Την Τρίτη η συνεδρίαση της Επιτροπής για χορήγηση αδειών σε κουρείς – κομμώτριες και τεχνίτες περιποίησης χεριών – ποδιών

Από το τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αδειοδοτήσεων, γίνεται γνωστό ότι η Α/θμια Εξεταστική

0 57

Από το τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αδειοδοτήσεων, γίνεται γνωστό ότι η Α/θμια Εξεταστική

Από το τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αδειοδοτήσεων, γίνεται γνωστό ότι η Α/θμια Εξεταστική Επιτροπή για χορήγηση αδείας αναγγελίας επαγγέλματος σε κουρείς – κομμώτριες- κομμωτές και τεχνίτες περιποίησης χεριών – ποδιών, θα συνεδριάσει στις 22/04/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10,30 π.μ. στα γραφεία του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Αδειοδοτήσεων του Δήμου Καλαμπάκας, προκειμένου να αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή τα δικαιολογητικά της υπ΄αριθμ. πρωτ. 8794/09-04-2014 αιτήσεως της κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΥΓΕΡΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ.

Άρθρο 3
Προσόντα και διαδικασία για την απόκτηση αδειών
Για την απόκτηση οποιασδήποτε κατά το προηγούμενο άρθρο κατηγορίας άδειας απαιτούνται τα παρακάτω:

1. Βοηθού Κουρέα, Βοηθού Κομμωτή.
Προϋπηρεσία ενός (1) έτους για τους μη έχοντες τίτλο σπουδών.
Η άδεια χορηγείται μετά τη συμπλήρωση της προϋπηρεσίας, χωρίς εξετάσεις.
2. Κουρέα.
α) Για τους μη έχοντες αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών, προϋπηρεσία δύο (2) ετών ως βοηθός, συμπεριλαμβανομένης και της προϋπηρεσίας που απαιτείται για την απόκτηση άδειας βοηθού Κουρέα ή Βοηθού Κομμωτή.
β) Για τους κατόχους αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών:
β.1. Πτυχίο Τεχνικής – Επαγγελματικής Σχολής Β/θμιας Εκπαίδευσης, ειδικότητας «Κομμώσεων και Βαφής Μαλλιών» ή Πτυχίο ΤΕΕ Α΄ κύκλου σπουδών της ειδικότητας «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής και τέσσερις (4) μήνες προϋπηρεσία.
β.2. Πτυχίο ΤΕΕ Β΄ κύκλου σπουδών της ειδικότητας «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, χωρίς προϋπηρεσία.
β.3. Δίπλωμα Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Κομμωτής – Τεχνικός περιποίησης κόμης» των Ι.Ε.Κ., ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, χωρίς προϋπηρεσία.
Ως προϋπηρεσία λογίζεται και η απασχόληση του ενδιαφερομένου ως κουρέα κατά τη στρατιωτική του θητεία, δεόντως πιστοποιουμένη.
3. Κομμωτή.
α) Για τους μη έχοντες αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών, προϋπηρεσία τριών (3) ετών με εξαρτημένη ή μη εργασία, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η προϋπηρεσία για την απόκτηση της άδειας Κουρέα ή εφόσον στερείται άδειας Κουρέα η προϋπηρεσία για την απόκτηση της άδειας βοηθού Κουρέα ή Βοηθού Κομμωτή.
β) Για τους κατόχους αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών:
β.1. Πτυχίο Τεχνικής – Επαγγελματικής Σχολής Β/θμιας Εκπαίδευσης, ειδικότητας «Κομμώσεων και Βαφής Μαλλιών» ή Πτυχίο ΤΕΕ Α΄ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής και ένα (1) έτος προϋπηρεσία με εξαρτημένη ή μη εργασία σε κομμωτήριο ή κουρείο.
β.2. Πτυχίο ΤΕΕ Β΄ κύκλου σπουδών της ειδικότητας «Κομμωτικής Τέχνης», ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με προϋπηρεσία εννέα (9) μηνών στην άσκηση του επαγγέλματος με εξαρτημένη ή μη
εργασία σε κομμωτήριο ή κουρείο.
β.3.) Δίπλωμα Ο.Ε.Ε.Κ., επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, ειδικότητας «Κομμωτής – Τεχνικός περιποίησης κόμης» των ΙΕΚ, ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με προϋπηρεσία έξι (6) μηνών στην άσκηση του επαγγέλματος με εξαρτημένη ή μη εργασία σε Κομμωτήριο ή κουρείο.
4. Κουρέα Α΄.
Άδεια Κουρέα, και προϋπηρεσία μετά τη λήψη της άδειας αυτής:
α) Για τους μη έχοντες αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών τρία (3) έτη προϋπηρεσία στην άσκηση του επαγγέλματος με εξαρτημένη ή μη εργασία σε κουρείο ή κομμωτήριο.
β) Για τους κατόχους αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών:
β.1. Πτυχίο ΤΕΕ Α΄ κύκλου σπουδών της ειδικότητας «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με προϋπηρεσία δύο (2) ετών στην άσκηση του επαγγέλματος του Κουρέα ή του Κομμωτή με εξαρτημένη ή μη εργασία σε κομμωτήριο ή κουρείο.
β.2. Πτυχίο ΤΕΕ Β΄ κύκλου σπουδών της ειδικότητας «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με προϋπηρεσία ενός (1) έτους στην άσκηση του επαγγέλματος του Κουρέα ή του Κομμωτή με εξαρτημένη ή μη εργασία σε κομμωτήριο ή κουρείο.
β.3. Δίπλωμα Ο.Ε.Ε.Κ., επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, της ειδικότητας «Κομμωτής – Τεχνικός περιποίησης κόμης» των Ι.Ε.Κ. ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με προϋπηρεσία ενός (1) έτους στην άσκηση του επαγγέλματος του Κουρέα ή του Κομμωτή με εξαρτημένη ή μη εργασία σε κομμωτήριο ή κουρείο.
5. Κομμωτή Α΄.
Άδεια Κομμωτή, και προϋπηρεσία μετά τη λήψη της άδειας αυτής:
α) Για τους μη έχοντες αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών τριών (3) έτη προϋπηρεσία στην άσκηση του επαγγέλματος με εξαρτημένη ή μη εργασία σε κομμωτήριο ή κουρείο.
β) Για τους κατόχους αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών:
β.1. Πτυχίο ΤΕΕ Α΄ κύκλου σπουδών της ειδικότητας «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με προϋπηρεσία δύο (2) ετών στην άσκηση του επαγγέλματος του Κομμωτή ή του Κουρέα.
β.2. Πτυχίο ΤΕΕ Β΄ κύκλου σπουδών της ειδικότητας «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με προϋπηρεσία ενός (1) έτους στην άσκηση του επαγγέλματος του Κομμωτή ή του Κουρέα.
β.3. Δίπλωμα Ο.Ε.Ε.Κ., επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, της ειδικότητας «Κομμωτής – Τεχνικός περιποίησης κόμης» των Ι.Ε.Κ. ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με προϋπηρεσία ενός (1) έτους στην άσκηση του επαγγέλματος του Κομμωτή ή του Κουρέα.
6. Τεχνίτη περιποίησης χεριών ποδιών (ΜΑΝICURE – ΡΕDICURE).
α) προϋπηρεσία δύο (2) ετών ως βοηθός ή μαθητευόμενος στη συγκεκριμένη ειδικότητα για τους μη έχοντες τίτλο σπουδών.
β) Πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Β/θμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας «Κομμώσεων και Βαφής Μαλλιών» ή Πτυχίο ΤΕΕ Α΄ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με προϋπηρεσία δώδεκα (12) μηνών, στην άσκηση του επαγγέλματος του τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών.
γ) Πτυχίο ΤΕΕ Β΄ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με προϋπηρεσία εννέα (9) μηνών, στην άσκηση του επαγγέλματος του τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών.
δ) Δίπλωμα Ο.Ε.Ε.Κ., επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, ειδικότητας «Αισθητικός ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών» των ΙΕΚ ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, μετά από προϋπηρεσία έξι (6) μηνών, στην άσκηση του επαγγέλματος του τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών.

