Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μετεώρων

0 104

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  75 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018, τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠοικ. 36587/10-06-2021 (ΦΕΚ 2476/Β’) Κ.Υ.Α.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 17η/2021 δια τηλεδιάσκεψης, μέσω Cisco Webex, τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων στις 23 Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1.-Συγκρότηση Επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ10 στον Άξονα Προτεραιότητας : «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ» για την εκπόνηση μελετών των υποέργων “ Συντήρηση κτιρίων και αύλειου χώρου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμπάκας» και “ Κατασκευή 2 γηπέδων τένις στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμπάκας».

 

2.-Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο της πρόσκλησης   ΑΤ04 με τίτλο «ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.

 

3.-Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διερεύνησης τιμών για το υποέργο «Ψηφιοποίηση και Ηλεκτρονική Διαχείριση Αρχείου & Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμου Μετεώρων», στα πλαίσια υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση ΑΤ08 ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με Τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία πρόνοια,  ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό τουρισμό και περιβάλλον,  δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVlD-19».

 

4.- Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών.

 

5.-Έγκριση όρων δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος  Διάβας της Κοινότητας Διάβας του Δήμου Μετεώρων για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα.

 

6.-Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου προς υποστήριξη του Δήμου Μετεώρων ως προς την υπ’ αριθ. κατάθ. 51/2021 αίτηση του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας, και την υπ’ αριθ. 154857/2021 αίτηση επαναπροσδιορισμού αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4745/2020, όπως ισχύει, η οποία έλαβε πράξη κατάθεσης υπ’ αριθ. 41/2021 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας).

 

7.-Αναγκαιότητα διορισμού δικηγόρου για παράσταση κατά τη συζήτηση της με αριθ. καταχώρησης ΠΡ253/11-6-2019 προσφυγής και κατάθεση σχετικού υπομνήματος ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων.

 

8.-Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί εργοδοτικής εισφοράς.

 

9.-Ανάκληση αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης τευχών δημοπράτησης μελέτης προστασίας & διαχείρισης δημοτικών δασών Αγίου Δημητρίου-Γάβρου-Ασπροκλησιάς & Καστανιάς».

 

10.-Έγκριση πρακτικού II της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Άρδευση Αμπελίων Κοινότητας Βασιλικής Δήμου Μετεώρων».

 

11.-Έγκριση πρακτικού ΙV της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Ασπροποτάμου  του Δήμου Μετεώρων».

 

12.-Έγκριση πρακτικού ΙV της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Κλεινοβού  του Δήμου Μετεώρων».

 

13.-Έγκριση 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αναβάθμιση παιδοτόπων στο Δήμο Καλαμπάκας».

 

14.-Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής στο πλαίσιο οικονομικής διαχείρισης και αξιοποίησης της πολιτιστικής-τουριστικής δομής του Δήμου Μετεώρων «Αίθουσα τρισδιάστατης ψηφιακής απεικόνισης (3D)».

 

15.-Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού ««Προμήθεια ζωοτροφών για τη σίτιση αδέσποτων ζώων έτους 2021-2022».

 

16.-Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού «Προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Μετεώρων και των Νομικών προσώπων οικ. Ετών 2021,2022 & 2023».

 

17.Πρόσληψη  τριών   (3) ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή  πρόσκαιρων  αναγκών κάλυψης Δράσεων  Πυροπροστασίας  2020- 2021, στο Δήμο Μετεώρων.

 

18.-Καθορισμός κρίσιμων υποδομών για τοποθέτηση συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης/παρακολούθησης πολιτών-χρηστών στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ 08 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

 

Ο Πρόεδρος  της Οικ. Επιτροπής

Θεόδωρος Γ. Αλέκος  

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.