Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μετεώρων

0 204

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  75 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018, τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ), 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ), 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 60249/22-9-2020,  77233/13-11-2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και το ΦΕΚ 4135/25-9-2020 Τεύχος Β΄

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 5η/2021 δια τηλεδιάσκεψης, μέσω Cisco Webex, τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων στις 9  Μαρτίου 2021, ημέρα  Τρίτη  και ώρα  18:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Θ Ε Μ Α ΤΑ 

1.-Έγκριση τευχών δημοπράτησης μελέτης προστασίας & διαχείρισης δημοτικού δάσους Καστανιάς Κοινότητας Καστανιάς, περιόδου 2019-2028.

2.-Έγκριση τευχών δημοπράτησης μελέτης προστασίας & διαχείρισης Δημοτικού δάσους Αμαράντου  Κοινότητας Αμαράντου,  περιόδου 2019-2028.

3.-Έγκριση τευχών δημοπράτησης μελέτης προστασίας & διαχείρισης Δημοτικού δάσους Ασπροκκλησιάς Κοινότητας Ασπροκκλησιάς, περιόδου 2018-2027.

4.-Έγκριση τευχών δημοπράτησης μελέτης προστασίας & διαχείρισης Δημοτικού δάσους Γάβρου Κοινότητας Γάβρου, περιόδου 2019-2028.

5.-Έγκριση τευχών δημοπράτησης μελέτης προστασίας & διαχείρισης Δημοτικού δάσους Αγίου Δημητρίου Κοινότητας Γάβρου, περιόδου 2020-2029.

6.-Έγκριση τευχών δημοπράτησης μελέτης προστασίας & διαχείρισης Δημοτικού δάσους Κλεινού Κοινότητας Κλεινού, περιόδου 2019-2028. 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικ. Επιτροπής

Θεόδωρος Γ. Αλέκος  

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.