Άρθρο 4 Π.Δ.133/2005 (ΦΕΚ 193/2.8.2005 τεύχος Α)
Εξέταση υποψηφίων

1. Για την απόκτηση των αδειών που περιγράφονται στο άρθρο 2 εκτός από τα προσόντα σύμφωνα με το άρθρο 3 απαιτείται και επιτυχής εξέταση θεωρητική (προφορική ή γραπτή κατά την κρίση της Επιτροπής) και πρακτική στην αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή, όπως αυτή καθορίζεται παρακάτω, εκτός από τις εξής περιπτώσεις:
α) Στην άδεια κουρέα, εφόσον ο υποψήφιος κατέχει Πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή ΤΕΕ Α΄ κύκλου σπουδών και προϋπηρεσία τεσσάρων (4) μηνών ή Πτυχίο ΤΕΕ Β΄ κύκλου σπουδών ή Δίπλωμα Ο.Ε.Ε.Κ., επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης.
β) Στην άδεια Κομμωτή, εφόσον ο υποψήφιος κατέχει Πτυχίο ΤΕΕ Β΄ κύκλου σπουδών της ειδικότητας «Κομμωτικής Τέχνης» ή Δίπλωμα Ο.Ε.Ε.Κ., επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Κομμωτής – Τεχνικός Περιποίησης Κόμης».
γ) Στην άδεια Τεχνίτη περιποίησης χεριών ποδιών (MANICURE-PEDICURE), εφόσον ο υποψήφιος κατέχει Δίπλωμα Ο.Ε.Ε.Κ., επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, ειδικότητας «Αισθητικός Ποδολογίας και Καλλωπισμού Ονύχων».

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν στην Α/θμια Εξεταστική Επιτροπή αίτηση, πιστοποιητικά προϋπηρεσίας εφόσον απαιτούνται και τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει καταδικασθεί.
3. Παράβολο Δημοσίου 15 ευρώ
4. Παράβολο χαρτοσήμου 30 ευρώ
5. Ατομικό βιβλιάριο υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 14 της Α1β/8577,83 Υγειονομικής Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε με την 8405/29-10-92 (ΦΕΚ.665/92 τ. Β΄) Υγειονομικής Διάταξης / Πιστοποιητικό υγείας.
6. Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 μόνιμης κατοικίας.
7. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας. Η πιστοποίηση γίνεται:
Α) με αποδεικτικά του αντίστοιχου ασφαλιστικού φορέα
Β) με βεβαίωση του εργοδότη θεωρημένη από την οικεία επιθεώρηση εργασίας ή βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος από την οικεία Οικονομική Εφορία για τις περιπτώσεις αυτοτελώς απασχολούμενων.
8. Πιστό φωτοαντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
9. Αντίγραφο πτυχίου Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ειδικότητας «κομμώσεων και βαφής μαλλιών» ή ΤΕΕ Α ή Β΄ κύκλου σπουδών της ειδικότητας «Κομμωτικής τέχνης» ή δίπλωμα Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης της ειδικότητας «Κομμωτής-Τεχνικός Περιποίησης Κόμης» ή της ειδικότητας «Αισθητικός ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής στην περίπτωση που υπάρχουν, επικυρωμένο.
10. Πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου, περί μη καταδίκης του ενδιαφερόμενου για κακούργημα ή για πλημμέλημα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας ή κατάχρησης ενσήμων, απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης των δανειστών, τοκογλυφίας, λαθρεμπορίας, εμπορίας ναρκωτικών και εγκλήματα περί το νόμισμα, εκτός εάν ειδικότερες διατάξεις νόμων εισάγουν εξαιρέσεις.
11. Για τους ομογενείς και τους αλλοδαπούς άδεια εργασίας και παραμονής των αρμοδίων υπηρεσιών πλην των προερχομένων από Κράτη- Μέλη της Ε.Ε.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Πτυχίο Α΄κύκλου : προϋπηρεσία 12 μήνες
Πτυχίο Β΄κύκλου: προϋπηρεσία 9 μήνες
Σε περίπτωση έλλειψης στοιχείων, που μπορεί να προέρχεται είτε από καταστροφή αρχείων ή καταστάσεων εργασίας είτε από άλλες αιτίες, για τον προσδιορισμό του είδους και του χρόνου εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία τα βιβλιάρια ενσήμων των ασφαλιστικών οργανισμών.
Εάν και από αυτά δεν μπορεί να βεβαιωθεί το είδος και ο χρόνος της εργασίας, ο αρμόδιος κατά τα ανωτέρω για τη θεώρηση του πιστοποιητικού θα πρέπει να συντάξει έκθεση που να αιτιολογεί την αδυναμία αυτή. Στην περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας της θεώρησης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με τα παραπάνω, αυτό μπορεί να γίνει δεκτό, εφόσον υπάρχει βεβαίωση της Επαγγελματικής Οργάνωσης ή του Σωματείου του αιτούντος υποψήφιου, ότι αυτός είναι μέλος του.

Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή, πρέπει να είναι θεωρημένα από την Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου έκδοσης του πιστοποιητικού ή σε περίπτωση έλλειψης αυτής, της πλησιέστερης προς αυτόν πόλης, ή από διπλωματική αρχή της χώρας προέλευσης στην Ελλάδα.

Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας που εκδίδουν Δημόσιες Υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Τράπεζες, Οργανισμοί και Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης υπογράφονται από τις Διοικήσεις τους και δεν χρειάζεται προσυπογραφή από οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο ή θεώρηση άλλης αρχής.
Η προϋπηρεσία των εγγεγραμμένων, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, ως επιτηδευματιών σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της ΔΟΥ ή από τα αποδεικτικά στοιχεία του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, τα οποία τηρούν οι επιτηδευματίες αυτοί κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους, όπως τιμολόγια ή δελτία παροχής υπηρεσιών.

Τα παραπάνω πιστοποιητικά και στοιχεία, κρίνονται από την Εξεταστική Επιτροπή του άρθρου 4 του παρόντος, η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να αιτιολογεί στο οικείο πρακτικό που συντάσσει, την αποδοχή ή την απόρριψή τους.

Πληροφορίες: 24323-50284 κ. Kορδέλα Ευαγγελία

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.