Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μετεώρων – Τα θέματα

0 228

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018, τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ), 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ), 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και το ΦΕΚ 4135/25-9-2020 Τεύχος Β΄
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 9/2021 δια τηλεδιάσκεψης, μέσω Cisco, τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων στις 27 Απριλίου 2021 ημέρα Μεγάλη Τρίτη και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1.-Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 285/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων.

2.-Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 226/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων.

3.-Ορισμός Συμβολαιογράφου για την σύνταξη ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

4.-Ανάθεση σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού, εργασίες πυροπροστασίας και εργασίες καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και συντήρηση χώρων πρασίνου, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα.

5.-Έγκριση τευχών Μελέτης «Μελέτη δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Βασιλικής, Δήμου Μετεώρων» και προσφυγή στη διαδικασία του Ν. 4412/2016 άρθρο 32.

6.-Έγκριση του από 20-4-2021 Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών για Δημόσιες Συμβάσεις Γενικών Υπηρεσιών του εδαφίου β της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016, έγκριση Παροχής Υπηρεσιών Υποστήριξης για τη σύνταξη φακέλων υποβολής Αιτήσεων χρηματοδότησης του Δήμου Μετεώρων στα πλαίσια των προσκλήσεων του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 Άρθρο 26 «Επιλογή των διαδικασιών (άρθρο 26 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» και το νέο Νόμο 4782/2021.

7.-Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Ιωαννίνων του Δήμου Καλαμπάκας».

8.-Έγκριση πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών «Ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για το έργο με τίτλο: “ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ”.

9.-Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαγωνισμού/διαπραγμάτευσης και επιτροπής εκτέλεσης της σύμβασης «Μελέτη δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Βασιλικής, Δήμου Μετεώρων».

10.-Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2019».

11.-Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., ποσού για εργασίες, Γ.Ε & Ο.Ε, του έργου “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ”.

12.-Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 45/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τους όρους διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία σε υποδομές του Δήμου Μετεώρων (Καστανιάς-Ασπρ/μου)» μετά την εφαρμογή του ν. 4782/2021 (Α’36) και συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού του έργου.

13.-Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 46/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τους όρους διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία σε υποδομές του Δήμου Μετεώρων (Δ.Ε. Κλεινοβού )» μετά την εφαρμογή του ν. 4782/2021 (Α’36) και συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού του έργου.

14.-Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 44/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τους όρους διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία σε υποδομές του Δήμου Μετεώρων (Δ.Ε. Χασίων -Τυμφαίων)» μετά την εφαρμογή του ν. 4782/2021 (Α’36) και συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού του έργου.

15.-Έγκριση Τεχνικής Μελέτης & Τευχών Δημοπράτησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ (ΣΕΡΑΣΑΝΕΤ)» και συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού του έργου.

16.-Πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών κατά τη εαρινή περίοδο 2020- 2021, στο Δήμο Μετεώρων.

17.-Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 269/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων.

18.-Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση κλήσης επαναπροσδιορισμού δικασίμου της από 23-12-2019 αγωγής (αδικαιολόγητου πλουτισμού) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων (Τακτική Διαδικασία) για τον Δήμο Μετεώρων μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ.: 43/2021 μη οριστικής απόφασης και ορισμού Δικαστικού Επιμελητή για τις σχετικές επιδόσεις που νομίμως ορίζονται.
19.-Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για τη νομική αντιμετώπιση, εκπροσώπηση και υπεράσπιση του Δήμου Μετεώρων για παράσταση και κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων (έφεση τακτικής διαδικασίας) κατά της υπ’ αριθμ.: 22/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας.

20.-Ανάθεση εργασιών αποκομιδής απορριμμάτων στη Δ.Ε. Χασίων μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου.

21.-Ανάθεση εργασιών αποκομιδής απορριμμάτων στη Δ.Ε. Ασπροποτάμου μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου.

22.-Ανάθεση εργασιών αποκομιδής απορριμμάτων στη Δ.Ε. Κλεονοβού μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου.

23.-Ανάθεση εργασιών αποκομιδής απορριμμάτων στη Δ.Ε. Καστανιάς μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου.

24.-Ανάθεση εργασιών αποκομιδής απορριμμάτων στη Δ.Ε. Μαλακασίου μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου. Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής Θεόδωρος Γ. Αλέκος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.