Συνεδριάζουν Δημοτικό Συμβούλιο και Οικονομική Επιτροπή

0 111

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18),

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 15η/2023  δια ζώσης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη γωνία), στις 22 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα  19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Αποδοχή πίστωσης από το Υπουργείο Εσωτερικών για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
 2. Αποδοχή πίστωσης από το υπουργείο Εσωτερικών για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών, λόγω επιβάρυνσης του πρ-σμού από την αύξηση του ενεργειακού κόστους.
 3. Τροποποίηση πρ-σμού οικ. έτους 2023.
 4. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 13004/8-09-2023 μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση του Κέντρου της Τ.Κ. Βασιλικής» που  αφορά την επικαιροποίηση της αριθμ. 13/2014 μελέτης του παραπάνω έργου που συντάχθηκε από την Τ.Υ. του Δήμου.
 5. Έγκριση των όρων δημοπράτησης του διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση του Κέντρου της Τ.Κ. Βασιλικής»  (αριθμ. πρωτ. μελέτης 13004 /08-09-2023).
 6. Έγκριση   υποβολής πρότασης του έργου «Ανάπλαση του Κέντρου της Τ.Κ. Βασιλικής» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 στο  Μέτρο 19: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD – LEADR). Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών  Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», Δράση 19.2.4 «Βασικές Υπηρεσίες & Ανάπλαση Χώρων σε Αγροτικές Περιοχές».
 7. Έγκριση κίνησης του υπηρεσιακού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 8589  του Δήμου Μετεώρων εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μετεώρων.
 8. Έγκριση κίνησης του υπηρεσιακού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8178   του Δήμου Μετεώρων εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μετεώρων
 9. Έγκριση των δικαιολογητικών δαπανών της πάγιας προκαταβολής των Προέδρων  Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Μετεώρων.
 10. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης για την προμήθεια «Προμήθεια τροφίμων του Δήμου Μετεώρων οικ. ετών 2023-2024».
 11. Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Μετεώρων κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. κατάθ. 605/2023 αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης (άρθρο 19 Ν. 2882/2001) του Ελληνικού Δημοσίου και κατά του Δήμου Μετεώρων (σύνολο καθ’ ων 52) ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας (ειδική διαδικασία αναγκαστικών απαλλοτριώσεων).
 12. Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Μετεώρων κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. κατάθ. 606/2023 αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης (άρθρο 19 Ν. 2882/2001) του Ελληνικού Δημοσίου και κατά του Δήμου Μετεώρων (σύνολο καθ’ ων 188) ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας (ειδική διαδικασία αναγκαστικών απαλλοτριώσεων).
 13. Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Μετεώρων κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. κατάθ. ΕιΜ115/2023 αίτησης αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης σε απαλλοτριούμενη έκταση, κοινοποιούμενη και στο Δήμου Μετεώρων, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων.
 14. Έγκριση πρακτικών Ι και ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού του έργου  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ».
 15. Εξειδίκευση πίστωσης για οικονομική ενίσχυση συνδημότη μας που επλήγη από πυρκαγιά.
 16. Ανάθεση εργασιών ηλεκτροφωτισμού στη ΔΕΔΔΗΕ.
 17. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την αντιμετώπιση δαπάνης επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε Καλαμπάκας του Δήμου Μετεώρων.
 18. Ορισμός Συμβολαιογράφου για τη σύνταξη δύο (2) πρόσθετων πράξεων επί δανειστικών συμβολαίων για υπογραφή ΑΤ05 (Αγροτική Οδοποιία Δήμου Μετεώρων).
 19. Εξειδίκευση πίστωσης για οικονομική ενίσχυση συνδημότη μας που επλήγη  από τη θεομηνία «Daniel».

 

Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Θεόδωρος Γ. Αλέκος


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019) και λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3252/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014,  Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 13η/2023 δια ζώσης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη γωνία), στις 22-09-2023  ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:45 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-Τροποποίηση του πρ-σμού οικ. έτους 2023.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

2.-Κατανομή πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

3.-Αίτημα Νταμάτη Μιλτιάδη για οικονομική ενίσχυση, λόγω καταστροφής της περιουσίας του από τη θεομηνία «Daniel».

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

4.-Έκφραση απόψεων του Δημοτικού Συμβουλίου περί απαγορεύσεων βοσκής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αρσενίου Γεώργιος

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Μετεώρων

Νικόλαος Φωλίνας

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.