Συνεδριάζει η Κοινότητα Καλαμπάκας

0 554

Σύμφωνα με: α) το άρθρο 89 του ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 90 του ν.4555/2018, β) το άρθρο 10 της Πράξης Nομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοίου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020),
γ) την με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας και δ) το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136)

ΚΑΛΕΙΣΤΕ

Στην 12η τακτική διά περιφοράς  συνεδρίαση της Κοινότητας Καλαμπάκας  που θα γίνει στις 9 του μηνός  Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 2.00 μ.μ.  με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση πρακτικών Επιτροπής Αθλητισμού επί της υπ’αρ.17530/5-12-2022 αίτησης του αθλητικού συλλόγου με την επωνυμία «Άθλος-σχολή ποδοσφαίρου Καλαμπάκας».
  2. Αίτηση του Κέντρου διά βίου μάθησης ΔΙΑΣ (περί κατασκευής ράμπας ΑμΕΑ).
  3. Αίτηση του ΕΚΑΒ Τρικάλων (περί παραχώρησης της Πλ. Ρήγα Φεραίου).
  4. Έγκριση διάθεσης τροφίμων σε ευπαθείς ομάδες της Κοινότητας Καλαμπάκας.

                                                      Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καλαμπάκας

                                                                     Σινάνης  Αθανάσιος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr