Συνεδριάζουν Δημοτικό Συμβούλιο Οικονομική Επιτροπή και Ποιότητα Ζωής

0 651

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022,

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, λαμβανομένων των υγειονομικών μέτρων, στην 10η/2022 δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας, στις  21  Ιουλίου   2022  ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 

1.-Ανταλλαγή εκτάσεων σε εφαρμογή της με αρ. 110/2021 ΑΔΣ Μετεώρων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος

2.-Λήψη απόφασης περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Τρικάλων στην Καλαμπάκα.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος

3.-Λήψη απόφασης επί της υπ΄αρ. πρωτ. 7778/1-6-2022 αίτησης της Ο.Ε. ΑΦΟΙ ΠΟΛΥΖΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος

4.-Λήψη απόφασης επί της υπ΄αρ. πρωτ. 7812/1-6-2022 αίτησης του ΠΟΥΛΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Θώμος Γεώργιος

5.-Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ-ΟΤΑ- ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.»

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

6.- Τροποποίηση του πρ-σμού οικ. έτους 2022.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

 1. -Αιτήματα πολιτιστικών Συλλόγων για οικονομική ενίσχυση.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος

8.-Έγκριση της υπ΄αρ. πρωτ. 8857/23-6-22 αίτησης της εταιρείας «E-BΙKES GREECE IKE» για χορήγηση άδειας λειτουργίας Καταστήματος εκμίσθωσης ποδηλατών και μοτοποδηλάτων μέχρι 50cc.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου

9.-Αίτημα Ορεινού Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Μηλιάς Καλαμπάκας  περί ανάθεσης υλοτομικών εργασιών στη συστάδα 1α του δημοτικού δάσους Θεοτόκου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου

10.-Αίτημα Κλεισιάρη Φώτη για παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας καυσοξύλευσης ατομικών αναγκών των κατοίκων του οικισμού Αχελινάδας της Κοινότητας Μαυρελίου του Δήμου Μετεώρων

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου

11.-Περί αιτήματος Μησιάρη Δήμητρας, Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου «Παπαθύμιος Βλαχάβας”

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος

12.-Περί αιτήματος της Τσιομπίκα Ναυσικάς για χορήγηση άδειας κατασκευής ράμπας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Μετεώρων

Νικόλαος Φωλίνας


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18), και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022,

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, λαμβανομένων των ισχύοντων υγειονομικών μέτρων, στην 13η/2022  δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας, στις 21 Ιουλίου 2022 ημέρα  Πέμπτη και ώρα  19:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

