Επιδοτούμενο πρόγραμμα για 10.000 νέους

Ειδικό πρόγραμμα προώθησης 10.000 νέων ανέργων, αποφοίτων τουλάχιστον Γυμνασίου και ηλικίας έως 30 ετών, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν έως 50 άτομα αναμένεται να «προχωρήσει» κατά το αμέσως προσεχές διάστημα ο ΟΑΕΔ.

0 266

Ειδικό πρόγραμμα προώθησης 10.000 νέων ανέργων, αποφοίτων τουλάχιστον Γυμνασίου και ηλικίας έως 30 ετών, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν έως 50 άτομα αναμένεται να «προχωρήσει» κατά το αμέσως προσεχές διάστημα ο ΟΑΕΔ.

Ειδικό πρόγραμμα προώθησης 10.000 νέων ανέργων, αποφοίτων τουλάχιστον Γυμνασίου και ηλικίας έως 30 ετών, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν έως 50 άτομα αναμένεται να «προχωρήσει» κατά το αμέσως προσεχές διάστημα ο ΟΑΕΔ.

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους 24 μήνες. ενώ ο χρόνος επιδότησης της απασχόλησης ορίζεται στους 21 μήνες και μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για τρεις μήνες ακόμη.

Το ύψος της επιδότησης για κάθε ημέρα πλήρους ωραρίου ανέρχεται σε 22 ευρώ ημερησίως για τους 2 πρώτους μήνες του προγράμματος και σε 18 ευρώ ημερησίως για τους υπόλοιπους 19 μήνες. Με 20 ευρώ ημερησίως θα επιδοτούνται οι μακροχρόνια άνεργοι και οι μητέρες ανηλίκων τέκνων.

Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν
Στο πρόγραμμα εντάσσονται αμιγώς ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες: δημιουργούν θέση εργασίας, η οποία αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της, σε σχέση με τον μέσον όρο των 12 τελευταίων μηνών, που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής της.

Στην περίπτωση που η πρόσληψη δεν αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της επιχείρησης, αλλά αφορά σε πλήρωση κενής θέσης που δημιουργήθηκε έπειτα από:
● οικειοθελή αποχώρηση
● συνταξιοδότηση λόγω ηλικίας
● οικειοθελή μείωση του χρόνου εργασίας
● καταγγελία της σύμβασης εργασίας έπειτα από μήνυση για αξιόποινη πράξη είναι δυνατή η υπαγωγή στο πρόγραμμα εφόσον προσληφθεί μακροχρόνια άνεργος ή άνεργη γυναίκα με ανήλικο τέκνο.

Το απασχολούμενο προσωπικό τους (την ημέρα εκδήλωσης ενδιαφέροντος) να μην υπερβαίνει τα 50 άτομα.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να προσλάβει:
-Επιχειρήσεις που δεν απασχολούν προσωπικό μπορούν να ενταχθούν για έναν άνεργο.
-Επιχειρήσεις με προσωπικό 1-9 άτομα μπορούν να ενταχθούν για 2 ανέργους.
-Επιχειρήσεις με προσωπικό από 10 έως 50 άτομα μπορούν να απασχολήσουν αριθμό ατόμων που ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι 20% της μέσης απασχόλησης κατά τη διάρκεια του προηγουμένου έτους Στο πρόγραμμα δεν εντάσσονται: Όλες οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά στην πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (συμπεριλαμβανομένων και των αμιγών και μικτών επιχειρήσεων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού).

Τα νυχτερινά κέντρα και οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης (άρθρο 20 του ν. 2956/2001), για μισθωτούς τους που παρέχουν εργασία σε άλλον εργοδότη (έμμεσος εργοδότης).

Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης, οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου.

Ατομικές επιχειρήσεις για άτομα που είναι σύζυγοι ή συνδέονται με α΄ βαθμού συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον επιχειρηματία.

Οι Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για τους ομόρρυθμους εταίρους στις Ο.Ε. και Ε.Ε. για τα μέλη του Δ.Σ. στις Α.Ε., για τους εταίρους της Ε.Π.Ε. Οι σύζυγοι και οι συγγενείς α΄ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας των ομορρύθμων στις Ο.Ε. και Ε.Ε., των εταίρων της Ε.Π.Ε. και των μελών του Δ.Σ. στις Α.Ε.

Οι συνεταιρισμοί για τα μέλη τους Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει προηγουμένως να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ που βρίσκεται πιο κοντά στην περιοχή έδρας της επιχειρήσεις. Οι σχετικές ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων και γενικότερα έναρξης του προγράμματος θα ανακοινωθούν από τον ΟΑΕΔ.

Εφημερίδα "Ταχυδρόμος"

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.