Συνεδριάζουν Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή και Ποιότητα Ζωής

0 121

Την Τρίτη 31/10 το μεσημέρι συνεδριάζουν το Δημοτικό Συμβούλιο, η Οικονομική Επιτροπή και η Ποιότητα Ζωής σε θέματα αρμοδιότητας τους.

Ακολουθούν οι ημερήσιες διατάξεις:

 

Οικονομική Επιτροπή

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18),

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 17η/2023  δια ζώσης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη γωνία), στις 31 Οκτωβρίου  2023, ημέρα Τρίτη και ώρα  13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Τροποποίηση πρ-σμού οικ. έτους 2023.
 2. Εξειδίκευση πίστωσης για γενόμενες δαπάνες εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου.
 3. Απαλλαγή υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για δαπάνες επέκτασης ηλεκτροφωτισμού.
 4. Επικύρωση της 608/2023 απόφασης Δημάρχου που αφορά στην έγκριση κίνησης του υπηρεσιακού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8177 του Δήμου Μετεώρων εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου.
 5. Έγκριση όρων δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης και μεταφοράς καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος  Οξύνειας  της Κοινότητας Οξύνειας  του Δήμου Μετεώρων για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα.
 6. Έγκριση πρακτικού ΙΙ επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ.
 7. Έγκριση πρακτικού ΙΙ επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΡΑΧΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΑΒΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ».
 8. Έγκριση πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης της Μελέτης : «ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΜΕΤΕΩΡΩΝ».
 9. Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Μετεώρων κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. κατάθ. 506/2023 αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης του Ελληνικού Δημοσίου και κατά του Δήμου Μετεώρων (σύνολο καθ’ ων 17 α – β) ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας (ειδική διαδικασία αναγκαστικών απαλλοτριώσεων).
 10.  Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Μετεώρων κατά τη συζήτηση της ΓΑΚ 5689/2023 και ΕΑΚ 4283/2023 έφεσης του Δήμου Μετεώρων κατά των εφεσίβλητων Ζ.Α. κλπ. ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών – περιουσιακές διαφορές).
 11.  Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Μετεώρων κατά τη συζήτηση της ΓΑΚ 67336/2023 και ΕΑΚ 1986/2023 αγωγής των Ζ.Α. κλπ. κατά και του Δήμου Μετεώρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία περιουσιακών διαφορών/ εργατικές διαφορές).
 12. Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Ευσεβίου Ντούλα της Κοινότητας Καταφύτου οικ. έτους 2024.
 13. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Αγγελικής Βεληγκέκα Κοινότητας Πολυθέας οικ. έτους 2024.
 14. Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Ευσεβίου Ντούλα της  Κοινότητας Καλλιρρόης  οικ. έτους 2024.
 15. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Γ΄τριμήνου 2023.
 16. Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ».
 17. Έγκριση επανάληψης της δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας του Δήμου Μετεώρων που βρίσκεται στη θέση «Παζαράκι» στην αγροτική περιοχή Αγίου Βησσαρίωνα του Δήμου Σοφάδων Καρδίτσας με τους ίδιους όρους διακήρυξης.
 18. Έγκριση πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ.
 19. Έγκριση των δικαιολογητικών δαπανών της πάγιας προκαταβολής των Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Μετεώρων.
 20. Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθμ.:  ΔΔΠ376/2023 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Λάρισας (Τμήμα Α΄).
 21. Άνοιγμα νέου λογαριασμού όψεως , ορισμός υπολόγου διαχειριστή και εγκατάσταση τερματικού σταθμού πληρωμών – POS στο πλαίσιο οικονομικής διαχείρισης  και αξιοποίησης της πολιτιστικής – τουριστικής δομής του Δήμου Μετεώρων « Μουσείο Γεωλογικών Σχηματισμών» στο Καστράκι».

 

Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Θεόδωρος Γ. Αλέκος


Ποιότητα Ζωής

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18),

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, στην 10η/2023 δια ζώσης τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (διεύθυνση Κροσσάρη & Ρούβαλη γωνία), στις 31 Οκτωβρίου  2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:45 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ

 

 1. Λήψη απόφασης επί της υπ΄αρ. πρωτ. 12569/28.08.2023 αίτησης της Χατζηγιάννη Μαρτίνας.
 2. Λήψη απόφασης επί της υπ΄αρ. πρωτ. 12570/28.08.2023 αίτησης της Χατζηγιάννη Μαρτίνας
 3. Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στη θέση «Πλατανάκος» της        Δημοτικής Κοινότητας Βασιλικής  του Δήμου Μετεώρων.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θώμος Γεώργιος


 Δημοτικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019) και λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3252/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014,  Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 14η/2023 δια ζώσης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη γωνία), στις 31-10-2023  ημέρα Τρίτη   και ώρα 14:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-Τροποποίηση του πρ-σμού οικ. έτους 2023.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

2.-Έγκριση παράτασης της υπ΄αρ. πρωτ. 12443/24-8-23 σύμβασης στο πλαίσιο  εκτέλεσης της προμήθειας «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ»

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

3.-Έγκριση παράτασης της υπ΄αρ. πρωτ. 12826/4-9-23 σύμβασης στο πλαίσιο εκτέλεσης της προμήθειας «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ».

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

4.-Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Ευσεβίου Ντούλα της Κοινότητας Καταφύτου οικ. έτους 2024.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

5.-Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Αγγελικής Βεληγκέκα Κοινότητας Πολυθέας οικ. έτους 2024.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

6.-Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Ευσεβίου Ντούλα της  Κοινότητας Καλλιρρόης  οικ. έτους 2024.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

7.-Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Γ΄Τριμήνου 2023.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

8.-Αίτημα της κας Γιαννάκη Ασπασίας, τελειόφοιτης ΔΙΕΚ,  περί πρακτικής άσκησης στο Δήμο Μετεώρων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Παπανικολάου

9.-Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης για το σχολ. έτος 2023-2024.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Παπανικολάου

10.Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολ. έτος 2023-2024

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Παπανικολάου

11.-Αίτημα των Μπακάλη Ευθυμίου και Κουτλή Κων-νιάς  περί οικονομικής ενίσχυσης λόγω καταστροφής του στάβλου τους από πυρκαγιά.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

12.-Περί αλλαγής μισθωτικής σχέσης σε ακίνητο στο οποίο στεγάζεται το 3ο Νηπιαγωγείο Καλαμπάκας.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

13.-Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής» του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΕ Τ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος

14.-Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Ιωαννίνων του Δήμου Μετεώρων».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος

15.-Περί αιτήματος λύσης συμφωνητικού μίσθωσης αγροτεμαχίου στη Δημοτική Κοινότητα Βασιλικής, λόγω θανάτου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου

16.-Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στη θέση «Πλατανάκος» της Δημοτικής Κοινότητας Βασιλικής  του Δήμου Μετεώρων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Μετεώρων

Νικόλαος Φωλίνας

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr