Συνεδριάζουν Δημοτικό Συμβούλιο και Δημοτική Επιτροπή Δήμου Μετεώρων

0 828

Συνεδριάζουν την Πέμπτη 25 Απριλίου η Δημοτική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας σε θέματα αρμοδιότητάς τους.

Ακολουθούν τα θέματα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18),

  Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 7η/2024 δια ζώσης τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη γωνία), στις 25 Απριλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού αγρού στη θέση «ΜΥΡΜΗΓΚΙΕΣ» της Δημοτικής Κοινότητας Θεόπετρας, Δήμου Μετεώρων.
 2.  Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού αγρού στη θέση «ΒΑΤΙΑ» της Δημοτικής Κοινότητας Σαρακίνας, Δήμου Μετεώρων. 
 3. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού αγρού στη θέση «ΒΑΤΙΑ (ΣΓΑΡΕΣ)» της Δημοτικής Κοινότητας Σαρακίνας, Δήμου Μετεώρων. 
 4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού αγρού στη θέση «ΚΥΔΩΝΙΕΣ» της Δημοτικής Κοινότητας Γάβρου, Δήμου Μετεώρων. 
 5. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού αγρού στη θέση «ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ» της Δημοτικής Κοινότητας Φωτεινού, Δήμου Μετεώρων. 
 6. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού αγρού στη θέση «ΛΑΚΑ ΧΑΤΖΗ» της Δημοτικής Κοινότητας Φωτεινού, Δήμου Μετεώρων. 
 7. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού αγρού στη θέση «ΛΑΚΕΣ» της Δημοτικής Κοινότητας Ασπροκκλησιάς, Δήμου Μετεώρων. 
 8. Έγκριση πρακτικών α΄ και επαναληπτικής  δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού αγρού στη θέση «ΝΑΤΣΙΝΑ» της Δημοτικής Κοινότητας Ασπροκκλησιάς, Δήμου Μετεώρων. 
 9. Αποδοχή πίστωσης Β΄ κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους. 
 10. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για τη εκμίσθωση –μίσθωση-εκποίηση κινητών και ακινήτων του Δήμου.
 11. Συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης –καταλληλότητας κινητών και ακινήτων του Δήμου προς εκμίσθωση –μίσθωση-εκποίηση.
 12. Εξειδίκευση πίστωσης για παροχή επισιτιστικής βοήθειας σε οικονομικά αδύνατους συνδημότες μας  ενόψει  του Πάσχα.
 13. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες εορτασμού τοπικών εορτών.
 14. Λήψη  απόφασης  για διάθεση θέσεων μαθητείας στο Μεταλυκειακό Έτος –Τάξη Μαθητείας Αποφοίτων ΕΠΑ.Λ για το σχ. Έτος 2024-2025.
 15. Έγκριση πρακτικού Ι της Επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού ».
 16. Αποδοχή ένταξης της Πράξης «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ» προϋπολογισμού 450.000,00 € στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και ειδικότερα στο ΜΕΤΡΟ 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων», ΔΡΑΣΗ 19.2.5: «παρεμβάσεις για τη βελτίωση Υποδομών στον πρωτογενή τομέα» υποδράση 19.2.5.1 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»
 17. Αποδοχή ένταξης της Πράξης «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ ΑΓΝΑΝΤΙΑΣ, ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΣ, ΛΟΓΓΑ & ΟΡΘΟΒΟΥΝΙΟΥ» προϋπολογισμού 280.000,00 € στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και ειδικότερα στο ΜΕΤΡΟ 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων», ΔΡΑΣΗ 19.2.5: «παρεμβάσεις για τη βελτίωση Υποδομών στον πρωτογενή τομέα» υποδράση 19.2.5.1 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»
 18. Αποδοχή ένταξης της Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ» προϋπολογισμού 402.716,15 € στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και ειδικότερα στο ΜΕΤΡΟ 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων», ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» υποδράση 19.2.4.3 «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά :σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές περιοχές.»
 19. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Ανάπλαση οδού Μετεώρων της Δ.Κ. Καλαμπάκας του Δήμου Μετεώρων”.
 20. Έγκριση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος στην Τοπική Κοινότητα Καλλιρόης Ασπροποτάμου.
 21. Έγκριση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση χώρου για τη στέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Κλεινοβού.  
 22. Έγκριση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση χώρου για τη στέγαση του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Φαρμακείου του Δήμου Μετεώρων.
 23.  Έγκριση όρων διακήρυξης για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Μετεώρων.
 24. Τροποποίηση πρ-σμού οικ. έτους 2024.
 25. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2024.
 26. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής διαπραγμάτευσης και παραλαβής εργασιών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας από την κακοκαιρία “DANIEL”.
 27. Συμμόρφωση του Δήμου Μετεώρων με την αριθμ. 177/2024 απόφαση του Αρείου Πάγου.
 28. Συμμόρφωση του Δήμου Μετεώρων με την υπ’ αριθμ. 63/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων (δικάζον ως δευτεροβάθμιο δικαστήριο). 
 29. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες διοργάνωσης του Πανχασιακού πρωταθλήματος.
 30. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Α΄Τριμήνου 2024.
 31. Έγκριση απολογισμού έτους 2023.
 32. Έγκριση τοποθέτησης οριοδεικτών επί του οδοστρώματος  στη συμβολή των οδών Ρόδου και Οικονόμου με την οδό Πλάτωνος  και επί της συμβολής των οδών Μετεώρων και Ιωαννίνων στην άνοδο της οδού Μετεώρων.
 33. Έγκριση θέσεων στάθμευσης μοτοσικλετών επί της οδού 28ης Οκτωβρίου και στη διασταύρωση των οδών Λιακατά και Βλαχάβα.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