Θ Ε Μ Α ΤΑ

 1. Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Μετεώρων κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. κατάθ. 438/2022 κλήσης επί της υπ’ αριθ. κατάθ. 397/2022 αίτησης άρθρου 7Α Ν. 2882/2001 του Ελληνικού Δημοσίου κατά του Δήμου Μετεώρων (κλπ. διαδίκων) ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας (διαδικασία αναγκαστικών απαλλοτριώσεων).
 2. Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Μετεώρων κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. κατάθ. 437/2022 ειδικής αίτησης για την παροχή άδειας πραγματοποίησης εργασιών κατ’ άρθρο 7Α Ν. 2882/2001 του Ελληνικού Δημοσίου κατά του Δήμου Μετεώρων (κλπ. διαδίκων) ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας (διαδικασία αναγκαστικών απαλλοτριώσεων).
 3. Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Μετεώρων κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. κατάθ. 436/2022 αίτησης παροχής άδειας προσωρινής κατάληψης ακινήτων και προσδιορισμού εύλογου τιμήματος της αποζημίωσης κατ’ άρθρο 7Α Ν. 2882/2001 του Ελληνικού Δημοσίου κατά του Δήμου Μετεώρων (κλπ. διαδίκων) ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας (διαδικασία αναγκαστικών απαλλοτριώσεων).
 4. Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Μετεώρων κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. κατάθ. 448/2022 αίτησης παροχής άδειας προσωρινής κατάληψης ακινήτων και προσδιορισμού εύλογου τιμήματος της αποζημίωσης κατ’ άρθρο 7Α Ν. 2882/2001 του Ελληνικού Δημοσίου κατά του Δήμου Μετεώρων (κλπ. διαδίκων) ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας (διαδικασία αναγκαστικών απαλλοτριώσεων).
 5. Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθμ.: 66/2022 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων, η οποία εξεδόθη κατόπιν αιτήσεως του κου Χαρίλαου Χρυσούλα, ως νόμιμος εκπρόσωπος της Ε.Ε. με την επωνυμία  «ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ» κατά του Δήμου Μετεώρων.
 6. Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθμ.: 272/2022 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Λάρισας, η οποία εξεδόθη κατόπιν αιτήσεως για έκδοση Διαταγής Πληρωμής της Α.Ε. με την επωνυμία «Δ. ΚΑΝΝΑΒΟΣ-Κ.ΣΙΑΜΠΑΡΙΝΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», νομίμως εκπροσωπούμενη κατά του Δήμου Μετεώρων.
 7. Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθ. 73/2022 απόφασης (ειδικής διαδικασίας περιουσιακών διαφορών) του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων.
 8. Έγκριση των όρων διακήρυξης εκμίσθωσης ακινήτου κληροδοτήματος Ευσ. Ντούλα στην πόλη των Τρικάλων.
 9.  Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού ΙΔΟΧ, εννέα μηνών με αντίτιμο για τη Μουσική Σχολή του Δήμου Μετεώρων.
 10. Έγκριση χορήγησης  παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποπεράτωση οδού Ι. Ζιώγα».
 11. Έγκριση χορήγησης  παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από Θεομηνία σε υποδομές οικισμών Δήμου Μετεώρων (Δ.Ε. Χασίων-Τυμφαίων)».
 12.  Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 37/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων.
 13. Επικύρωση της υπ΄412/2022 απόφασης Δημάρχου.
 14. Έγκριση ΙV πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού για την υπηρεσία «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων περιφερειακών Δημοτικών Ενοτήτων, του Δήμου Μετεώρων»
 15. Ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ εργασιών επέκτασης ηλεκτροφωτισμού.
 16. Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την αντιμετώπιση  δαπάνης επεκτάσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε Καλαμπάκας του Δήμου Μετεώρων.
 17. Έγκριση πρόσληψης  προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Μετεώρων και αύξηση ωρών απασχόλησης με κάλυψη από ιδίους  πόρους του Δήμου Μετεώρων.
 18. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της Πράξης «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Μετεώρων».
 19. Έγκριση χορήγησης προθεσμίας περαίωσης της: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Μετεώρων.
 20. Αποδοχή πίστωσης από το Υπουργείο Εσωτερικών για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών, λόγω της επιβάρυνσης του πρ-σμού από την αύξηση του ενεργειακού κόστους.
 21. Αποδοχή ένταξης πρότασης του Δήμου μας   στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τη δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.»
 22. Έγκριση Οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ «ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.»
 23. Τροποποίηση πρ-σμού οικ. έτους 2022.

Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Θεόδωρος Γ. Αλέκος


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18), και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, λαμβανομένων των ισχύοντων υγειονομικών μέτρων, στην 8η/2022 τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω Cisco Webex, στις  21 Ιουλίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 6:30  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.-Λήψη απόφασης περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Τρικάλων στην Καλαμπάκα.

2.-Λήψη απόφασης επί της υπ΄αρ. πρωτ. 7778/1-6-2022 αίτησης της  Ο.Ε. ΑΦΟΙ ΠΟΛΥΖΟΥ.

3.-Λήψη απόφασης επί της υπ΄αρ. πρωτ. 7812/1-6-2022 αίτησης του ΠΟΥΛΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ.

4.-Λήψη απόφασης επί της υπ΄αρ. πρωτ. 9318/1-7-2022 αίτησης της ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΑΛΕΞΙΑΣ.

5.-Περί αιτήματος Μησιάρη Δήμητρας, Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου «Παπαθύμιος Βλαχάβας».

6.-Περί αιτήματος της Τσιομπίκα Ναυσικάς για χορήγηση άδειας κατασκευής ράμπας.

7.-Ανταλλαγή εκτάσεων σε εφαρμογή της με αρ. 110/2021 ΑΔΣ Μετεώρων.

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θώμος Γεώργιος

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr