Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μετεώρων

0 382

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  75 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018, τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ), 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ), 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 60249/22-9-2020,  77233/13-11-2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και το ΦΕΚ 4135/25-9-2020 Τεύχος Β΄

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 11/2021 δια τηλεδιάσκεψης, μέσω Cisco, τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων στις 12 Μαΐου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1.-Αποδοχή ένταξης της Πράξης του Δήμου Μετεώρων «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Μετεώρων»  στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας».

2.-Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” και σύσταση επιτροπής διερεύνησης τιμών – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ12 -Δράσεις  Ηλεκτροκίνησης  στους  Δήμους.

3.-Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη της πράξης με τίτλο “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ» ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών»  της πρόσκλησης ΑΤ05  με τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία».

4.-Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο  “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ”, προϋπολογισμού 1.105.600,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

5.-Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου  «Διαμόρφωση Αύλειων Χώρων Δημοτικών Σχολείων ».  

6.-Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Καστανιάς του Δήμου Μετεώρων».

7.-Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Μαλακασίου του Δήμου Μετεώρων».

8.-Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Κλεινοβού του Δήμου Μετεώρων».

9.-Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Τυμφαίων του Δήμου Μετεώρων».

10.-Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Βασιλικής  του Δήμου Μετεώρων».

11.-Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Χασίων  του Δήμου Μετεώρων».

12-Έγκριση πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης «Μελέτη προστασίας & Διαχείρισης Διακατεχόμενου δάσους Κλεινού Κοινότητας Κλεινού περιόδου 2019-2028.

13.-Έγκριση πρακτικού Ι της Επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης «Μελέτη προστασίας & Διαχείρισης Διακατεχόμενου δάσους Αμαράντου  Κοινότητας Αμαράντου περιόδου 2019-2028.

14.-Παράταση προθεσμίας της σύμβασης προμήθειας καυσίμων.

15-Έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών  & όρων διακήρυξης του διαγωνισμού «Προμήθεια ζωοτροφών για τη σίτιση αδέσποτων ζώων έτους 2021-2022».

16-Αποδοχή πίστωσης από Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους έτους 2021 (B΄κατανομή) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

17.-Απαλλαγή υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

18.-Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου προς υποστήριξη του Δήμου Μετεώρων κατά την εκδίκαση αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου (πολιτικό τμήμα).

19.-Ορισμός Συμβολαιογράφου για την σύνταξη ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

20.-Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 286/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων.

21.-Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για άσκηση, σύνταξη, κατάθεση και προσδιορισμό εφέσεως κατά της  υπ’ αριθμ.: 110/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων (Τακτική Διαδικασία).

22.-Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2019. 

23.-Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2020.

 

Ο Πρόεδρος  της Οικ. Επιτροπής

Θεόδωρος Γ. Αλέκος  

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.