 

Ελευθέριος Ν. Αβραμόπουλος


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), 

 Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 8η/2024 δια ζώσης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη γωνία), στις 25-04-2024  ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1.-Τροποποίηση πρ-σμού οικ. Έτους 2024.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Αβραμόπουλος Ελευθέριος

2.-Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2024.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χαλατσάκης Πολυζώης

3.-Αίτημα του Ορεινού Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Αμαράντου & Κλεινού Καλαμπάκας περί παραχώρησης δικαιώματος υλοτομίας ατομικών αναγκών κατοίκων Γάβρου έτους 2024.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαναστασίου Αντώνιος

4.-Αιτήματα δασικών συνεταιρισμών περί παραχώρησης δικαιώματος υλοτόμησης  ξυλείας του δάσους Αγίου Δημητρίου για την κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων έτους 2024. 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαναστασίου Αντώνιος

5.-Αίτημα του Ελεύθερου Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Φλαμπουρεσίου Τυμφαίων Καλαμπάκας περί  παραχώρησης δικαιώματος υλοτόμησης  ξυλείας του δάσους Αγίας Τριάδας  για την κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων έτους 2024.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαναστασίου Αντώνιος

6.-Αίτημα του Πρότυπου Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Χρυσομηλιάς Καλαμπάκας περί παραχώρησης δικαιώματος υλοτόμησης ξυλείας του δημοτικού δάσους Αχλαδέας για την κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων έτους 2024. 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαναστασίου Αντώνιος

7.-Κατανομή πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Μπαντέκα Νάνη Ευαγγελία

8.-Αίτημα του πολιτιστικού συλλόγου της Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας Τζούρτζιας της Αθαμανίας περί ονοματοδοσίας κεντρικής οδού της Δ. Κοινότητας Αγίας Παρασκευής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Φροσυνάκη Μαρία

9.-Αποδοχή ή μη αίτησης για παράταση μίσθωσης δημοτικού καταστήματος.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Φροσυνάκη Μαρία

 

10.-Λήψη απόφασης περί εξεύρεσης ακινήτου εντός της πόλης της Καλαμπάκας για τη στέγαση του πρώτου νηπιαγωγείου Καλαμπάκας

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Μπαντέκα Νάνη Ευαγγελία

11.-Αίτημα του πολιτιστικού Συλλόγου «Πολιτιστικός σύλλογος Ηπειρωτών Δήμου ΜΕΤΕΩΡΩΝ» για παραχώρηση αίθουσας στο ΚΕΓΕ για τη στέγασή του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Φροσυνάκη Μαρία

12.- Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αθλητισμού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Πηνελόπη Μαγκούρα

13.-Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Α΄τριμήνου 2024.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Αβραμόπουλος Ελευθέριος

14.-Έγκριση τοποθέτησης οριοδεικτών επί του οδοστρώματος στη συμβολή των οδών Ρόδου και Οικονόμου με την οδό Πλάτωνος  και επί της συμβολής των οδών Μετεώρων και Ιωαννίνων στην άνοδο της οδού Μετεώρων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσιούκας Νικόλαος

15.-Έγκριση θέσεων στάθμευσης μοτοσικλετών επί της οδού 28ης Οκτωβρίου και στη διασταύρωση των οδών Λιακωτά και Βλαχάβα.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσιούκας Νικόλαος

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Μετεώρων

Αθανάσιος Κ. Ρουστάνης

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr