μας, η οποία και ακυρώνεται.

2. Εγκρίνεται, με την προσθήκη του προαναφερόμενου νέου κριτηρίου τριτεκνίας, η υπ’ αριθ. πρωτ. 10715/5-7-2016 ΣΟΧ1Α/2016 ανακοίνωση του φορέα μας για σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν.2190/1994, όπως αυτό τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

Οπότε σύμφωνα με τα ανωτέρω ο φορέας μας προέβη σε δημοσίευση εκ νέου της περίληψης αριθ. πρωτ. 13835/29.8.2016, ανακοίνωσης ΣΟΧ1Α /2016.
Επίσης σας ενημερώνουμε, ότι έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού καταστήματος Καλαμπάκας, καθώς και σε όλα τα ΚΕΠ του Δήμου, η παραπάνω ανακοίνωση ΣΟΧ1Α/2016 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με αντίτιμο, συνολικά πέντε (5) ατόμων στον Δήμο Καλαμπάκας και συγκεκριμένα τους εξής, ανά ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμό ατόμων, όπως αναλύονται στον παρακάτω πίνακα

Κωδικός

θέσης

Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

1101 ΠΕ Διοικητικού 8 μήνες 5

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων της ανωτέρω ανακοίνωσης ανέρχεται σε δέκα ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσής της (τελευταία δημοσίευση στις 30/8/2016). Συνεπώς καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 9η Σεπτεμβρίου 2016.

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα παραλαμβάνονται από το πρωτόκολλο του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΣΙΝΑΝΗΣ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.