Σε ιδιώτη το ΞΕΝΙΑ μετά την απόρριψή του από το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

0 2,617

Εξελίξεις υπάρχουν στο θέμα του ΞΕΝΙΑ Καλαμπάκας καθώς η κίνηση του πρώην Δημάρχου κ. Χρ. Σινάνη για ένταξη του ιστορικού χώρου σε πρόγραμμα για την «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑξΙΟΠΟΙΗΣΗ ΞΕΝΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ» απορρίφθηκε όπως έγινε σήμερα γνωστό και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Για το θέμα ο νυν Δήμαρχος κ. Αλέκος σε συνέντευξή του στο kalabakacity.gr για το θέμα του ΞΕΝΙΑ είχε πει σχετικά, με τις απόψεις του να στρέφονται για παραχώρηση σε ιδιώτη!

Α.Γ.: Με τη γνωστή υπόθεση «Ξενία Καλαμπάκας» τι σκοπεύετε να πράξετε ως δημοτική αρχή; Πώς θα αξιοποιήσετε αυτό το «αρχιτεκτονικό μνημείο»;

Θ.Α.: Για το ΞΕΝΙΑ θα κινήσουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για διενέργεια δημοπρασίας η όποια θα αποβλέπει στην εκμετάλλευση του χώρου από ιδιώτη, μέσω της υλοποίησης ξενοδοχειακής μονάδας.

Ακολουθεί η απόφαση:

Απορρίφθηκε από τους αρμοδίους φορείς του ΥΠ. Αναπτυξης και Επενδύσεων η αίτηση χρηματοδότηση της πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑξΙΟΠΟΙΗΣΗ ΞΕΝΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ» αποφάσισε η με κωδικό ΟΠΣ 5021544 και συνολική δημόσια δαπάνη 2.500.000,00 ευρώ, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ 398/52/Α3 25/01/2019 Πρόσκλησης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» για τους κάτωθι λόγους:

Η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά στο στάδιο Α’: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασηςγια τους ακόλουθους λόγους:

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, διαπίστωσε την μη εκπλήρωση των κριτηρίων του Σταδίου Α’: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας της Πράξης με τίτλο: “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΞΕΝΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ” και αποφάσισε ομόφωνα την απόρριψη της Αίτησης Χρηματοδότησης της πρότασης, λαμβάνοντας υπόψη:

1. την με Α.Π.5838/740/Α3/13.11.2017 (ΑΔΑ: 6ΦΔΒ465ΧΙ8-8Ψ2) Πρόσκληση, όπως ισχύει,

2. το Παράρτημα V της πρόσκλησης, όπου απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή της αίτηση χρηματοδότησης μεταξύ άλλων ήταν:

α) Βεβαίωση για τις επιτρεπόμενες χρήσης γης του ακινήτου

β) Σύμφωνη γνώμη του ΥΠ.ΠΟ.Α για την υποβολή της προτεινόμενης πράξης

Τα ανωτέρω έγγραφα δεν υποβλήθηκαν από τον δυνητικού Δικαιούχου, κατά την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης με Α.Π. 605/16.01.2018 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 326/145/Α3/17/1/2018) και δεν προσκομίστηκαν με την υποβολή συμπληρωματικών / διευκρινιστικών που είχαν ζητηθεί από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ με τα Α.Π. 1670/563/Α3/16.03.2018 και Α.Π. 2973/1016/A3/07.05.2019 έγγραφα της.

Κατόπιν τούτου η Επιτροπή Αξιολόγησης γνωμοδοτεί αρνητικά ως προς την τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης Αίτησης Χρηματοδότησης.

Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ

Νίκη Δανδόλου

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.