Συνεδριάζει η Κοινότητα Καλαμπάκας

0 465

Σύμφωνα με: α) το άρθρο 89 του ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 90 του ν.4555/2018, β) το άρθρο 10 της Πράξης Nομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοίου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020),
γ) την με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας και δ) το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136)

ΚΑΛΕΙΣΤΕ

Στην 11η τακτική διά ζώσης  συνεδρίαση της Κοινότητας Καλαμπάκας  που θα γίνει στις 28 του μηνός  Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 2.30  μ.μ.  στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Καλαμπάκας,  με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Τροποποίηση-συμπλήρωση του Κανονισμού Αθλητικών εγκαταστάσεων.
  2. Έγκριση πρακτικών Επιτροπής Αθλητισμού.
  3. Αίτηση του  Παπαιωάννου Ιωάννη περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Ιωαννίνων 11 στην Κοινότητα Καλαμπάκας.
  4. Αίτηση μορφωτικού & πολιτιστικού συλλόγου Αγίας Παρασκευής Καλαμπάκας (παραχώρηση αίθουσας σχολείου).
  5. Αίτηση του Ντιζέ Χρήστου (παραχώρηση δημοτικής έκτασης).
  6. Αιτήσεις της Ραψωδία Ο.Ε. (παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής).
  7. Αίτηση του Κοράκη Χρήστου (χορήγηση άδειας τοποθέτησης δαπέδου).

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καλαμπάκας

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr