Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μετεώρων

0 370

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  75 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018, τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ), 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ), 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 60249/22-9-2020,  77233/13-11-2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και το ΦΕΚ 4135/25-9-2020 Τεύχος Β΄

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 3η/2021 δια τηλεδιάσκεψης, μέσω Cisco Webex, έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων στις 26 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα  Παρασκευή  και ώρα  13,00  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Θ Ε Μ Α ΤΑ 

 

1.Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:  3 «Προστασία του περιβάλλοντος –Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του Γενικού Λυκείου Καλαμπάκας του Δήμου Μετεώρων» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

2.Έγκριση Τεχνικής Μελέτης & Τευχών Δημοπράτησης του έργου «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του Γενικού Λυκείου Καλαμπάκας του Δήμου Μετεώρων».

3.Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:  3 «Προστασία του περιβάλλοντος –Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του Δημοτικού Σχολείου Βασιλικής του Δήμου Μετεώρων» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

4.Έγκριση Τεχνικής Μελέτης & Τευχών Δημοπράτησης του έργου «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του Δημοτικού Σχολείου Βασιλικής του Δήμου Μετεώρων».

5.Απόφαση περί μη διακοπής και μη αλλαγής χρήσης λειτουργία του κτιρίου ή σε περίπτωση αλλαγής να αφορά σε δραστηριότητα η οποία δύναται να θεωρηθεί ότι δεν ενέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης, τουλάχιστον έως την απόσβεση των προτεινόμενων για χρηματοδότηση παρεμβάσεων. 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικ. Επιτροπής

Θεόδωρος Γ. Αλέκος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.