Συνεδριάζει εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μετεώρων

0 847

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  75 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018, τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις διατάξεις της  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 17567/25.03.2022 (ΦΕΚ 1454/25.03.2022 τεύχος Β’)

 Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 7η/2022 δια τηλεδιάσκεψης, μέσω Cisco Webex, έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων στις 30  Μαρτίου 2022, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Θ Ε Μ Α ΤΑ

1.-Λήψη απόφασης για παράταση  ισχύος συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ στο Δήμο Μετέωρων βάσει του Ν. 4915/2022.

2.-Λήψη απόφασης για πρόσληψη  ενός (1) ατόμου με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή  πρόσκαιρων  αναγκών  κατά την εαρινή  περίοδο  2022, στο Δήμο Μετέωρων

Ο Πρόεδρος  της Οικ. Επιτροπής

Θεόδωρος Γ. Αλέκος 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω άμεσης λήξης ενεργών συμβάσεων  εργαζομένων στο Δήμο Μετεώρων  και της αναγκαιότητας

α) βάσει του Ν. 4915/2022 παράτασής τους

β) νέας πρόσληψης για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή  πρόσκαιρων  αναγκών

 

 

 

 

 

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr