Συνεδριάζει δια περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μετεώρων

0 400

Τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου το μεσημέρι στη 1:00 μ.μ. συνεδριάζει δια περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μετεώρων.

Η πρόσκληση και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/20 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ), 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ), 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4)  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και το ΦΕΚ 4135/25-9-2020 τ.β.

ΚΑΛΕΙΣΤΕ στην 13η τακτική, δια περιφοράς, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων που θα πραγματοποιηθεί την 23η  Νοεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-Λήψη απόφασης μείωσης κατά 40% μισθωμάτων επαγγελματικών μισθώσεων για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID – 19 (ΠΝΠ 20-3-2020 ΦΕΚ 68Α/2020).

2.-Απαλλαγή γονέων από τροφεία δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών και απαλλαγή των δημοτών από τα δίδακτρα  των χορευτικών μαθημάτων και της μουσικής σχολής για το χρονικό διάστημα αναστολής της λειτουργίας τους (παρ. 1 του άρθρου εικοστού έκτου της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 84/13-4-20 τεύχος Α΄& 5043/14-11-20 τεύχος Β΄).

3.-Λήψη απόφασης απαλλαγής από το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων των επιχειρήσεων που διέκοψαν τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 (άρθρο 37 ΠΝΠ 20-3-2020 ΦΕΚ 68/τ.Α΄/2020 & 4899/6-11-20 τεύχος Β΄).

4-Αίτημα της εταιρείας «ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΙΣ ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για παραχώρηση-εκμίσθωση του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης και εμφιάλωσης-εμπορίας του πόσιμου ύδατος από την κοινοτική πηγή  «Γκούρα» της Κοινότητας  Αμαράντου.

5.-Αίτηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Αμαράντου «Η ΒΕΝΤIΣΤΑ» περί ονομασίας  πλατείας στην Κ. Αμαράντου και ανέγερση επιτύμβιας στήλης.

6.-Ορισμός επιτροπής για την παραλαβή των τροφίμων και της Βασικής  Υλικής Συνδρομής για το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Συνδρομής» του ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020.

7.-Αίτημα Χαρχαντή Ευάγγελου περί άδειας τομής οδοστρώματος στην Κ. Λογγά για την απομάκρυνση όμβριων υδάτων.

8.-Αίτηση προέδρου της Κοινότητας Μεγ. Κερασιάς για υποβολή αιτήματος  προς την Ιερά Μητρόπολη  για παραχώρηση οικοπέδου ιδιοκτησίας της για δημιουργία παιδικής χαράς.

9.-Αίτημα του Εξωραϊστικού Μορφωτικού Ομίλου Καστρακίου  για παραχώρηση προς χρήση «μη ενεργών» αιθουσών του Σχολείου Καστρακίου.

10.-Έκφραση απόψεων του δημοτικού συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του Διακατεχόμενου δάσους Χελιμόδι (διαχειριστική μελέτη περιόδου 2021-2025).

11.-Έκφραση απόψεων του δημοτικού συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του δάσους Αγναντιάς (διαχειριστική μελέτη περιόδου 2017-2026).

12.-Αίτηση Γούλα Χρήστου περί αντικατάστασής του από  αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜ.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Μετεώρων

 Σωτήριος Β. Παπαχρήστος

 

Σημείωση: Κάθε μέρος του συλλογικού οργάνου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων  από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να αποστείλουν με email την ψήφο τους επί κάθε θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, το αργότερο μέχρι δύο (2) ώρες μετά την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση. Η ψήφος του κάθε μέλους (ναι, όχι, λευκό, παρών) θα αποστέλλεται στο email της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων ήτοι: α) στο email του κ. Κων/νου Γουγουλάκη (kgougoulakis@dimosmeteoron.com) με ταυτόχρονη κοινοποίηση και στο γενικό email του Δήμου Μετεώρων info@dimosmeteoron.com.

Μέλη που δε διαθέτουν email μπορούν, εντός του ίδιου ως άνω χρονικού διαστήματος, να ενημερώνουν  τηλεφωνικά για την ψήφο τους τον πρόεδρο ή τη γραμματεία του οργάνου τηλ. 2432350240 ή με τηλεοτυπία (fax) στο 2432350235

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.