Συνεδριάζουν Δημοτική Επιτροπή και Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μετεώρων

0 418

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18),

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 4η/2024 δια ζώσης τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη γωνία), στις 19 Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Σύσταση πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2024 για τις Κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Μετεώρων.
 2. Αποδοχή της απόφασης ένταξης της Πράξης «Κάλυψη αναγκών διαχείρισης πλημμύρας (Daniel) Δήμου Μετεώρων» με Κωδικό ΟΠΣ 5223285 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025».
 3. Τροποποίηση πρ-σμού οικ. έτους 2024.
 4. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2024.
 5. Εξουσιοδότηση υπογραφής πρόσθετης πράξης στο πλαίσιο επενδυτικού δανείου του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
 6. Αναγκαιότητα ορισμού δικηγόρου για παράσταση στις 5-6-2024 και κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών αρ. 614 επ. ΚΠολΔ) κατά τη συζήτηση της από 16-1-2024 και με αριθ. εκθ. καταθ. δικογράφου ΕιΜ9/24 ανακοπής του Δήμου Μετεώρων κατά του Νικόλαου Λάζου του Ζήση, της αριθ. 1/2024 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων και της από 10-1-2024 επιταγής προς πληρωμή του ανωτέρω εις βάρος του Δήμου Μετεώρων που έχει τεθεί κάτω από αντίγραφο του πρώτου εκτελεστού απογράφου αριθ. 1/2024 της ανωτέρω διαταγής πληρωμής.
 7. Συμμόρφωση στην υπ’ αριθμ. 21/2023 τελεσίδικη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων (δικάζον ως δευτεροβάθμιο Δικαστήριο).
 8. Έγκριση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση  «Λάκα Χατζή» της Δημοτικής Κοινότητας Φωτεινού.
 9. Έγκριση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση  «Παλιάμπελα» της Δημοτικής Κοινότητας Φωτεινού.
 10. Έγκριση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση   «Μυρμηγκιές» της Δημοτικής Κοινότητας Θεόπετρας.
 11. Έγκριση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση  «ΒΑΤΙΑ (Σγάρες)» της Δημοτικής Κοινότητας Σαρακίνας.
 12. Έγκριση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση «ΒΑΤΙΑ» της Δημοτικής Κοινότητας Σαρακίνας.
 13. Έγκριση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση «Βουτάδες» της Δημοτικής Κοινότητας Μεγ. Κερασιάς.
 14. Έγκριση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση «ΤΕΛΙΟΣ» της Δημοτικής Κοινότητας Οξύνειας.
 15.  Έγκριση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση «ΚΥΔΩΝΙΕΣ» της Δημοτικής Κοινότητας Γάβρου.
 16. Έγκριση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση «ΛΑΚΕΣ» της Δημοτικής Κοινότητας Ασπροκκλησιάς.
 17. Έγκριση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση «ΝΑΤΣΙΝΑ», της Δημοτικής Κοινότητας Ασπροκκλησιάς.
 18. Έγκριση πρακτικών α΄και επαναληπτικής δημοπρασίας υλοτόμησης καυσοξύλευσης ατομικών αναγκών των κατοίκων της Κ. Μεγάλης Κερασιάς.
 19. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας δημοτικού αγρού στη θέση «Κοκκινόμυλος» της Δ. Κοινότητας Κακοπλευρίου.
 20. Επικύρωση της 125/2024 απόφασης Δημάρχου περί έγκρισης κίνησης υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Μετεώρων εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου.
 21. Εξειδίκευση πίστωσης για χορήγηση ¨Πατραμάνειου¨ βραβείου-βοηθήματος.
 22. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου.
 23. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου.
 24. Προγραμματισμός προσλήψεων με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών της Μουσικής Σχολής σχ. έτους 2024-2025.
 25. Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού Δήμου Μετεώρων  ετών 2025-2028.
 26. Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού της Υπηρεσίας «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Ασφαλείας & Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης σε κτίρια του Δήμου Μετεώρων»
 27. Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ».
 28. Αίτημα  Ζιάκα Κων/νιάς για παραχώρηση-εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «ΚΟΚΚΑ» της Δημοτικής Κοινότητας Βασιλικής για κατασκευή πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων
 29. Αίτημα Ζαμπούρα Κων/νου περί παραχώρησης-εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη Δ.Κ. Παναγίας για εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας.
 30. Έγκριση εκμίσθωσης δύο δημοτικών αγρών στη θέση «ΠΑΡΤΣΙ» & «ΜΑΝΔΡΙ ΣΙΤΤΑ» στη Δ. Κοινότητα Παναγίας.
 31. Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού της προμήθειας   με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού»  (τσάπα).
 32. Έγκριση πρακτικών α΄και επαναληπτικής δημοπρασίας δημοτικού αγρού στη θέση «Άγιος Γεώργιος» της Δ. Κοινότητας Κακοπλευρίου.
 33. Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1&2 του Β.Δ 28.3/15.4.1957.
 34. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού  και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου του έργου «Κατασκευή παράλληλων τοίχων συρματοκιβώτια (ΣΕΡΑΣΑΝΕΠ)». Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
 35. Έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου Μετεώρων.
 36. Ορισμός δικηγόρου για νομική εκπροσώπηση υπαλλήλου του Δήμου Μετεώρων.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

 

Ελευθέριος Ν. Αβραμόπουλος

 


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019),

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 6η/2024 δια ζώσης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη γωνία), στις 19-03-2024  ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-Έγκριση Κ.Α Εξόδων του προϋπολογισμού του Δ. Μετεώρων, έτους 2024, ως δεκτικών έκδοσης ενταλμάτων πάγιας προκαταβολής.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Αβραμόπουλος Ελευθέριος

2.-Άνοιγμα λογαριασμών ειδικού σκοπού και κατάθεση παγίας προκαταβολής Κοινοτήτων σε λογαριασμούς του Δήμου Μετεώρων και ορισμός υπεύθυνων κίνησης λογαριασμών.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Αβραμόπουλος Ελευθέριος

3.-Σύνδεση των λογαριασμών ειδικού σκοπού παγίας προκαταβολής με τις αντίστοιχες Κοινότητες του Δήμου Μετεώρων.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Αβραμόπουλος Ελευθέριος

4.-Τροποποίηση πρ-σμού οικ. έτους 2024.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Αβραμόπουλος Ελευθέριος

5.-Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2024

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χαλατσάκης Πολυζώης

6.-Έγκριση της 22/2024 Α.Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜ περί τροποποίησης του Ο.Ε.Υ.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Αβραμόπουλος Ελευθέριος

7.-Ορισμός εκπροσώπων στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Αβραμόπουλος Ελευθέριος

8.-Περί αιτήματος της Ζιάκα Κων/νιας για παραχώρηση-εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «ΚΟΚΚΑ» της Κοινότητας Βασιλικής για κατασκευή πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαναστασίου Αντώνιος

9.-Αίτημα Ζαμπούρα Κων/νου περί παραχώρησης-εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη Δ.Κ. Παναγίας για εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαναστασίου Αντώνιος

10.-Αίτημα της Βαΐου Αγγελικής περί λύσης συμφωνητικού μίσθωσης στη θέση «ΔΡΑΓΑΣΙΑ» της Κ. Βλαχάβας, λόγω διακοπής των αγροτικών της δραστηριοτήτων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαναστασίου Αντώνιος

11.-Έγκριση εκμίσθωσης καταστημάτων στη Δημοτική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής Ασπροποτάμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Φροσυνάκη Μαρία

12.-Λήψη απόφασης επί αιτήματος Κόλλια Αλέξανδρου για διακοπή μίσθωσης του Κοινοτικού Καταστήματος στην Ανθούσα Ασπροποτάμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Φροσυνάκη Μαρία

13.-Έγκριση εκμίσθωσης κοινοτικού καταστήματος στη Δ. Κοινότητα Ανθούσας Ασπροποτάμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Φροσυνάκη Μαρία

14.-Αίτημα του Ορεινού Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Αμαράντου & Κλεινού Καλαμπάκας περί παραχώρησης δικαιώματος υλοτομίας ατομικών αναγκών κατοίκων Δημοτικής Κοινότητας Αμαράντου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαναστασίου Αντώνιος

15.-Αίτημα του Ορεινού Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Αμαράντου & Κλεινού Καλαμπάκας περί παραχώρησης δικαιώματος υλοτομίας εμπορικής ξυλείας Κοινότητας Αμαράντου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαναστασίου Αντώνιος

16.-Αίτημα του Ορεινού Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Αμαράντου & Κλεινού Καλαμπάκας περί παραχώρησης δικαιώματος υλοτομίας ατομικών αναγκών κατοίκων Αγναντιάς

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαναστασίου Αντώνιος

17.-Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δικαιώματος υλοτόμησης ξυλείας του δάσους Λογγά για την κάλυψη ατομικών αναγκών έτους 2024 των κατοίκων της Κ. Λογγά.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαναστασίου Αντώνιος

18.-Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δικαιώματος υλοτόμησης ξυλείας του δάσους Μαυρελίου για την κάλυψη ατομικών αναγκών έτους 2024 των κατοίκων της Κοινότητας  Μαυρελίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαναστασίου Αντώνιος

19.-Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δικαιώματος υλοτόμησης εμπορικής υλοτομίας και απόληψης της συστάδας 1α και του τμήματος 7 δημοτικού δάσους Λογγά Κ. Λογγά  διαχειριστικού έτους 2024.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαναστασίου Αντώνιος

20.-Έγκριση εκμίσθωσης δύο δημοτικών αγρών στη θέση «ΠΑΡΤΣΙ» & «ΜΑΝΔΡΙ ΣΙΤΤΑ» στην Δ. Κοινότητα Παναγίας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαναστασίου Αντώνιος

21.-Αίτημα του Συμβουλίου της Δ. Κοινότητας Σαρακίνας περί παραχώρησης του γραφείου του σχολείου της Κοινότητας για τη στέγαση –μεταφορά του αγροτικού ιατρείου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Μπαντέκα Ευαγγελία

22.-Χορήγηση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χαλατσάκης Πολυζώης

23.-Ορισμός εκπροσώπου και παροχής εξουσιοδότησης για τη διαχείριση των χρεωστικών-πιστωτικών καρτών του Δήμου Μετεώρων.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Αβραμόπουλος Ελευθέριος

24.-Εξεύρεση χώρου στο κέντρο της Καλαμπάκας για τη δημιουργία ελεύθερου χώρου στάθμευσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Φροσυνάκη Μαρία

25.-Αίτημα του Ορεινού Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Μηλιάς  Καλαμπάκας περί παραχώρησης δικαιώματος υλοτομίας ατομικών αναγκών κατοίκων Κονισκού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαναστασίου Αντώνιος

26.-Αίτημα του Ορεινού Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Μηλιάς  Καλαμπάκας περί παραχώρησης δικαιώματος υλοτομίας εμπορικής ξυλείας στις συστάδες 4γ και 3β του δημοτικού δάσους Κονισκού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαναστασίου Αντώνιος

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Μετεώρων

 

Αθανάσιος Κ. Ρουστάνης

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr