Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μετεώρων

0 119

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  75 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018, τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ), 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ), 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 60249/22-9-2020,  77233/13-11-2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και το ΦΕΚ 4135/25-9-2020 Τεύχος Β΄)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 16/2021 δια τηλεδιάσκεψης, μέσω Cisco, τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων στις 8 Ιουνίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1.-Έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του έργου «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Κλεινοβού του Δήμου Μετεώρων».

2.-Έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του έργου «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Ασπροποτάμου του Δήμου Μετεώρων».

3.-Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου προς υποστήριξη του Δήμου Μετεώρων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας κατά την εκουσία δικαιοδοσία ως προς την υπ’ αριθ. κατάθ. 27/2021 και με αριθμό αιτ. 146558/13.05.2021 αίτηση του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4745/2020 όπως ισχύει, και με την οποία επαναπροσδιορίστηκε η υπ’ αριθ. 78/2019 αίτηση Ν. 3869/2010.

4.-Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών παραβάσεων ΚΟΚ και χρεών από Χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Μετεώρων.

5.-Συμμετοχή του Δήμου στο Πρόγραμμα Intrernation Urban & Regional Cooperation (IURC).

6.-Έγκριση όρων δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος  Καστρακίου  της Κοινότητας Καστρακίου του Δήμου Μετεώρων για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα.

7.-Έγκριση όρων δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος  Λογγά   της Κοινότητας Λογγά του Δήμου Μετεώρων για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα.

 

Ο Πρόεδρος  της Οικ. Επιτροπής

Θεόδωρος Γ. Αλέκος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.