Συνεδριάζουν το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας, η Οικονομική Επιτροπή και η Ποιότητα Ζωής

0 403

Συνεδριάζουν την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο, η Οικονομική Επιτροπή και η Ποιότητα Ζωής στα παρακάτω θέματα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022,

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, λαμβανομένων των υγειονομικών μέτρων, στην 2η/2023 δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, μέσω Cisco Webex, τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας, στις 09-2-2023  ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:15  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1.-Τροποποίηση πρ-σμού οικ. έτους 2023.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

2.-Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2023.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος

3.-Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών Δήμου Μετεώρων.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

4.-Λήψη εκ νέου απόφασης περί καθορισμού αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μετεώρων, σύμφωνα με το Ν. 5003/2022.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Φωλίνας Νικόλαος

5.-Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποχέτευση ομβρίων επέκτασης πόλης Καλαμπάκας Δήμου Μετεώρων».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Θώμος Γεώργιος.

6.-Κατανομή πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπανικολάου Γεώργιος

7.-Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού κτιρίου στην Κ. Σκεπαρίου (Αίτημα Χρήστου Πλατσατούρα).

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

8.-Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου (καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος) στην Κοινότητα Μαυρελίου Δήμου Μετεώρων.

9.-Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, του έργου “ Κατασκευή Ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμπάκας” του Δήμου Μετεώρων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Θώμος Γεώργιος

10.-Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Δ΄τριμήνου 2022.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

11.-Χαρακτηρισμός ΚΑ Εξόδων του πρ-σμού ως δεκτικών ενταλμάτων προπληρωμής.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

12.-Αίτημα του κ. Τσουρβάκα Γεωργίου-Βασιλείου του Ηρακλή για χορήγηση άδειας λειτουργίας Καταστήματος εκμίσθωσης ποδηλατών και μοτοποδηλάτων μέχρι 50cc στην Κοινότητα Καστρακίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αρσενίου Γεώργιος

13.-Έγκριση τοποθέτησης σε όλες τις ενεργές αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Μετεώρων (γήπεδα) απινιδωτές. (Αίτημα Αβραμόπουλου Ελευθέριου).

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Φωλίνας Νικόλαος

14.-Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

15.-Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός ισχύος 4,03 MW στο ρέμα Κλεινοβίτικο» στη θέση «Κατόπια», της Δ.Ε. Καλαμπάκας και Κλεινοβού, του Δήμου Μετεώρων, της ΠΕ Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μπαντανίκας Γεώργιος.

16.-Αίτημα  του Ορεινού Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Αμαράντου & Κλεινού Καλαμπάκας περί ανάθεσης υλοτομικών εργασιών στη συστάδα 7 του διακατεχόμενου δάσους Κλεινού για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της Κ. Κλεινού σε καυσόξυλα, έτους 2023.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αρσενίου Γεώργιος

17.-Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών του Δήμου Μετεώρων.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

18.-Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών του Δήμου Μετεώρων.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Μετεώρων

Νικόλαος Φωλίνας

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022, Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, λαμβανομένων των υγειονομικών μέτρων, στην 3η/2023 ειδική δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, μέσω Cisco Webex,  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας, στις   9-2-2023  ημέρα  Πέμπτη και ώρα 20:15  με μοναδικό θέμα  ημερήσιας διάταξης: 

  1. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Μετεώρων οικ. έτους 2021.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Μετεώρων

Νικόλαος Φωλίνας


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18), και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, λαμβανομένων των ισχύοντων υγειονομικών μέτρων, στην 3η/2023  δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, μέσω “Cisco Webex”, τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας, στις 9 Φεβρουαρίου  2023, ημέρα Πέμπτη  και ώρα  18:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Αποδοχή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (Α΄Κατανομή) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
  2. Αποδοχή 1ης Τροποποίησης της με αριθμό 64403/5-10-2020 απόφασης επιχορήγησης με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ποσού 223.000,00€.
  3. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
  4. Τροποποίηση της αριθ. 17/2023 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής ως προς το ύψος της αμοιβής.
  5. Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για δαπάνες επεκτάσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
  6. Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων στο Δήμο Μετεώρων, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα.
  7. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Δ΄τριμήνου 2022.
  8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ 2023, 2024 & 2025». Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του Διαγωνισμού.
  9. Εξειδίκευση πίστωσης για οικονομική συμμετοχή του Δήμου μας στη συνδιοργάνωση  θεματικού αφιερώματος στους Θεσσαλούς δημιουργούς Κώστα Βίρβο και Θεόδωρο Δερβενιώτη.

 

Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Θεόδωρος Γ. Αλέκος


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18), και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022,

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, λαμβανομένων των ισχύοντων υγειονομικών μέτρων, στην 2η/2023 δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, μέσω Cisco Webex, τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας, στις  9 Φεβρουαρίου  2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑΤΑ

1.-Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας παράτασης μουσικών οργάνων για τo κατάστημα «Gargo ΙΚΕ».

2.-Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού κτιρίου στην Κ. Σκεπαρίου (Αίτημα Χρήστου Πλατσατούρα).

3.-Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου (καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος) στην Κοινότητα Μαυρελίου Δήμου Μετεώρων.

4.-Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός ισχύος 4,03 MW στο ρέμα Κλεινοβίτικο» στη θέση «ΚΑΤΟΠΙΑ», της Δ.Ε. Καλαμπάκας και Κλεινοβού, του Δήμου Μετεώρων, της ΠΕ Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας»

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Θώμος Γεώργιος

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.