Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μετεώρων

0 282

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  75 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018, τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ), 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ), 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και το ΦΕΚ 4135/25-9-2020 Τεύχος Β΄

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 25η/2020  δια τηλεδιάσκεψης, μέσω Cisco Webex, τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων στις 10 Νοεμβρίου 2020, ημέρα  Τρίτη  και ώρα  12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Θ Ε Μ Α ΤΑ 

 

1.-Έγκριση μελέτης και υποβολή πρότασης με τίτλο «Προμήθεια πέντε βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των ΟΤΑ για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων» στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 1(Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020 του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ.

2.-Λήψη απόφασης για την κάλυψη από ιδίους πόρους του επιπλέον ποσού από την χρηματοδότηση του έργου: «Προμήθεια πέντε βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των ΟΤΑ για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων» στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 1(Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020 του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ. 

3.-Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης υλοτομίας  καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος Οξύνειας για την κάλυψη ατομικών αναγκών.

4.-Έγκριση όρων διακήρυξης αγροτεμαχίου στη θέση «Αγία Τριάδα» της Κοινότητας Μεγάλης Κερασιάς.

5.-Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 240/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων με θέμα ‘’Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Μετεώρων κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. κατάθ. ΓΑΚ 48402/2020 και ΕΑΚ 1215/2020 αγωγής (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών – εργατικές διαφορές) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών’’.

6.-Αίτηση της «Χατζηγάκης Τεχνική Α.Ε.» για χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αγροτική Οδοποιϊα σε Τ.Κ. του Δήμου Μετεώρων». 

7.-Αίτηση της «Κ/Ξ ΜΕΤΡΟΝ ΑΤΕ» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αναβάθμιση παιδότοπων στο Δήμο  Καλαμπάκας». 

8.-Ορισμός Δικηγόρου για παράσταση κατά τη συζήτηση ενώπιον του  Διοικητικού Εφετείου Λάρισας της με αριθ. κατάθεσης ΑΒΕΜ:ΠΡ49/3-6-2020 προσφυγής κατά της με αριθ. 31153/23-9-2013 πράξης επιβολής σε χρήμα του Δήμου Μετεώρων.

9.-Ορισμός Δικηγόρου για παράσταση κατά τη συζήτηση της υπ. αριθ. κατάθεσης ΑΓ271/1-1-2018 αγωγής αποζημίωσης κατά του Δήμου Μετεώρων.

10.-Αναγκαιότητα διορισμού και παράστασης Δικηγόρου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθμ: ΕιΜ511/22-10-2014 ανακοπής του Βασιλείου Καραμήτρου κατά του υπ΄ αριθμ.: 5/2014 Πρωτοκόλλου Διοικητικής αποβολής του Δασάρχη Καλαμπάκας και του Δήμου Μετεώρων για καταπάτηση δημοτικής έκτασης και δημοτικής κοινόχρηστης πηγής στην περιοχή «Σφεντάμι» της Τοπικής κοινότητας Κορυδαλλού του Δήμου Μετεώρων.

11.-Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού αγρού  εκτάσεως 13,302 στρ. στη θέση «Κουτσόδεντρα» της Κοινότητας Περιστέρας του Δήμου Μετεώρων.

12.-Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού αγρού  εκτάσεως 7,738 στρ. στη θέση «Κουτσόδεντρα» της Κοινότητας Περιστέρας του Δήμου Μετεώρων.

13.-Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Μετεώρων και την υποστήριξη κατηγορίας ενώπιον του Τμήματος Αναστολών του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών κατά τη συζήτηση αίτησης για την συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 2533/2019 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών.

14.-Συμπλήρωση – τροποποίηση της υπ’ αριθ. 286/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων.

 

                                                   Ο Πρόεδρος  της Οικ. Επιτροπής                                                     

                                                        Θεόδωρος Γ. Αλέκος  

 

Σημείωση: 

Τα μέλη της Επιτροπής θα ενημερωθούν για τον τρόπο σύνδεσής τους στην πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης με προσωπικό ηλεκτρονικό μήνυμα. 

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.