Συνεργείο που θα μαζεύει τα αδέσποτα ζώα συγκρότησε ο Δήμος Καλαμπάκας

Συνεργείο που θα περισυλλέγει τα αδέσποτα ζώα στο ∆ήμο Καλαμπάκας

0 334

Συνεργείο που θα περισυλλέγει τα αδέσποτα ζώα στο ∆ήμο Καλαμπάκας

Συνεργείο που θα περισυλλέγει τα αδέσποτα ζώα στο ∆ήμο Καλαμπάκας για την επίλυση του προβλήματος που υπάρχει, συγκρότησε ο Δήμος Καλαμπάκας με σχετική απόφαση.

Το αρμόδιο συνεργείο αποτελείται από 2 εργαζόμενους.

Η απόφαση του Δημάρχου κ. Δημήτρη Σακελλαρίου η οποία υπάρχει και στο “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση συνεργείου περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς ∆ήμου Καλαμπάκας»

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Έχοντας υπ’ όψη :

• Τα άρθρα 58 και 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-20 10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

• το άρθρο 9 του Ν.4039/2012 (ΦΕΚ 15/02.02.2012 τεύχ ος Α’), όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτ. γ’ της παρ. 6 του άρθρου 46 του Ν. 4235/14 (ΦΕΚ 32/11.02.2014 τεύχος Α’)

• Την ανάγκη συγκρότησης συνεργείου περισυλλογής αδέσποτων ζώων στο ∆ήμο Καλαμπάκας για την επίλυση του προβλήματος που υπάρχει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1) Συγκροτεί συνεργείο περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς του ∆ήμου Καλαμπάκας το οποίο αποτελείται από τους:

1. Αδάμος Παναγιώτης – εργάτης πρασίνου του ∆ήμου Καλαμπάκας

2. Γκόρας Λάμπρος – εργάτης πρασίνου του ∆ήμου Καλαμπάκας

2) Το έργο του συνεργείου σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4039/12, είναι η περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του ∆ήμου Καλαμπάκας και η επανένταξή τους .

3) Το συνεργείο περισυλλογής θα καθοδηγείται και θα ελέγχεται για το έργο του από εθελοντή κτηνίατρο .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr