Προσλήψεις φυλάκων για τους χώρους των Μετεώρων και το Κάστρο των Τρικάλων

 

Έξι άτομα θα προσληφθούν από την 19η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

0 79

 

Έξι άτομα θα προσληφθούν από την 19η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

Έξι άτομα θα προσληφθούν από την 19η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη επειγουσών και επιτακτικών αναγκών της 19ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού), που εδρεύει στα Τρίκαλα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

 

Κωδικός θέσης

Υπηρεσία

Τόπος απασχόλησης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

101

19η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Βυζαντινό Κάστρο πόλης Τρικάλων

ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων

4 μήνες

1

102

19η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Αρχαιολογικός Χώρος Μετεώρων Καλαμπάκας

ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων

4 μήνες

3

103

19η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Αρχαιολογικός Χώρος Μετεώρων Καλαμπάκας

ΔΕ Νυχτοφυλάκων

4 μήνες

1

104

19η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Βυζαντινό Κάστρο πόλης Τρικάλων

ΥΕ

Καθαριστών/στριών

4 μήνες

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101,102

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  1. 1.Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
  2. 2.Μέτρια γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής ή
Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.