Τι ισχύει για τις μετακινήσεις των Αιρετών

0 580

Διευκρινίσεις για τις μετακινήσεις των Αιρετών της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στην αριθμ. 40/31.3.2020 Εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών & Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών.  Επιπλέον, στο Παράρτημά της περιλαμβάνεται Πρότυπο για τη “Βεβαίωση Κίνησης Αιρετών Δήμων”.

Ειδικότερα, επισημαίνονται τα κάτωθι:

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π οικ 20036/22.3.2020 ΚΥΑ «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Φ.Ε.Κ. Β’ 986/22.3.2020) εξαιρούνται από τον προσωρινό περιορισμό της κυκλοφορίας των πολιτών εν όλω στην Επικράτεια για το χρονικό διάστημα από 23 Μαρτίου 2020 έως και 6 Απριλίου 2020 οι Δήμαρχοι και οι Αντιδήμαρχοι (που ορίζονται σύμφωνα με το αρ.59, παρ.2 και 7 του ν.3852/2010) όλων των Δήμων.

Ο Δήμαρχος δύναται να επιδεικνύει στα όργανα ελέγχου εφαρμογής των μέτρων (άρθρο πρώτο, παρ.7 της ανωτέρω ΚΥΑ) την Απόφαση ανακήρυξής του από αρμόδιο Πολυμελές Πρωτοδικείο (αρ.44 του ν.3852/ 2010) και ο Αντιδήμαρχος την Απόφαση ορισμού του (παρ.5 αρ.59 ν.3852/2010).

Από τα περιοριστικά αυτά μέτρα εξαιρούνται, επίσης, οι μετακινήσεις Αιρετών οργάνων των Δήμων και των Κοινοτήτων από και προς την εργασία τους, που συνδέεται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους (όπως Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, Εντεταλμένοι Σύμβουλοι, Πρόεδροι Κοινοτήτων, κ.ά.), και οι οποίες δεν μπορεί να ασκηθούν με άλλο τρόπο (παρ.2α του άρθρου πρώτου της εν λόγω ΚΥΑ).

Για την ορθή εφαρμογή της διάταξης αυτής ο Δήμαρχος (ή το εξουσιοδοτημένο απ’ αυτόν όργανο, σύμφωνα με το αρ.88 του Κώδικα Δήμων) θα πρέπει να χορηγήσει στα εν λόγω όργανα Βεβαίωση, η οποία θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα κάτωθι στοιχεία:

– Στοιχεία ταυτότητας του Αιρετού (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ ή αριθμό διαβατηρίου, αιρετό αξίωμα στο Δήμο)

– Τόπος κατοικίας (ταχυδρομική διεύθυνση)

– Τόπος εργασίας: ταχυδρομική διεύθυνση του Δημοτικού Καταστήματος, όπου παρέχει τις υπηρεσίες του ο Αιρετός

– Λόγω του ότι οι Aιρετοί δεν είναι υπάλληλοι του Δήμου όπου έχουν εκλεγεί το πλαίσιο «Ωράριο εργασίας» εκλαμβάνεται ως ο απαιτούμενος χρόνος για την επιμελή άσκηση των αιρετών τους καθηκόντων και θα συμπληρωθούν ανάλογα τα πεδία:

α) ώρα προσέλευσης:…… /ώρα προβλεπόμενης αποχώρησης:……….

β) ώρα προβλεπόμενης αποχώρησης λόγω υπερωριακής απασχόλησης:……

– Χρονικό διάστημα ισχύος της Βεβαίωσης / Πάγιας Διάρκειας:

Η ως άνω Βεβαίωση χορηγείται με πρωτότυπη υπογραφή του Δημάρχου και με στρογγυλή σφραγίδα.

Στην ως άνω Βεβαίωση θα συμπεριλαμβάνεται και οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη πληροφορία, η οποία σχετίζεται με την άσκηση των καθηκόντων του Αιρετού, εξαιτίας των οποίων προκύπτει υποχρέωση για μετακίνηση κατά τη διάρκεια της εργασίας του.

Το μετακινούμενο Αιρετό Όργανο οφείλει να φέρει υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και τη Βεβαίωση κίνησης, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή.

airetos.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.