Συνεδριάζουν Δημοτικό Συμβούλιο και Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μετεώρων

0 290

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/20 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ), 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ), 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4)  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και το ΦΕΚ 4135/25-9-2020 τ.β.

ΚΑΛΕΙΣΤΕ στην 16η τακτική, δια τηλεδιάσκεψης, μέσω Cisco Webex, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων που θα πραγματοποιηθεί την 22α   Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30  με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.-Τροποποίηση πρ-σμού οικ. έτους 2020.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τούλας Αντώνιος

2.-Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2020.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωλίνας Νικόλαος

3.- Ψήφιση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Μετεώρων οικ. έτους 2021.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωλίνας Νικόλαος

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Μετεώρων

Σωτήριος Β. Παπαχρήστος


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/20 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ), 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ), 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4)  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και το ΦΕΚ 4135/25-9-2020 τ.β.

ΚΑΛΕΙΣΤΕ στην 17η τακτική, δια τηλεδιάσκεψης, μέσω Cisco Webex, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων που θα πραγματοποιηθεί την 22α  Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30  με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.-Ψήφιση πρ-σμού του Δήμου Μετεώρων οικ. έτους 2021.

2.- Ψήφιση ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικ. έτους 2021.  

                                                  

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Μετεώρων

Σωτήριος Β. Παπαχρήστος


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  75 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018, τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ), 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ), 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 60249/22-9-2020,  77233/13-11-2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και το ΦΕΚ 4135/25-9-2020 Τεύχος Β΄

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 29η/2020 δια τηλεδιάσκεψης, μέσω Cisco Webex, τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων στις 22  Δεκεμβρίου 2020, ημέρα  Τρίτη  και ώρα  13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Θ Ε Μ Α ΤΑ 

 

1.-Αποδοχή δωρεάς της εταιρείας διανομής φυσικού αερίου ΕΔΑ ΘΕΣΣ για την στήριξη των κοινωνικών δομών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς αντιμετώπιση των δύσκολών συνθηκών από τον Covid-19.

2-Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία «ΚΛΕΙΝΟΣ» για την απόκτηση καινούριου αυτοκινήτου για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας.

3.-Αποδοχή δωρεάς της  εταιρείας διανομής φυσικού αερίου ΕΔΑ ΘΕΣΣ για τη μετατροπή της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου του 4ου Νηπιαγωγείου Καλαμπάκας.

4.-Κατάρτιση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2021.

5.-Εύρεση Τεχνικής Λύσης υδροδότησης ιδιοκτησιών περιοχής εκατέρωθεν σιδηροδρομικών γραμμών ΟΣΕ.

6.-Αίτημα της «Α.ΛΙΤΟΥ-Γ. ΓΚΕΚΑΣ Ο.Ε.»  για χορήγηση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμπάκας»

7.-Εξειδίκευση δαπάνης  για την απονομή του βραβείου του ιδρύματος Μιλτιάδης Πατραμάνης στην Κοινότητα Αμπελοχωρίου.

8- Έγκριση   σύναψης δημόσιων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων στις Δημοτικές Ενότητες Δήμου Μετεώρων, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα.

9.-Αποδοχή της απόφασης ένταξης της Πράξης «Κέντρο αναρρίχησης και αξιοποίησης βράχων Αγίου Δημητρίου και Γάβρου της Δημοτικής Ενότητας Χασίων του Δήμου Καλαμπάκας», του Τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΑΕ ΟΤΑ-ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε., στο μέτρο 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER”, Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων», Δράση 19.2.4: «Βασικές Υπηρεσίες & Ανάπλαση χωριών με αγροτικές περιοχές», Υποδράση 19.2.4.3 «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές)», του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης(ΠΑΑ) 2014-2020» 

10.-Αποδοχή της απόφασης ένταξης της Πράξης «Ανάπλαση οδού Μετεώρων της Δ.Κ. Καλαμπάκας του Δήμου Μετεώρων», του Τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΑΕ ΟΤΑ-ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε., στο μέτρο 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER”, Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων», Δράση 19.2.4: «Βασικές Υπηρεσίες & Ανάπλαση χωριών με αγροτικές περιοχές», Υποδράση 19.2.4.3 «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές)», του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» 

11.-Αποδοχή της απόφασης ένταξης της Πράξης «Δημιουργία Τρισδιάστατης στερεοσκοπικής (3D) Ταινίας Τεκμηρίωσης για το Δήμο Μετεώρων», του Τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΑΕ ΟΤΑ-ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε., στο μέτρο 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER”, Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων», Δράση 19.2.4: «Βασικές Υπηρεσίες & Ανάπλαση χωριών με αγροτικές περιοχές», Υποδράση 19.2.4.5 «Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών/συνεδριακών κέντρων, μουσείων πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου-μύλοι, γεφύρια κτλ)» του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» 

12.-Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας  «Εξειδικευμένη βελτίωση και συντήρηση αγωνιστικού χώρου στο Καστράκι του Δήμου Μετεώρων».

13.-Αποδοχή πίστωσης 1.000.000,00 € από πιστώσεις του έργου 2020ΣΕ87100012 της ΣΑΕ 871 του Π.Δ.Ε., για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Μετεώρων, Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020».

14.-Διαγραφή οφειλών.

15.-Τρ-ση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

 

Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Θεόδωρος Γ. Αλέκος  

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.