Συνεδριάζει δια ζώσης το Δημοτικό Συμβούλιο

0 85

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/20 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις διατάξεις της ΔΙΔΑΔ/Φ.69/179/οικ.16812/30-8-21 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:6ΤΤΡ46ΜΤΛ6-ΑΨ7)
ΚΑΛΕΙΣΤΕ στην 11η Ειδική δια ζώσης, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων που θα πραγματοποιηθεί την 5η Σεπτεμβρίου ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας με μοναδικό θέμα:

Εκλογή μέλους Οικονομικής Επιτροπής
(Σύμφωνα με την παρ.7 άρθρο 74 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4555/18 και από την παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.4623/19) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.90/59849/21.08.2019)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Νικόλαος Φωλίνας

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.