Συνεδριάζουν Δημοτική Επιτροπή και Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μετεώρων

0 166

Την Παρασκευή το μεσημέρι συνεδριάζουν η Δημοτική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μετεώρων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18),

  Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 11η/2024 δια ζώσης τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη γωνία), στις 31 Μαΐου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Τροποποίηση πρ-σμού οικ. έτους 2024.
 2. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 2ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε , ποσού για εργασίες, Γ.Ε & Ο.Ε, απρόβλεπτα και αναθεώρηση 187.058,29 € και για Φ.Π.Α. 44.893,99 €, συνολικής δαπάνης 231.952,28 €, ήτοι σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ  ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ” του Δήμου Μετεώρων.
 3. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ”.
 4. Επικύρωση της υπ΄αρ. 352/2024 απόφασης Δημάρχου περί έγκρισης κίνησης υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Μετεώρων εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου.
 5. Επικύρωση της υπ΄αρ. 367/2024 απόφασης Δημάρχου περί έγκρισης κίνησης υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Μετεώρων εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου.
 6. Επικύρωση της υπ΄αρ. 373/2024 απόφασης Δημάρχου περί έγκρισης κίνησης υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Μετεώρων εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου.
 7. Επικύρωση της υπ΄αρ. 374/2024 απόφασης Δημάρχου περί έγκρισης κίνησης υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Μετεώρων εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου.
 8. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στη θέση «Πάρτσι» της Δ. Κοινότητας Παναγίας.
 9. Έγκριση πρακτικού εκμίσθωσης δικαιώματος εμπορικής υλοτομίας και απολήψεως από το Δημοτικό δάσος Λογγά.
 10. Έγκριση πρακτικού εκμίσθωσης δικαιώματος εμπορικής υλοτομίας από το Δημοτικό δάσος Κονισκού.
 11. Έγκριση των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στη  θέση «Φράγμα» της Δ. Κ Λογγά.
 12. Παράταση συμβάσεων για ένα έτος, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67», σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση Νο 11/2017 του ΟΑΕΔ.
 13. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου-Φαρμακείου.
 14. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας εμποροπανήγυρης.
 15. Λήψη απόφασης σχετικά με τη λειτουργία της εμποροπανήγυρης Καλαμπάκας έτους 2024. Συγκρότηση Επιτροπής διαχείρισης εμποροπανήγυρης.
 16. Έγκριση πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού».
 17. Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη πράξης αποδοχής κληρονομίας του κληροδοτήματος Σοφία Πίσσα του Κωνσταντίνου.
 18. Ορισμός Συμβολαιογράφου για σύνταξη ενόρκων βεβαιώσεων, δικηγόρου για σύνταξη γνωστοποίησης εξέτασης μαρτύρων και παράσταση κατά την εξέταση αυτών, και δικαστικού επιμελητή για την κοινοποίηση της γνωστοποίησης. 
 19. Έγκριση πρακτικού εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Δ.Κ. Καλλιρρόης του Δήμου Μετεώρων.
 20. Εξειδίκευση πίστωσης για γενόμενες δαπάνες προβολής του Δήμου μας μέσω ενός fam Trip-ταξιδιού εξοικείωσης.
 21. Περί αιτήματος της εταιρείας ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΚΕΡΚΙΔΕΣ ΔΙΑΣ ΙΚΕ για αποδοχή δωρεάς κατασκευής μνημείου στη Δ. Κ Κονισκού.
 22. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Μετεώρων ενώπιον της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του e-ΕΦΚΑ. 
 23. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής της Υπηρεσίας «Δημιουργία τρισδιάστατης στερεοσκοπικής (3D) ταινίας τεκμηρίωσης για το Δήμο Μετεώρων».
 24. Γνωμοδότηση περί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εγκατάσταση και λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας «DESIRIA A.E.» στη θέση «Μπίτου Πλάκα» της Δ.Κ. Καστρακίου.
 25. Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό ωρών φορτοεκφόρτωσης σε κεντρικές αρτηρίες του αστικού οδικού δικτύου. 
 26. Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη στάθμευση επί της οδού Τρικάλων κατά τις βραδινές ώρες.
 27. Αίτημα του Δήμου Δημητρίου περί παραχώρησης έκτασης στη Δ. Κοινότητα Θεόπετρας για εκτροφή μαύρου χοίρου.
 28. Έγκριση μακροχρόνιας εκμίσθωσης αγροτικής έκτασης στη θέση «ΓΕΛΑΔΑΡΙΑ» & «ΠΡΟΣΗΛΙΟ» της Δ. Κ Λογγά του Δήμου Μετεώρων.
 29. Έγκριση παραχώρησης χώρου για διοργάνωση «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΝΤΙΝΑΣ» στη Δ. Κ Καλαμπάκας.
 30. Εξειδίκευση πίστωσης για διοργάνωση θεαματικής εκδήλωσης με αερόστατα  στη Δ. Κ Θεόπετρας.
 31. Έγκριση πρακτικού Ι της Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ (ΣΕΡΑΣΑΝΕΤ)»
 32. Έγκριση τεύχους τεχνικών δεδομένων για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑ «ΚΟΡΑΣΙΤΣΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4412/2016.
 33. Έγκριση τεύχους τεχνικών δεδομένων για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ “DANIEL” ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΤΕΩΡΩΝ (Δ.Ε. ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, Δ.Ε.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ) και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4412/2016.
 34. Έγκριση τεύχους τεχνικών δεδομένων για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ “DANIEL” ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΤΕΩΡΩΝ (Δ.Ε. ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ, Δ.Ε.ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, Δ.Ε.ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, Δ.Ε.ΤΥΜΦΑΙΩΝ, Δ.Ε.ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ) και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4412/2016.
 35. Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, της έγκρισης των όρων διαπραγμάτευσης και τον καθορισμό της επιτροπής διαπραγμάτευσης για το υποέργο 1 με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από την πλημμύρα “DANIEL” στον Δήμο Μετεώρων» της ενταγμένης στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025» Πράξης με τίτλο «Κάλυψη αναγκών διαχείρισης πλημμύρας Daniel Δήμου Μετεώρων» με κωδικό ΟΠΣ 5223285 , σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ελευθέριος Ν. Αβραμόπουλος


Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), 

 Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 10η/2024 δια ζώσης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη γωνία), στις 31-05-2024  ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1.-Τροποποίηση πρ-σμού οικ. Έτους 2024.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Αβραμόπουλος Ελευθέριος

2.-Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χαλατσάκης Πολυζώης

3.-Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ». 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χαλατσάκης Πολυζώης

4.-Χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΡΔΕΥΣΗ ΑΜΠΕΛΙΩΝ Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ».

 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χαλατσάκης Πολυζώης

5.-Χορήγηση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χαλατσάκης Πολυζώης

6.-Έγκριση επεκτάσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού. 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χαλατσάκης Πολυζώης

7.-Αίτημα του Μέλλιου Ηλία περί μεταβίβασης μισθωτικής του σχέσης με το Δήμο στη σύζυγό του, λόγω συνταξιοδότησης και μεταβίβασης της γεωργικής του εκμετάλλευσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαναστασίου Αντώνιος

8.-Αίτημα του Δήμου Δημητρίου περί παραχώρησης έκτασης στη Δ. Κοινότητα Θεόπετρας για εκτροφή μαύρου χοίρου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  κ. Παπαναστασίου Αντώνιος

9.-Έκφραση απόψεων του Δ.Σ. περί απαγορεύσεως βοσκής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαναστασίου Αντώνιος

10.-Αίτημα του Ελεύθερου Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Φλαμπουρεσίου Τυμφαίων Καλαμπάκας περί παραίτησης του δικαιώματος εκμίσθωσης υλοτόμησης του Δημοτικού δάσους Αγίας Τριάδας-Ανάκληση της 107-2024 Α.Δ.Σ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαναστασίου Αντώνιος

11.-Έγκριση κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου-Φαρμακείου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Φροσυνάκη Μαρία

12.-Συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου-Φαρμακείου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Φροσυνάκη Μαρία

13.-Λήψη απόφασης επί της 2/2024 απόφασης Δ. Κοινότητας Αμπελοχωρίου που αφορά στην παραχώρηση πλατείας και του δημοτικού σχολείου στην Δ. Κοινότητα Αμπελοχωρίου στα πλαίσιο του προγράμματος «Νομάδες». 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χύμας Δημήτριος

14.-Έγκριση Τοπικού σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των φύλων (ΤΟΣΔΙΦ) Δήμου Μετεώρων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Μπαντέκα Νάνη Ευαγγελία

15.-Έγκριση κανονισμού λειτουργίας εμποροπανήγυρης. 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Φροσυνάκη Μαρία

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με τη λειτουργία της εμποροπανήγυρης Καλαμπάκας έτους  2024.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Φροσυνάκη Μαρία

17.-Έγκριση παραχώρησης χώρου για διοργάνωση «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΝΤΙΝΑΣ» στη Δ. Κοινότητα Καλαμπάκας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Μπαντέκα Νάνη Ευαγγελία

18.-Αίτημα της Ορειβατικής Λέσχης Καλαμπάκας περί παραχώρησης χώρου για τη στέγαση των γραφείων της. 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Μαγκούρα Πηνελόπη

19.-Αποδοχή αίτησης για λήξη σύμβασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Δ.Κ. Ματονερίου λόγω συνταξιοδότησης της εκμισθώτριας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Φροσυνάκη Μαρία

20.- Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Δ.Κ. Ματονερίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Φροσυνάκη Μαρία

21.-Αποδοχή ή μη αίτησης για παράταση μίσθωσης δημοτικού καταστήματος.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Φροσυνάκη Μαρία

22.-Αποδοχή ή μη αίτησης για μίσθωση καταστήματος κληροδοτήματος Ευσ. Ντούλα. 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Φροσυνάκη Μαρία

23.-Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό ωρών φορτοεκφόρτωσης σε κεντρικές αρτηρίες του αστικού οδικού δικτύου. 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσιούκας Νικόλαος

24.-Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη στάθμευση επί της οδού Τρικάλων κατά τις βραδινές ώρες.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσιούκας Νικόλαος

25.-Περί αιτήματος της εταιρείας ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΚΕΡΚΙΔΕΣ ΔΙΑΣ ΙΚΕ για παραχώρηση χώρου στη Δ. Κοινότητα Κονισκού  για κατασκευή μνημείου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαναστασίου Αντώνιος

26.-Γνωμοδότηση περί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εγκατάσταση και λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας «DESIRIA A.E.» στη θέση «Μπίτου Πλάκα» της Δ.Κ. Καστρακίου. 

 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χαλατσάκης Πολυζώης

27.-Αίτημα του Ορεινού Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Μηλιάς Καλαμπάκας περί παραχώρησης δικαιώματος εμπορικής υλοτομίας από το δάσος της Δ. Κοινότητας Σκεπαρίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαναστασίου Αντώνιος

28.-Αίτημα της Παρώνη Βασιλικής τελειόφοιτης Σ.Α.Ε.Κ. Τρικάλων περί πρακτικής άσκησης στο Δήμο Μετεώρων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Μπαντέκα Νάνη Ευαγγελία

29.-Έγκριση μακροχρόνιας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση «ΓΕΛΑΔΑΡΙΑ» & «ΠΡΟΣΗΛΙΟ» της Δημοτικής Κοινότητας ΛΟΓΓΑ του Δήμου Μετεώρων (Αίτημα της εταιρείας SECRANTO Ltd).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Φροσυνάκη Μαρία

30.-Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δικαιώματος υλοτόμησης ξυλείας του δάσους Καστρακίου για την κάλυψη ατομικών αναγκών έτους 2024 των κατοίκων της Κοινότητας Καστρακίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαναστασίου Αντώνιος

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Μετεώρων

 

Αθανάσιος Κ. Ρουστάνης

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr